Cena Petra Parléře 2012 - 2. místo

Čtvrtek, 31. Leden 2013 - 16:32
| Napsal:

Druhá cena 10. ročníku soutěže Cena Petra Parléře byla udělena projektu regenerace náměstí ve Valašském Meziříčí autorského týmu Ing. arch. Jan Albrecht a MgA. Renata Slámková, který znásobuje počet zákoutí a tvoří tak nová silná místa.

Umístění v soutěži

2. cena: CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ve výši 120 000 Kč
Návrh č. 4
Téma: Valašské Meziříčí - Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní
Autoři: Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková

Zásady řešení území v širších souvislostech / urbanistická koncepce

Úprava veřejného prostoru a historického centra obzvlášť je obtížný úkol v hledání kompromisu mezi rozsahem proměny a zachováním zvyklostí. Nejvhodnější cestou se v místě s dlouhou pamětí jeví návrat ke starším vrstvám, odstraňující nánosy menší hodnoty a zvýrazňující historické vazby. Nicméně nemůže jít o návrat mechanický, nýbrž respektující i současné požadavky na veřejné prostranství.

Návrh / funkční náplň

Hlavním problémem Náměstí i přiléhající ulice Mostní je zastaralá koncepce výškového/bariérového členění ploch a nevhodná zeleň. Výškové členění za účelem oddělení pěší a automobilové dopravy vede k neochotě využívat celou plochu Náměstí. Chodec se raději drží při okraji. Stejně tak stávající zeleň v podobě zatravněných ploch zarostlých keři skýtá malou užitnou hodnotu. Návrh tyto bariéry eliminuje a všechny druhy dopravy dává na stejnou úroveň. Musí zajistit pohodlí a jistotu automobilistům, ale zároveň určit vhodná omezení skýtající bezpečí chodcům. Náměstí musí být využíváno v celé své ploše.

Teze architektonického řešení

1. Sjednocení plochy Náměstí a ulice Mostní – jeden prostor bez bariér.

Celá plocha Náměstí a ulice Mostní je posunuta na jednu úroveň. Jednotlivé plochy jsou petrifikací logiky stávajících pohybů, okolní zástavby a topografie terénu. Dle toho jsou zvoleny i materiály. Odpovídají hierarchii, uživatelnosti a udržovatelnosti. 
Prostor je rozdělen do tří vzájemně se prolínajících celků. Centrální část jako místo setkání, odpočinku, obchodu, oslav. Okruh komunikace se čtyřmi (resp. pěti) uličními hrdly. A nakonec prstenec chodníků po obvodu. Na tyto celky navazuje ulice Mostní a stává se jejich součástí.

2. Podpoření urbanistických vazeb – přirozená geometrie prostoru.

Stávající podoba je definována pouze severojižní osou spojující sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Ostatní vazby jsou potlačeny. Návrh jim vrací důležitost, aniž by potlačil nejdůležitější podélnou osu. Radnice umístěná ve středu západní uliční fronty tvoří ohnisko pro zvýraznění západovýchodní orientace. Ta je podpořena umístěním vlajkových stožárů před vchod radnice a bronzovým znakem města osazeným v dlažbě. Na východní straně tato osa vytváří přirozený bod pro umístění sochy/kašny.

Trasa Mostní ulice byla v původní podobě zvýrazněna dlážděním až do nitra Náměstí. Novodobé úpravy vazbu znejasnily. Terénní konfigurace přímo vybízí k jejímu obnovení. Povrch je v místě průsečíku prodloužených ulic Komenského a Mostní zvýšen. Vznikají schody/lavice zvyšující celý centrální prostor na jednu úroveň. Stejným způsobem je zakončeno Náměstí v rohu ulice Pospíšilovi.

Lavice tím netvoří bariéru, ale tvoří prostor. Obnovuje přirozenou geometrii. Vzniká soudobá agora Valašských Athén.

3. Transformace zeleně – funkční městská zeleň.

Návrh zachovává zeleň ve stávajících polohách. Nicméně nevhodná nízká zeleň je zcela vypuštěna. 
V okolí soch jsou vysazeny platany zvýrazňující jejich důležitost. Západní hrana centrálního prostoru je osazena jasany připomínající blízkost řeky a vrhající stín na část Náměstí. Ve stínu stromů jsou umístěny lavičky.
Ulice Mostní není dostatečně široká pro umístění vysoké zeleně. Zeleň je realizována pomocí kamenných květináčů nahrazujících stávající zábradlí soklu při východní straně. Zeleň je vzhůru rostoucí i přepadává a postupně zakrývající sokl chodníku.

4. Dokončení ulice Mostní – historická cesta na Náměstí.

Ulice v současné podobě trpí třemi nedostatky. Neexistujícím začátkem, nevyužitou parcelou a nevlídným soklem zvýšeného chodníku. První dva jsou opraveny doplněním resp. rozšířením zástavby. Třetí zanikne rozšířením chodníku při soklu a také náhradou zábradlí za květníky s přepadavou zelení.

Materiálové řešení

Materiály jsou vybrány dle historické podoby i dle stávajících potřeb. Centrální plocha a komunikace jsou dlážděny řezanou kamennou dlažbou formátu 10x10cm, se spárami ve směru os. Schodiště zvýrazňující osu ulice Mostní je natočeno a dle toho je natočena i dlažba vytvářející čtverec se stranou 33m. Do dlažby je vložen rastr kamenných desek 6x6m formátu 50x50cm zvýrazňující hlavní osy Náměstí (možný je sponzorský nákup). Chodníky jsou dlážděny velkoformátovou hladkou dlažbou přívětivější k chůzi. Spárořez je řešen dle orientace uliční fronty. Obdobně je řešena ulice Mostní. Stávající nevhodná dlažba na zvýšeném chodníku je vyměněna. Rozhraní mezi materiály jsou v některých případech tvořeny kamenným pásem tl. 20cm. Terénní lavice jsou betonové místy osazené dřevem k sezení.

Osvětlení a ozvučení

Koncept veřejného osvětlení sleduje rovnoměrné rozmístění zdrojů a zvýraznění vstupů do Náměstí. Veřejné osvětlení je doplněno slavnostním nasvícením soch vstupu a stožárů před radnicí. Prostorová funkce terénních lavic je zvýrazněna zemními světly.

Dopravní řešení

Organizace dopravy je zachována včetně počtu parkovacích stání. Vjezdy na Náměstí (případně do ulice Mostní) jsou řešeny přes zvýšené prahy. Trasa komunikací je vymezena pásy na rozhraní ploch, a kde je to nutné ocelovými patníky. Parkování je vymezeno také patníky, nicméně umožňuje případnou redukci počtu míst bez nutnosti velkého zásahu do dláždění.

Sochy

Stávající sochy jsou zachovány na svých místech. Návrh počítá s umístěním nového prvku v osách radnice a ulice Mostní. Tím může být socha (houslista Matalík) nebo vodní prvek. Sochy jsou osazeny v betonovém lemu. Osa radnice je také podpořena stožáry vlajek. Ač mimo řešené území bylo by vhodné navrátit původní barokní sochy na most přes Bečvu z jejich stávajícího nevhodného umístění při ulici Vsetínské.

Vztah k územnímu plánu

Řešené zadání se týká pouze návrhu nového koncepčního řešení prostoru a povrchů. Tím nevzniká rozpor s územním plánem. Nicméně z provedených analýz vyplývá důležitý motiv dokončení ulice Mostní. To je provedeno výstavbou dvou objektů. V prvním případě (na rohu ulice Křížkovského) v historické stopě a v souladu s územním plánem. V druhém případě také v historické stopě, ale v rozporu. Objekt je umístěn na zbytném trojúhelníku městsky i společensky nevyužitelné zeleně, která petrifikovala až do barevné skvrny v uzemní plánu. Návrh pokládá otázku o její nutnosti, obzvláště v blízkosti zeleného pásu řeky. Její využití naopak dokončuje ulici Mostní a vytváří z ní malý městský bulvár. Vzniknout zde může městský pavilon s variabilní náplní k obohacení společenského života města.

Hodnocení poroty

Hlavní novou kvalitou návrhu je vymezení platformy těžiště s novým zformováním příčné osy náměstí a dotvoření kompozice solitérních prvků. Autorům se podařilo oslabit podélnost příčnou osou díky zakomponování dvou nových motivů.

Návrh prostor posouvá dále, znásobuje počet zákoutí a tvoří tak nová silná místa, přičemž nezmnožuje ani nepřehání nové vstupy. Tato ukázněnost prostor povznáší. Vodorovná plocha náměstí, která vzhledem k jeho svažitosti je na jedné straně vyvýšena a na straně druhé zahloubena, jako by kývala v příčné ose, vzniklé vložením dvou nových výtvarných prvků.

Diskutabilní je novostavba na trojúhelníkové parcele. Schematické řešení nepředstavuje žádnou kvalitu. Základní, kvalitní a velkorysé koncepci návrhu neodpovídá naznačené řešení povrchů parteru, kterému propracovanost a kvalita chybí.

Přínosné je navržené řešení zeleně: trávníky byly odstraněny a koncept zeleně je svým způsobem netradiční a zvláštní svou asymetričností, neboť neopakuje tradiční stromořadí kolem celého náměstí, ale řeší ho ze dvou stran s důrazem na čtyři velké stromy, které akcentují sochu sv. Jana Nepomuckého.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012