Rekonstrukce proměnila historický dům v Třeboni na kulturní a společenský prostor

Pátek, 28. Prosinec 2018 - 0:01
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Dům Štěpánka Netolického se nachází na Masarykově náměstí v samém historickém srdci Třeboně. Historická stavba prošla během posledního století necitlivými stavebními úpravami, které poškodily její vysokou hodnotu. Nedávná rekonstrukce, za níž stojí českobudějovický architekt Jaromír Kročák, se co možná nejvíce přibližuje původní podobě objektu a navrací stavbě její ztracené kvality. Měšťanský dům v cenru Třeboně získal navíc po rekonstrukci zcela novou funkci a nyní městu slouží jako kulturní centrum s galerijním prostorem.

Rekonstrukce domu Štěpánka Netolického v Třeboni, Ateliér Kročák - Architekt. Zdroj: Ateliér Kročák - Architekt
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jaromír Kročák
Ateliér Ateliér Kročák - architekt
Spolupracovníci Václav Čihák
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Třeboň
Ulice, číslo Masarykovo náměstí

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení vychází z daného místa, z polohy domu a z širších vztahů k okolní stabilizované zástavbě. Stavebními úpravami se urbanistické řešení neměnilo, vstupy do objektu zůstaly ve stejné poloze. Stavba je napojena dopravně bezprostředně na stávající plochu Masarykova náměstí a na městskou technickou infrastrukturu.

Pro příjezd na pozemek, resp. k objektu, bylo respektováno stávající napojovací místo z veřejné obslužné komunikace – z prostoru Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistovalo, ani ho nebylo možné zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi ve vlastnictví jiných subjektů. Stavebními úpravami se hmota a rozsah objektu neměnily, pro dopravní obslužnost objektu bude nadále využíván městský systém dopravy s omezením pro památkovou rezervaci.

Inženýrské sítě byly využity stávající s přípojkami vody, kanalizace a elektroinstalace. V rámci mázhausu objektu a prostoru dvora byla provedena rekonstrukce vedení kanalizace ve stávající trase původního ležatého rozvodu. Místa napojení a nároky na množství odváděných vod se neměnily.

Architektonické řešení

V rámci rekonstrukce a stavebních úprav objektu bylo cílem navrácení historických hodnot, eliminace novodobých nevhodných zásahů do konstrukce a znovuobnovení původních čistých prostor historické dispozice. Zároveň měly stavební úpravy za úkol volbou vhodných materiálů, technologií a prvků zařízení přiblížit objekt původnímu pojetí a vnést do interiérů charakteristický otisk historické podoby současně s včleněním funkce galerijního provozu a univerzálně využitelného prostoru obřadní a konferenční síně. Výtah začleněný do historického interiéru nyní splňuje podmínky na provoz veřejně přístupného objektu – bezbariérový přístup do všech podlaží a úrovní objektu pro návštěvníky a personál. Stavebními úpravami byly vyřešeny stavebně technické závady objektu, jako např. vzlínání podzemní vody do nadzemních konstrukcí, zatékání srážkové vody do objektu přes dvorní ochoz, stabilizace prasklin ve zdivu, výměna dvou dožitých kamenných sloupů v podloubí, repasování kamenných prvků a portálů, restaurátorské práce na obnovení fresek a historických maleb v interiéru objektu, rekonstrukce studny, revitalizace dobových prvků, kování, dlažeb, atd.

Stavební úpravy z počátku osmdesátých let minulého století sice stabilizovaly objekt po stránce konstrukční, ale v některých místech došlo k nevhodným zásahům, které setřely charakteristickou historickou podobu domu. Bohužel některé části jsou již nenávratně ztraceny, jako např. původní dřevěné malované stropy, historické dlažby a části kleneb a stavebních konstrukcí, které ustoupily požadavkům na nový provoz obřadní síně s "jednosměrným" provozem, např. vložením dalšího nového schodiště.

Stavební prvky z předcházející generální přestavby byly vesměs odstraněny a nahrazeny vhodnějšími materiály a výrobky, které vrací objektu historickou podobu při dodržení nového trendu při záchraně památkově chráněných staveb s dořešením všech technologií, exteriérů a interiérů na odpovídající technické a estetické úrovni.

Zároveň je velkým přínosem do života tohoto objektu, že se stal kulturním a společenským centrem v samém historickém centru města Třeboně na Masarykově náměstí, o čemž svědčí neobvykle vysoká návštěvnost a zájem o tuto památku a bohatá náplň v podobě hodnotných a četných výstav a dalších akcí.