Jak se bude bydlet v roce 2050?

Pondělí, 11. Říjen 2010 - 17:07
| Napsal:
Další velmi zajímavá studentská ideová architektonicko-urbanistická soutěž vyhlášena! Otázka "Jak se bude bydlet v roce 2050?" je nejen lákavá na zodpovězení svojí vlastní tvorbou, ale v kontextu dnešních problémů, se jedná o téma, jež může oslovit také širší veřejnost. Jak to tady vlastně bude vypadat za 40 let? Bude vůbec kde stavět? Jak budou vypadat betonová sídliště a jak malé vesnice? Možná se téma soutěže dotkne vesmírné architektury, možná se dotkne architektury, která musí být prioritně enviromentální, možná, že napoví, jak by se mělo stavět již nyní. Nenechte si ujít možnost zúčastnit se této atraktivní soutěže jak z hlediska tématu, tak z hlediska zajímavých finančních ocenění.

Zadání soutěže

Zadáním soutěže je zpracování komplexního ideového návrhu libovolné formy bydlení v roce 2050. Návrh by měl zohledňovat specifické urbanistické a architektonické podmínky českých měst a do nich promítnout autorovy vize bydlení v budoucnosti. Výběr lokality je ponechán na soutěžících.

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavé návrhy a názory na bydlení našich dětí a vnuků. Cílem je podpořit mladé architekty – studenty, kteří se chtějí touto problematikou v budoucnosti zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a marketingové účely vyhlašovatelů.

Způsob vyhlášení soutěže

 • Na internetových stránkách www.central-group.cz, www.idnes.cz, www.cka.cc, www.earch.cz
 • Doporučeným dopisem adresovaným sekretariátu všech vysokých škol a fakult architektonického a stavebního zaměření v ČR s žádostí o zveřejnění a vyvěšení v těchto školách

Účastníci soutěže

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu) vysoké školy v oboru architektura a pozemní stavby níže uvedených vysokých škol:

 • ČVUT Praha – Fakulta architektury
 • ČVUT Praha – Fakulta stavební
 • VŠUP Praha – Katedra architektury
 • VUT Brno – Fakulta architektury
 • VUT Brno – Fakulta stavební
 • TU Liberec – Fakulta architektury
 • VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební
 • AVU Praha – obor Architektonická tvorba

Soutěžní podklady

Soutěžní podklady budou bezplatně k dispozici ke stažení na www.central-group.cz

Závazné podmínky soutěže

Soutěžící může předložit maximálně 1 návrh. Ze soutěže jsou vyloučeni:

 • studenti, jež jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky členů poroty, sekretáře poroty a osob, které se podílely na přípravě soutěže
 • zaměstnanci CENTRAL GROUP a.s., hlavního města Prahy a jejich rodinní příslušníci

Odevzdání návrhů

Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 3. 1. 2011 do 19. 1. 2011 od 8:00 - 18:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 19. 1. 2011 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže ing. arch. Stanislav Běhal tel: 226 221 118, mobil: 731 196 995, e-mail: behal [at] central-group.cz. V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Porota

Porota má pět řádných členů a jednoho náhradníka:

členové poroty nezávislí
Ing. arch. Zdeněk Lukeš - předseda poroty
Akad. arch. David Vávra
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

členové poroty závislí
Ing. akad. arch. Václav Králíček (zástupce URM hl.m.Prahy)
Alena Řezníčková (zástupce iDnes)

náhradník poroty nezávislý
Ing. arch. Jiří Hůrka

sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů
 Ing. arch. Stanislav Běhal

Ceny

 • 1. cena se stanovuje ve výši 50.000,- Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši 25.000,- Kč
 • 3. cena se stanovuje ve výši 10.000,- Kč

Autoři vyhodnocených soutěžních prací obdrží zároveň diplom potvrzující umístění v soutěži.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě doporučení poroty ceny v určených pořadích neudělit – viz. Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.

Rozhodování poroty

Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13 Soutěžního řádu ČKA. Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele od 16. 2. 2011.

Kritéria hodnocení:

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

 • komplexní architektonicko-urbanistického řešení
 • originalita návrhu
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat textovou a grafickou část v pěti kopiích. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího (jméno, adresu, telefon, e-mail) a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD“.

Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Všechny grafické přílohy, průvodní zpráva a obálka budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu. Všechny přílohy (výkresy, zpráva, obálka) budou očíslovány shodně se seznamem příloh v průvodní zprávě. Budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem:

Architektonicko – urbanistická soutěž „Jak se bude bydlet v roce 2050?“

1. Textová část v pěti kopiích:
Průvodní zpráva na formátu A3 bude obsahovat:

 • seznam příloh soutěžního návrhu
 • zdůvodnění zvoleného komplexního architektonicko-urbanistického řešení

2. Grafická část v pěti kopiích bude na formátu A3 naležato a bude obsahovat:
 

 • architektonická situace ve vhodném měřítku
 • dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku
 • minimálně dva perspektivní pohledy na území, dostatečně dokumentující návrh, případně zákres do fotografie

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.

3. Digitální část:
1 × CD / DVD v zalepené obálce s nadpisem „CD/ DVD“, obsahující:

 • grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního návrhu.
 • textovou část ve formátu *.doc
 • Celý soutěžní návrh včetně zprávy sestavený na maximálně 3 listy A1 ve formátu *.pdf. - pro účely vystavení.

4. Přílohy:
1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude obsahovat:

 • jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
 • potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto skutečnost

Základní termíny soutěže

Vyhlášení soutěže na tiskové konferenci CENTRAL GROUP 15. 9. 2010
Vyhlášení soutěže na internetových stránkách
www.central-group.cz, www.cka.cc, www.idnes.cz a www.earch.cz 1.10 2010
Datum pro podání dotazů soutěžícími do 22. 10. 2010
Datum k zodpovězení dotazů do 27. 10. 2010
Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími (uzávěrka) do 19. 1. 2011
Zasedání poroty 24. 1. 2011

Vyhlášení výsledků soutěže na Charitativním plese CENTRAL GROUP v Obecním domě v Praze 15.2. 2011
Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.central-group.cz, www.cka.cc, www.idnes.cz a www.earch.cz 16.2. 2011

Výsledky soutěže budou zveřejněny:

 • od 16. 2. 2011 na internetových stránkách www.central-group.cz, oceněným soutěžícím doporučeným dopisem odeslaným 26. 1. 2011
 • slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 15. 2. 2011 na Charitativním plese CENTRAL GROUP v Obecním domě v Praze.

Oceněné návrhy budou prezentovány na www.central-group.cz, v MF DNES a www.idnes.cz.
Dále na www.cka.cc a www.earch.cz. Vybrané návrhy budou také vystaveny v Obecním domě v době konání Velké společenské akce CENTRAL GROUP. Výstava všech prácí se uskuteční v prostorách hl. m. Prahy. (např. výsledky loňské soutěže byly prezentovány samostatnou výstavou v Sále architektů na Staroměstské radnici)

Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovatelům souhlas užít jejich autorská díla jak pro účely této soutěže, tak pro další případnou prezentaci. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.

4 parré neoceněných návrhů budou po telefonické domluvě se sekretářem soutěže připravena k vyzvednutí autory v sídle CENTRAL GROUP a.s. do 31. 3. 2011. Po uplynutí této doby budou nevyzvednuté návrhy skartovány.

Klíčová slova: