Architektura /

Pocta ČKA 2009 profesoru Emilu Přikrylovi

Pocta České komory architektů je udělována každoročně osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním přístupem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Tentokrát Pocta ČKA za rok 2009 bude udělena profesoru Emilu Přikrylovi. Slavnostní předání Pocty ČKA 2009 se uskuteční v úterý 29. června 2010 od 15:00 v Galerii Benedikta Rejta v Lounech.

Česká komora architektů , 14. 6. 2010

 Název:

 Udělení Pocty ČKA 2009 Emilu Přikrylovi

 Kdy:  29. 6. 2010; 15:00

 Kde:  Galerie Benedikta Rejta v Lounech

 Pořádá:  ČKA

 Více informací:  www.cka.cc

Foto: eArch
Emil Přikryl

Narozen 28. 12. 1945 v Bílovci na Moravě v rodině malíře a učitele výtvarné výchovy. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, studium zakončil v roce 1968. Od téhož roku studoval na Škole architektury Akademie výtvarných umění u prof. Františka Cubra, kterou absolvoval v roce 1972. Od roku 1969 byl členem Školky SIAL, později ateliéru 2 ve Stavoprojektu Liberec, pod vedením arch. Karla Hubáčka. Zde pracoval až do roku 1990. Tehdy opustil SIAL a byl jmenován profesorem Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze.

Odůvodnění rozhodnutí odborné poroty Pocty ČKA 2009

Architektura je práce svobodného ducha. A jsou architekti, kteří umí v druhých lidech probouzet odvahu. Svým dílem, erudicí, prací myslitelskou, pedagogickou, osobním i občanským postojem. Takoví architekti mají být po právu oslavováni, je jich totiž málo. V tomto smyslu vyniká mezi českými architekty Emil Přikryl.

Při hodnocení vlivu osobnosti Emila Přikryla na vývoj architektury v posledních čtyřiceti letech je nezbytné vyzdvihnout jeho přínos ve třech oblastech – na poli praktickém, teoretickém a v poslední době zejména pedagogickém.

Svými tvůrčími výkony a odpovědným přístupem pomáhal nastavit kvalitativní metrum architektonické práce již v době působení v legendárním SIALu, později ve Stavoprojektu Liberec a paradoxně i v posledních dvaceti letech, kdy se soustředil zejména na pedagogickou činnost na Akademii výtvarných umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kterou mnozí odborníci hodnotí jako mimořádný umělecký výkon a nejvýznamnější architektonický počin posledních dvaceti let, se nesmazatelně zapsala do tváře novodobé české architektury. Mimo jeho první a poslední stavby – rodinného domu Věry Chytilové z roku 1975 a již zmíněné Galerie Benedikta Rejta z roku 1998 – patří k nejvýznamnějším nákupní středisko Uran v České Lípě z roku 1983 a obytný dům v Berlíně, postavený v rámci mezinárodní výstavy IBA roku 1985. Shodným znakem jeho nemnoha realizací je zřetelná převaha krásy, kvality a řádu. Pracuje úsporně, buduje silný koncept a extrahuje podstatné. Tvoří dílo, které má moc ovlivňovat vědomí lidí, které je myšlenkově povznášející.

Význam Přikrylovy práce pro formování české architektury je zřejmý i ze skutečnosti, že několik jeho návrhů, ač nerealizovaných, se stalo ve své době mezníky nebo oživuje dodnes český architektonický diskurz. Vítězný soutěžní návrh na regionální muzeum v Mostě z roku 1975, soutěžní návrh dostavby Staroměstské radnice z roku 1987 nebo projekty pro Generální konzulát v Šanghaji z let 1988–1990 dodnes představují významné, inspirující reference. S odstupem času stále jednoznačněji přesahují své stylové i dobové zařazení.

Emil Přikryl se díky svému důslednému a poctivému způsobu uvažování stal předním myslitelem české architektury. V této oblasti nepůsobí přímo, odbornými texty nebo manifesty, ale zprostředkovaně, prostřednictvím reflexe, v permanentní polemice. Pracuje spíše jako experimentátor, soustavně zkoumající smysl a podstatu architektury. S tím je úzce spojena i jeho angažovanost občanská, když reaguje na odborně i společensky aktuální témata současnosti. V této souvislosti je možné za všechny zmínit například jeho aktivní angažmá v diskusi o osudu Klementina.

Jestliže v sedmdesátých a osmdesátých letech tento architekt velmi podstatně ovlivnil tehdejší architektonickou tvorbu a generaci svých vrstevníků a mladších architektů, v posledních dvaceti letech možná ještě výrazněji zasáhl do vývoje české architektury rozhodnutím věnovat se naplno pedagogické činnosti na Škole architektury AVU v Praze, ze které za jeho působení vyšlo mnoho výrazných osobností. V přeneseném smyslu slova lze říci, že Přikryl prostřednictvím svých absolventů dále pomáhá posouvat hranice kvality architektonické tvorby v České republice.

Poctu České komory architektů uděluje porota významným osobnostem oboru, jež se vlastní prací a morálním postojem zapsaly do moderní historie české architektury. Emil Přikryl odbornou a pedagogickou činností i neúnavným probouzením vědomí svých kolegů zásadním způsobem ovlivnil celou generaci české architektury. Je to nepochybně proto, že s důsledností jeho myšlení je úzce spojena i důslednost hledání a pokládání podstatných otázek. Nyní dozrál čas, abychom mu za jeho práci udělením Pocty České komory architektů projevili vděk a úctu.

Ondřej Císler , Ladislav Lábus, Petr Pelčák, Jaroslav Šafer, Oldřich Ševčík členové odborné poroty Pocty ČKA 2009

Pocta ČKA

Česká komora architektů uděluje každoročně Poctu významným osobnostem v oboru – architektům, teoretikům či pedagogům, kteří se zapsali nejen svou tvorbou, ale i morálním přístupem do historie moderní české architektury.

Nominace na Poctu ČKA 2009

Bohuslav Blažek, Jaroslav Dokoupil, Jindřich Freiwald, Václav Girsa, Pavel Janák, Jan Kaplický, David Kopecký, Věra Machoninová, Jindřich Malátek, Václav Mencl, Jiří Novotný, Ivar Otruba, Josef Pleskot, Karel Prager,Emil Přikryl, Martin Roubík, Viktor Rudiš, Ivan Ruller, Rostislav Švácha, Zdeňka Vydrová, Růžena Žertová

Odborná porota Pocty ČKA 2009

Představenstvo ČKA doporučí každoročně odbornou porotu složenou z vynikajících českých projektujících architektů i teoretiků architektury, kteří vyhodnotí z nominovaných osobností jednu, jíž pak Česká komora architektů udělí Poctu. Komise zasedla v a rozhodovala ve složení: Ing. arch. Ondřej Císler, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, prof. Ing. arch. Petr Pelčák, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, doc. PhDr. Oldřich Ševčík; náhradník: Ing. arch. Karel Doležel

Historie udělování Pocty ČKA

O zavedení tradice Pocty rozhodlo představenstvo ČKA v roce 2000 s cílem ocenit mimořádné osobnosti na poli architektury. Vzhledem k velkému počtu vynikajících architektů, kteří se v minulém režimu nedočkali žádného významnějšího ocenění své práce a životních postojů, bylo v předchozích letech toto ocenění udělováno především in memoriam, Pocta ČKA 2005, 2006 a 2008 byla udělena žijícím osobnostem. Návrhy na nominaci mohou podávat všichni členové ČKA, pedagogové, teoretikové i historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice.

Laureáti: 2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam) 2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam) 2002 – Josef Havlíček (in memoriam) 2003 – Josef Polášek (in memoriam) 2004 – Pocta nebyla udělena 2005 – Karel Hubáček 2006 – Miroslav Masák 2007 – Alena Šrámková 2008 – Miroslav Baše

Akce spojené s udělením Pocty ČKA 2009

Slavnostní ceremoniál

Poctu ČKA 2009 v podobě plastiky od sochaře Richarda Kočího a čestnou listinu prof. Emilu Přikrylovi předá předseda České komory architektů Jan Vrana při slavnostním ceremoniálu dne 29. června 2010 od 15 hodin v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Součástí akce bude křest katalogu Emil Přikryl a jeho škola a poté malé posezení v hotelu Union.

Katalog

Při příležitosti udělení Pocty ČKA 2009 a bude vydán katalog Emil Přikryl a jeho škola. Více než stostránková barevná publikace je uvedena texty Mirko Bauma, Antonína Kosíka, Jiřího T. Kotalíka a Rostislava Šváchy. Stručně jsou představeny vybrané Přikrylovy práce a rozsáhleji práce jeho studentů za posledních dvacet let – od roku 1990 do roku 2009.

Katalog vydává nakladatelství Arbor Vitae ve spolupráci s Českou komorou architektů. Autorem grafiky je Marek Jodas, koncepce a redakce Ondřej Císler, Lev Pavluch, Markéta Pražanová, Soňa Ryndová, Marcela Steinbachová. Katalog bude možno zakoupit v kanceláři České komory architektů a přes nakladatelství Kosmas.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři