Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: CENTRUM PARDUBIČKY

Tato územní studie je výsledkem úvah, které započaly diskusí ve vedení Úřadu městského obvodu Pardubice IV v roce 2004. Příčinou těchto úvah byl - a i v době zpracování této územní studie stále je - občany dlouhodobě kritizovaný neutěšený stav areálu bývalého závodu národního podniku Tesla Pardubice v Kyjevské ulici. Kritika občanů se ale neomezila jen na něj, ale byla zaměřena i na situaci před Krajskou nemocnicí (dále případně jen KN), zejména v návaznosti na zastávky MHD a v neposlední řadě i na komplikace s automobilovou dopravou, s provozem cyklistů a s pohybem chodců

ADAM PRVNÍ s.r.o. , 15. 12. 2014

Jako první aspekt nutný pro zvládnutí úkolu bylo stanoveno nalezení dopravního napojení brownfieldu Tesla, bez něhož bylo hned zpočátku jasné, že se řešení neobejde.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Návrh urbanistické koncepce náměstí tvořícího jádro nového centra předpokládá doplnění stávajících budov dalšími hmotami s cílem prostor náměstí co nejtěsněji uzavřít s ponecháním koridoru Kyjevské ulice. Z tohoto důvodu se na straně nemocnice (západní fronta náměstí) navrhuje dostavba hmoty, jejíž logickou náplní by mohlo být sídlo celé administrativy KN. Tato hmota naváže na stávající objekt nemocnice, v němž je umístěn současný hlavní vstup pěších do areálu. Na severu bude prostor náměstí uzavřen jednopodlažními objekty drobné vybavenosti s integrovanými přístřešky čekáren MHD, mezi nimiž bude ponechána pouze štěrbina ulice rozšířená na každé straně o záliv pro MHD. Dále bude severní strana náměstí pohledově uzavřena stávajícím rekonstruovaným objektem původního závodu Telegrafia. Východní stranu náměstí bude po demolici stávajícího objektu vrátnice v areálu (ze kterého se v současnosti při pohledu z nadjezdu uplatňuje pouze střecha) tvořit rekonstruovaná třípodlažní budova Tesly. Z jižní strany zůstane prostor náměstí otevřen Kyjevskou ulicí do Pardubicek stejně jako je tomu dnes.

Další zásady urbanistické koncepce se koncentrují již pouze do areálu Tesly. Díky jeho rozdělení navrženou motorovou komunikací a návrhem pěšího koridoru se jedná o snahu vytvořit v areálu zóny s funkční náplní, která by měla prorůstat a vzájemně se doplňovat.

Zóna přiléhající k náměstí je tvořena z největší části rekonstruovanými objekty bývalé Tesly a Telegrafie, které jsou doplněny menšími plombami do formy uzavřeného vnitrobloku, po jehož jižní straně bude rampa navržené komunikace zastřešena případně uzavřena do odvětraného tubusu.

Zóna odvrácená od náměstí a přiléhající ke stávající zástavbě v Zelené ulici je naopak tvořena z převážné části novostavbami, které doplňuje pouze stávající energoblok a rekonstruovaný objekt Telegrafie. Poslední dva jmenované objekty tvoří severní hranici areálu a opticky i hlukově jej oddělují od železničního koridoru. Nové stavby jsou důsledně navrženy až za hranicí šedesátimetrového ochranného pásma železničního koridoru.

Zóna tvořící jižní hranici areálu je díky svému kontaktu se stávající vilovou zástavbou Pardubiček koncipována jako zóna pěší s nízkopodlažní řadovou zástavbou „polyfunkčních rodinných domů“. Tímto pojmem jsme označili novou výstavbu v místě stávajících lineárních halových objektů. Tato nová výstavba jednak ustoupí od stávající hranice areálu směrem do jeho nitra. Ve vzniklém prostoru jsou navrženy soukromé zahrady rodinných domů, které díky svému měřítku a funkční náplni vytvoří přechod z vilové čtvrti do území Centra. V neposlední řadě se takto využije stávající pozemkový „apendix“ zabíhající do soukromých zahrad a to návrhem zeleně, dětského hřiště a objektu občerstvení s možnou návazností na stávající kryt CO v podzemí, který by mohl být nově využit nejlépe jako vinárna. Funkční náplní navržených přízemních staveb s podkrovím je podkrovní bydlení. Přízemí domů je navrženo variabilně pro různý rozsah a sortiment občanské vybavenosti od restaurace přes obchody až po např. ordinace nebo kanceláře. Možné je i bydlení další generace.

  • autor: ADAM PRVNÍ s.r.o. *
  • publikováno: * 15. 12. 2014

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři