Architektura /

Tovární budova AF BKK

Představujeme velmi zdařilou realizaci konverze tovární budovy AF BKK. Autory jsou Martina Buřicová a Štěpán Kubíček z týmu CARAA.

Julius Macháček , 12. 11. 2009

Foto: eArch

Území stavby

V této oblasti Vysočan v minulosti dominantně převládala výrobní funkce spojená s komplexem průmyslových areálů továren ČKD. Toto území ohraničené ulicemi Kolbenova a Poděbradská bylo po zániku ČKD definováno jako území rozvojové. Územní plán předpokládá zachování některých průmyslových objektů a jejich využití pro drobnou nerušící výrobu a funkce jiné než výrobní. Dotčená plocha má specifikovanou funkční náplň VN – plocha služeb a nerušící výroby.

Areál společnosti AF BKK s.r.o. prochází postupnou komplexní renovací. V roce 2006 byla dokončena přestavba sousedního menšího objektu a celý areál je průběžně, za provozu, a dle potřeb tiskárny (majitele areálu) opravován.

Tento projekt se zabývá rekonstrukcí největšího, čtyřpodlažního objektu areálu, který tvoří jeho východní hranici. Opravený objekt bude sloužit k rozšíření provozu tiskárny AF BKK s.r.o. a případné zbytkové plochy lze pronajímat jako kanceláře, provozovny služeb nebo provozovny drobné výrobny. Na objekt je navržena nástavba – reprezentativní dvoupodlažní ateliér sloužící pro potřeby majitele tiskárny (severní polovina) a terasa s příležitostným sportovištěm (jižní polovina).

Cílem přestavby je vytvořit areál, který bude ve stávající stavební struktuře bývalých průmyslových staveb soustřeďovat různé funkce administrativy, služeb, nerušící drobné výroby a svou výraznou architektonickou formou průmyslové zástavby bude připomínat původní genius loci lokality, která je zasažena změnou využití území po zániku výrobního provozu bývalého ČKD, zejména sousední předimenzovanou bytovou výstavbou vzniklou v posledních pěti letech.

Původní stav

Průmyslový objekt byl postaven roku 1934 firmou Továrna barev Weissberger a spol. a byl donedávna plně využíván – za socialismu jako sídlo Výzkumného ústavu barev a laků a poté firmou Lavis.

Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt, s dominantní nosnou konstrukcí železobetonového trámečkového skeletu a charakteristickými továrními tabulkovými okny. Dispozičně i tvarově jednoduchá, výrazově silná budova s centrálním schodištěm uprostřed severní a jižní haly. V průběhu času byla postupně budova dotvořena dle požadavků a vkusu minulých uživatelů – neuspořádanými technologickými rozvody, dostavbami a přístavbami. Velkorysá halová dispozice byla rozdělena na jednotlivé malé kanceláře a laboratoře vestavěnými příčkami.

Krásná ukázka historické průmyslové architektury zdevastovaná socialistickým hospodařením.

Foto: eArch

Architektonické principy návrhu přestavby

Odhalení kvality stávajícího objektu, který považujeme za památku hodnou ochrany, jejíž hodnota stoupá s každou další demolicí podobného objektu. Pokora k průmyslové architektuře.

Očištění a zdůraznění půvabu původní struktury, výrazu a podstaty budovy. Vybourání a odstranění veškerého dostavovaného nánosu a balastu přístaveb, dostaveb, technologií. Respektování tektoniky a řádu stávajícího železobetonového skeletu. Zvýšení únosnosti jednotlivých podlah, reprofilace a sanace nosné konstrukce.

Zachování výrazu průmyslových oken použitím náročných kopií původních tabulkových oken s důrazem na současné tepelnětechnické požadavky a protisluneční ochranu interiéru.

Důsledná, jasná a jednotná identifikace novotvaru – konstrukčně, materiálově barevně kontrastní prvky střešní nástavby, přístavby výtahu a pláště spojovacího mostku. Dimenze nových ocelových konstrukcí odkazují na robustnost původního betonového skeletu.

Černobílá barevnost povrchů se stříbrnými pozinkovanými doplňky a černými rámy nových konstrukcí. Materiály a barevnost se v každém patře mění v závislosti na funkčním využití jednotlivých pater.

Prostorový kontrast nízkého úzkého komunikačního jádra a vysokých prostorných prosvětlených hal. Velkorysé vertikální propojení ateliéru ve 4. NP s nástavbou v 5. NP. Dosažení variability prostoru v souvislosti s neustále se měnícími požadavky dynamické společnosti majitele. Vytvoření vhodného sociálního zázemí pro novou, univerzální funkci objektu – sociální zařízení, kuchyňky, denní místnosti apod.

Využití střechy objektu – terasa a venkovní sportovní hřiště.

Technické zhodnocení objektu – zajištění technického vybavení budovy odpovídajícího současným požadavkům – výtahy, topení, chlazení, vzduchotechnika, osvětlení, datové sítě apod.

Účel a funkce objektu

V minulosti byl objekt využíván jako výzkumná zkušebna barev a laků. Návrh předpokládá využití jednotlivých hal odlišně dle podlaží.

Přízemí a první patro jsou propojeny nákladním výtahem a budou sloužit jako provozní prostory tiskárny – tiskařský provoz a knihárna.

Druhé a třetí patro budou velkoplošné administrativní prostory stávající tiskárny a souvisejících činností, např. grafického studia a reklamní agentury.

Ateliér v severní polovině propojující třetí a čtvrté patro bude sloužit pro reprezentativní a společenské potřeby firmy jako výstavní a kongresový prostor a podobně. Jižní polovina střechy bude využívána jako terasa a příležitostné sportoviště pro uživatele objektu.

Etapizace výstavby

Klient rozhodl rozdělit výstavbu do dvou navazujících etap. První etapa řeší přestavbu přízemí, prvního a druhého patra včetně obou výtahů. Stavební práce budou postupně navazovat v dalších podlažích a stavbou venkovních přístavků (zastřešení ulice, nákladní rampa, mostek). Důvodem pro rozdělení je požadavek na urychlené zprovoznění nových prostor tiskárny (přízemí) a knihárny (1. patro) a administrativní části (2. patro). Dalším důvodem je požadavek na rozložení finanční investice do jednotlivých etap.  

Foto: eArch
Střešní nástavba

Architektonický princip střešní nástavby objektu

Okolní zástavba byla v období návrhu stavby (2003–2004) roztříštěná, bez jasně definované historické půdorysné a výškové stopy. Právě probíhalo odstraňování hal a objektů bývalého komplexu ČKD, územně-plánovací dokumentace rozvojového území nebyla dokončena. Stávající půvabný čtyřpatrový objekt byl zakončen pultovou střechou nízkého sklonu s jednotnou výškou římsy pro obě halové části i centrální schodiště. Objekt byl vystavěn ve dvou etapách, nejprve jižní polovina se schodišťovou věží a v další fázi byla dostavěna severní polovina.

Architektonický výraz nástavby ateliéru

Cílem je jasná definice přidaného novotvaru jednopatrové ocelové nástavby ateliéru. Nad římsou železobetonové části je důsledně použita kontrastní ocelová konstrukce včetně opláštění vlnitým plechem, která je příznačná pro přidaný objem stavby – jakousi stříbrnou korunu.

Konstrukční řešení

Nosný skelet je tvořen robustními příčnými ocelovými rámy z I profilů propojenými průběžnými stropními nosníky z jäckelů. Jedná se o ocelové pokračování stávajícího železobetonového skeletu se stejným půdorysným rastrem a předimenzovaným výrazem. Stropní desku tvoří trapézový plech uložený v pultovém sklonu střechy. Nosná ocelová konstrukce je přiznaná na fasádě a zvýrazněná tmavě šedou barvou. Dovnitř zapuštěný vyzdívaný obvodový plášť je zateplen skládanou provětrávanou skladbou s povrchem z horizontálně kladeného vlnitého, pozinkovaného plechu. Konstrukce střechy je tvořena provětrávanou skladbou s krytinou z měkčeného PVC. Zateplení a podhled jsou zavěšeny pod nosnou konstrukcí. Okna nástavby jsou systémové hliníkové profily zasklené izolačním dvojsklem, otvíravé části mají černé průsvitné sklo, rozměr a umístění otvíravých částí odpovídají poloze otvíravých částí tabulkových oken spodní části stavby. Na oknech jsou osazeny venkovní žaluzie tvaru S – při jejich stažení dojde ke sjednocení výrazu okenních otvorů s fasádou z vlnitého plechu.

 

Železobetonové schodiště

Nové schodiště je hlavním a nejdůležitějším architektonickým prvkem interiéru ateliéru. Propojuje původně poslední 4. NP s nástavbou na úrovni 5. NP, zajišťuje vertikální komunikaci mezi oběma úrovněmi ateliéru. Prostorového propojení těchto úrovní bylo dosaženo vybouráním stropní desky ve čtyřech polích železobetonového trámečkového stropu. Tento centrální prostor osvětluje střešní světlík nad schodištěm.

Liniová přímá forma schodiště odpovídá podélnému charakteru celého objektu, obdobně jako jeho jednoduché tvarosloví. Nástupní a výstupní podesty jsou propojené sestavou lapidárních kvádrů se dvěma šířkami, které se pravidelně střídají. Podesty přenášejí zatížení schodiště do nosných trámků železobetonového stropu.

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Podstatný je minimální přesah jednotlivých stupňů, díky kterému má celá struktura subtilní, lehký až vzrušující výraz. Železobetonový materiál schodiště je totožný s okolními nosnými konstrukcemi stávající budovy, nejedná se o dostavbu ani přístavbu, pro které je určující ocelová konstrukce. Jde o nový prvek ve stávající struktuře, což je zdůrazněno přiznanou šedou barevností nového betonu.

Zábradlí je tvořeno natřenými surovými jackeli vypletenými lankem v obdélníkovém rastru, který připomíná rastr původních tabulkových oken.

Konstrukční – statickou část návrhu schodiště zpracovala firma RECOC s.r.o. – ing. Klečka v programu Atena 2D, ve kterém byla ověřena reálnost chování konstrukce. Program Atena 2D je založen na deformační metodě konečných prvků a jeho hlavní charakteristikou, na rozdíl od běžných výpočtových programů, je použití nelineárních modelů materiálu, což umožňuje analyzovat chování stavební konstrukce v kritických podmínkách, kdy dochází k jejímu porušování – viz barevné schéma schodiště.

Monolitická konstrukce byla realizována přímo na stavbě, nejedná se o prefabrikát.

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch

 Akce:  Přestavba a dostavba továrního areálu AF BKK, Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9-Vysočany

 Klient:  AF BKK s.r.o., Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9-Vysočany

 Autoři:  Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček / caraa.cz s.r.o.

 Spoluautoři:  Ing. arch. Ondřej Kramoliš, Zuzana Pízová

 Odborná spolupráce statika:  Ing. Karel Košek, Ing. Václav Beránek, Ing. Ondřej Klečka / RECOC s.r.o.

 Elektroinstalace:  Ing. Jan Mixa, SELM s.r.o.

 Vytápění, chlazení:  Bc. J. Cajthaml / PBA

 ZTI:  M. Kubíčková / MK technik

 Požární řešení:  F. Havlík

 Kapacity:  1. NP 650 m2, 2. NP, 3. NP a 4. NP 615 m2 / nástavba: 5. NP 290m2 / celkem 2785 m2

 Generální dodavatel:  SKD Průmstav stavby a.s

 Náklady:  55 mil. Kč

 Realizace:  1. fáze: červen 2007, 2. fáze: říjen 2008

 

 

psáno pro Architekt 10/2009

Foto: eArch

EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK / SLOVO 02 JAN SAPÁK / TOP REALIZACE 04 PŘESTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK, PRAHA 9 / MARTINA BUŘIČOVÁ, ŠTĚPÁN KUBÍČEK / CARAA / PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK / RECENZE MARKÉTA ŽÁČKOVÁ / REKONSTRUKCE 24 AREÁL FIRMY V BÍLOVICÍCH / KAMIL MRVA, LUDĚK DEL MASCHIO / RECENZE MICHAL JANATA 32 PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, VARNSDORF / BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK / RG PROJEKT 38 ŠUPINÁČ, OSTRAVA / TOMÁŠ HAVLÍČEK, PAVEL MAGNUSEK, MARTIN HLOH / LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI / REALIZACE 44 CORNLOFTS ŠALDOVA, PRAHA-KARLÍN / BAUMSCHLAGER – EBERLE / REKONSTRUKCE 50 REKONSTRUKCE BÝVALÉ VOZOVNY, PRAHA 7 / ALENA ŽENTELOVÁ, JIŘÍ ŽENTEL, ŠÁRKA JINKOVÁ 56 MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDL, ČESKÝ KRUMLOV / MIROSLAV TUPÝ / ATELIER DOMUS 60 VÝROBNÍ AREÁL WALTROVKA, PRAHA5-JINONICE / JAKUB CIGLER, VINCENT MARANI / CIGLER MARANI ARCHITECTS / VÝSTAVA 66 AID – AKCEPTACE INTERVENCE DESTRUKCE / STUDENTSKÉ PROJEKTY / TEXT BENJAMIN FRAGNER, PETR VORLÍK, TOMÁŠ ŠENBERGER / ROZHOVOR 84 S ARCHITEKTEM JIŘÍM SUCHOMELEM / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA / PROJEKT 92 NOVÁ BUDOVA ČVUT, PRAHA6-DEJVICE / ALENA ŠRÁMKOVÁ, LUKÁŠ EHL, TOMÁŠ KOUMAR / ŠRÁMKOVÁ ARCHITEKTI / TEXT MILOSLAV PAVLÍK VÝSTAVA 98 MALÝ DŮM PODLE A1 / ARCHITEKTURA PŘED OBJEKTIVEM 102 JIŘINA HANKEOVÁ /TEXT MICHAL JANATA / ROZHOVOR 105 S BENJAMINEM FRAGNEREM O VCPD A PRŮMYSLOVÉM DĚDICTVÍ / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA / PROJEKT 108 CENTRUM MĚSTA 2030 NÁCHOD / ALEXANDR SKALICKÝ HISTORIE 109 LUX EX MACHINA II. DÍL / TEXT MICHAL JANATA  / VÝSTAVA 112 RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS 114 ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ KUBISMUS / ZDENĚK LUKEŠ, DAN MERTA 116 MARTIN ROUBÍK – ARCHITEKT / OHLÉDNUTÍ 117 ZEMŘEL JAN FRÖML / TEXT ZDENĚK LUKEŠ HISTORIE 118 BRANICKÉ LEDÁRNY V PRAZE / TEXT YVONNE JANKOVÁ / RECENZE 121 ŠESTKRÁT BRNO V HLAVNÍ ÚLOZE / TEXT MICHAL JANATA  /  PUBLIKACE 123 PRO VAŠI KNIHOVNU

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři