Architektura / občanské stavby

Víceúčelová sportovní hala Dejvická

Studentský projekt nové sportovní haly v Praze - Dejvicích, oceněný žlutou kartou, se snaží o co nejvyšší energetickou a ekologickou efektivitu.

Vojtěch Večeře , 30. 11. 2011

Návrh objektu víceúčelové sportovní haly je situován v pražských Dejvicích v lokalitě za hotelem Diplomat. Sportovní hala pro cca 600 diváků a 60 sportovců má půdorysné rozměry 50 x 28 m a výšku v nejvyšším bodě střechy 11 m. V 1PP se nach¬ázejí podzemní garáže, zázemí haly a samostatný provoz sauny pro 5-10 návštěvníků. V 1NP najdeme kavárnu/bufet se zázemím, kancelář, recepci, hrací plochu 20 x 37 m, nářaďovnu, posilovnu a zázemí pro sportovce. V nejvyším podlaží je situována víceúčelová klubová místnost, posezení s výhledem na hrací plochu, hlediště se sky¬boxy a hyg. zázemí pro diváky.

Prostor je ohraničen parkem navazujícím na ulici Evropskou, hotelem Diplo¬mat, bytovým domem z pol. 20. století a známou “futuristickou” automatizovanou tele¬fonní ústřednou z roku 1975. Všechny tyto stavby jsou výškově i hmotově výrazné a koncept sportovní haly jimy byl do jisté míry ovlivněn.

Při pohledu na situaci je zřejmé, že objekt je osazen rovnoběžně s jižní fasá¬dou Diplomatu (resp. se sev. fasádou bytového domu). Kvádrovitá hlavní hmota haly má o něco menší měřítko, než okolní budovy a je seseknututa směrem do parku. Východní fasáda, která drží linii východní fasády Diplomatu je doplněna o prosklenou vystupující kavárnu s terasou.

Kavrána lichobězníkového půdorysu je tvořena lokálně podepřenou deskou vykonzolovanou z hlavní hmoty. Díky prosklené fasádě tak půdobí téměř neviditelně. Stěžejním komponentem stavby je vystrčená “noha” s průchodem pro pěší mířící z Dejvické k BD a žel. stanici. Její geometrie navazuje na hravní hranu seseknuté střechy a hlavní hmota do ní plynule přechází. Hmota této části budovy je opět mini¬malizována použitím zasklení a působí jako “šikmý nosník” vybíhající z hlavní hmoty. Zároveň její konec dotváří prostor křižovatky ohraničený 2 BD. Myšlenka průchodu vychází z analýzy pohybu pěších ze stanice Dejvické na blízkou žel. stanici. Průchod je velmi vzdušný a s drobnou odchylkou kopíruje původní cestu. Vzhledem ke zvýšené frekvenci pohybu osob působí prostor kavárny i obchod umístěný v průchodu jako lákadlo k zastavení.

Severní fasáda haly je pokryta pásovými PUR panely s titanzinkovým pov¬rchem, v její hnorní části je umístěno zasklení ve tvaru V. Naopak jižní a západní fasáda jsou tvořeny zelenou stěnou tzv. vertikální zahradou, aby působily příjemněji pro obyvatele přihelých domů. Zasklení jižní fasády je realizováno seseknutím horní hrany, u západní velkou prosklenou střenou s tamvou fólií branící přímému osvětlení hrací plochy.

Parková úprava prostranství před jižní fasádou sportovní haly vychází ze za¬chování stávající zeleně v max. možné míře (označena červeně) a vytvoření cesty na nádraží. Za záp. fasádou se nachází venkovní hřiště na volejbal ohraničené zelení a vjezd do podzemních garáží.  

Konstrukční systém

Z hlediska konstrukčního řešení je kladen důraz na maximál¬ní zefektivnění vynaložených prostředků, a to jak při výstavbě, tak při vlastním provozu. Budova je navržena jako nízkoenergetická s bezúdržbovou extenzivní vegetační střechou v části nad průchodem a zelenou vertikální zahradou na jižní a části západní fasády.

Nosný systém vlastní sportovní haly je tvořen speciální soustavou ocelových válcovaných nosníků a sloupů, je velmi elefk¬tivní ze statického i ekonomického hlediska. Zároveň vytváří na stropě interiéru dynamickou ostrohranou strukturu, která evokuje asociaci s vnějším tvarem stavby a jejím tvarovým směřováním.

Statické schéma příčného řezu je 2 kloubový halový rám s šikmými rámovými rohy a polotuhými patními klouby. Nosníky jsou uloženy v šikmém směru a uprostřed se protínají, což zajišťuje dostatečné zavětrování v rovině střechy a zlepšuje únosnost jed¬notlivých nosníků (viz statické schéma a axo obr. nosných kcí. Na každý sloup jsou napojeny 2 nosníky pod úhlem 70° - brání vybočení sloupu v podélném směru. V přiloženém zjednodušeném stat. výpočtu je navržen nos¬ník jako svařovaný I profil o výšce 800 mm a šířce 200, sloup pro¬filu HEB 300. Vzhledem ke složistosti šikmých přípojů nosníků na sloup, lze uvažovat nosníky i sloupy jako uzavžené duté průřezy.

Celá hala je dále ztužena ocelovými vaznicemi (navrženo IPE 160), které nesou střešní plášť z PUR panelů o tloušťce 200 mm. Stěnové ztužení jižní fasády je tvořeno kontaktně zatelenou vyzdívkou mezi sloupy, na níž je zavěšena zelená fasáda.

Nosný systém předního traktu haly směrem do parku (zázemí kavárny, posezení s výhledem na sportoviště, vstupní hala a kancelář s recepcí) tvoří ŽB. jednosměrně pnutá deska s nosnými zdmi tl. 300 mm. Z ní vybíhá lokálně podepřená deska nad kavárnou. Zastřešení průchodu, obchodu a klubové místnosti je realizováno ocelovými nosníky napojenými na zastřešení haly, v místě styku se zemí (obchod) jsou uloženy v masivní ŽB. stěně.

Prostor zázemí pro sportovce, nesoucího hlediště, je tvořen podélným traktem s nosnými zdi s ŽB. deskou. Zbytek konstrukcí jsou nenosné příčky a vyzdívky.

Dokončení na další straně.

Obvodové konstrukce, vytápění, ekologický koncept

Jak je vidět již z popisu nosné konstrukce, sportovní hala je navržena jako nízkoenergetická stavba. Veškeré tepelné mosty jsou eliminovány (viz. architektonický detail nosné kce a obvodového plášťě). Zbylé zděné venkovní kostrukce i podlahy 1NP jsou kontaktně zatepleny.

Na obvodový plášť byly použity střešní a stěnové PUR panely Knigspan tl. 200 mm s vysokým tepelně technickým odporem. Dvouplášťová zelená fasáda je zateplena 200 mm extrudovaného polystyrenu (podlahy 100 mm). Světlíky a okna v budově jsou navržena jako termoizolační trojsklo s hliníkovými rámy se szníženým prostupem tepla.

Nosná převážně ocelová kostrukce sportovní haly je recyklovatelná. Velké % prosklených ploch zajišťuje významné tepelné zisky budovy. Vytápení budovy je zajištěno VZT systémem (vlastní sport. plocha, hlediště, kavárna, vstupní hala) v kombinaci s radiátory (veškeré ostatní menší prostory). Plynová ko¬telna je umístěna v 1PP, ohřev vzduchu pro teplovzdušné vytápění je realizován elektrickými ohřívači. Převážnou část spotřeby elektrické energie v objektu pokrývají fotovola¬tické panely na jižní části střechy.

Vhodná geometrie střech umožnuje jímání dešťové vody a její využití zejména na toaletách. Akumulační nádrže jsou umístěny v suterénu budovy.

Nedílnou součástí návrhu sportovní haly je kromě výše zmíněných zásad také zachování pěší trasy k železniční stanici také snaha o maximální zachování původné vzrostlé zeleně: veškeré stromy na parcele, které nestojí přímo v půdorysu nové budovy sportovní haly, budou zachovány a chráněny během výstavby. Dále budou zpevněny a stávající vyšlapané cesty v parku a nové cesty na ně budou plynule navázány.

Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.

  • Autoři: Vojtěch Večeře
  • Země: Česká republika
  • Škola: FA ČVUT v Praze
  • Město: Praha 6

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři