Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 10

Hlavnou myšlienkou návrhu bola spojenie, resp. zokruhovanie starej budovy akadémie Sting a nami navrhovaného riešenia, pričom sa medzi nimi vytvára átrium. Átrium je prevažne zazelenené, funkčne spája budovy cez exteriér.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Sprievodná správa

Hlavnou myšlienkou návrhu bola spojenie, resp. zokruhovanie starej budovy akadémie Sting a nami navrhovaného riešenia, pričom sa medzi nimi vytvára átrium. Átrium je prevažne zazelenené, funkčne spája budovy cez exteriér. Átrium je uzavreté a na západnej časti otvorené. Fasáda je riešená v jednoduchosti (schovaná zložitosť), je to náznak otvoreného a uzavretého oka, čo symbolizuje rozpor medzi introvertom a extrovertom.

Dôraz sa kládol hlavne na vhodné zakomponovanie návrhu vysokej školy do okolitej zástavby a tak vytvorit' spolupôsobiaci systém. Témou súťaže bolo hľadanie možností využitia modulárnej výstavby, tá má svoje špecifiká, niektoré sú pozitívne a iné menej. Snažili sme sa vo svojom návrhu podčiarknuť a vyzdvihnúť práve tie pozitívne vlastnosti tohto stavebného systému. Pozitívom modulárnej výstavby je možná flexibilita, skladobnost' a rýchly stavebný proces. Ten umožňuje rýchlu a kvalitnú výstavbu areálu vysokej školy. Takáto výstavba by bola rýchla, prispôsobiteľná aktuálnemu dopytu na trhu. K atraktivite prispieva flexibilita jednotlivých prevádzok, miestností v rámci modulov a ich jednoduchým spájaním možno dynamicky reagovaťna rôzne potreby. Vd'aka sendviEovej konštrukcii obvodových stien sa dá budova riešiť ako nízkoenergetická, i ím sa znižujú prevádzkové náklady.

Výraz budovy je riešený v jednoduchosti (schovaná zložitost'), je to náznak otvoreného a uzavretého oka, čo symbolizuje rozpor medzi introvertom a extrovertom. Výraz budovy je založený na nezakrývaní podstaty, práve naopak. Je to budova postavená z „kontajnerov", preto je jeho hmota Eistá. Jediným výrazným a oživujúcim prvkom sú otoEné lamely, ktoré majú funkciu tienitla.

Prevádza budovy je rozdelená na 4 podlažiach. V rámci 1.PP sú riešené parkovacie státia (28parkovacích miest, z toho 2 pre bezbariérové státie). Do 1. PP sa vstupuje z ulice Stromovka rampou. Na podlaží sa taktiež nachádzajú kobky na smeti, sklady, zázemie upratovačky a vertikálny komunikačný priestor (schodisko s výťahom). Vstup do navrhovanej novostavby je riešený taktiež z ulice Stromovka, priEom zádverie 1.NP je sprístupnené schodmi, resp. plošinou pre bezbariérový prístup. Zo zádveria sa dostávame do vstupnej haly, ktorej súřasťou je šatňa, volne prepojená s chodbou so schodiskom. Z chodby je prístupné horizontálna komunikácia, exteriérové átrium, aula pre 200 študentov, hygienické zariadenia. Taktiež je v rámci interiéru z chodby riešený prechod do jestvujúcej budovy akadémie Sting, druhý v rámci 1.NP je riešený cez exteriérové átrium. Učebne, sklady, hygienické zariadenia, kabinety, denná miestnost' - to všetko obnáša 2.NP. Celkovo sa na danom podlaží nachádzajú 4 učebne po 50 študentov, možné rozdeliť na polovicu a multifunkEne delitelný kabinet pre 10 pedag6gov. Prístavbou sme sa v řasti kabinetov napojili na starú budovu akadémie Sting, priaom sme z toho dôvodu zrušili v uEebni okná, riešenie vidíme v presvetlení učebne cez strešné otvory (strešné okno, resp. zrkadlomet), samozrejme za predpokladu odstránenia časti stropu v i=asti ui=ebne. Úpiné zokruhovanie prevádzok sa nachádza práve na spomenutom podlaží, kde sú vstupy do jestvujúcej budovy riešené interiérom. Na 3.NP sa nachádza 6 ui=ební, nižšie spomenutej kapacity s príslušnými priestormi. Týmto podlažím sme sa zarezali do jestvujúceho objektu, z Eoho vyplýva naša filozofia a nakoniec aj názov „t3tr15".

Z konštrukřného hľadiska sme použili moduly 3x6m, 3x9m a 3x12m, priaom pořty kusov sú uvedené v bilanEnej tabul'ke na výkrese E.1. Objekt je riešený ako štvorpodlažný, priaom 1.PP je konštrukčne riešené ako monolitický ŽB skelet. Moduly sú k sebe kladené klasickým aditívnym spôsobom. Nakoľko moduly majú odporúi=anú výšku cca 3,6m - rozhodli sme sa pridat' na výšku zhruba 0,9m „konštrukčné medzipodlažie", slúžiace na rozvod jednotlivých technológii. Dosiahne sa tým konštruki=ná výška 4,5m čo napopomáha plynulému prechodu z novej budovy do starej bez zbytořných bariérových prekážok.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři