Bolt Tower

Širší vztahy

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví – Vysoké pece č. 1. Pro stavební činnost v Dolní oblasti Vítkovic byla zkonstruována zastavovací čtvercová modulová síť o rozměrech stran 125 / 125 m.

Vysoká pec č. 1 zaujímá modulový čtverec s označením B2 a zaujímá mezi ostatními dochovanými vysokými pecemi v Ostravě zvláštní postavení. Kromě toho, že je dokonale schopná nést naučnou a výukovou funkci, zaujímá při Místecké silnici a ve vztahu k celému městu mimořádně cenné urbanistické postavení. Jde o stavbu, která unese pozici městské dominanty, stále živého symbolu ducha místa, sebevědomí a hrdosti. Zdá, že s odstupem téměř jednoho století lze bez ideologických emocí zahrát na struny odkazu ruského konstruktivizmu a oživit myšlenku Tatlinovy věže III. internacionály v jiné významové rovině, v jiných souvislostech, s jiným étosem doby… Přesto v očekávání, že na konci není kulturní zmar, ale naděje a víra, že lidský duch je nejsilnější obnovitelnou energií.

Proto jsme se odvážili dokonale zrekonstruovanou bázi vysoké pece (první etapa Reaktivace vysoké pece č. 1) použít pro vystavění více než dvacetimetrové válcové nástavby – vyhlídkové věže s multifunkčními prostory.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Tupé ukončení servisní kostry vysoké pece jeřábovou dráhou dal prostor pro dokončení exponovaně nejvýznamnějšího „hráče VP1“ na pozici B2 šachovnice Dolní oblasti Vítkovic. Nástavba spolu s pecí ztělesňuje nový symbol oživení oblasti, nesmrtelného ducha místa. Z nástavby je možné prožívat mimořádné příležitosti výhledů na Vítkovice, Ostravu a celé okolí s podmanivým horizontem Beskyd. Veřejně přístupná vyhlídková věž se samostatným režimem provozu je také nositelem světla, vzpomínkou na časy, kdy nad vysokými pecemi planuly ohně, nebo stoupala osvětlená vodní pára.

Základní objem nástavby tvoří válec o průměru 9 m zavěšený do servisní kostry vp1 (11 × 11 m vztyčené do výše 60 m nad okolní terén). Tímto 18 metrovým proskleným válcem prochází středem z úrovně +50,600 dřík – vnitřní tubus, který zajišťuje hlavní vstup a vnitřní vertikální komunikace nástavby. Ten je ukončený na úrovni střešní vyhlídkové terasy.

Dopravní řešení bylo součástí projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP“ a je tedy součástí komplexního dopravního řešení oblasti DOV. Samotný přístup k tělesu nástavby vysoké pece pak stavebně zajistila předchozí stavební etapa – stavba „Reaktivace vysoké pece č. 1“, která realizovala rovněž šikmý „skipový“ výtah.

Hlavní přístup přes prostory objektu vysoké pece k nástavbě zajišťuje soubor vertikálních komunikací při severní straně VP. Ten tvoří schodiště a výtah, vedoucí k nástupním plošinám nástavby pece. Toto vertikální jádro je nejsnáze dosažitelné z parkoviště při ulici Místecká na úrovni +3,850. Další z možností vstupu na pec je skipový výtah, který je součástí naučné stezky po VP1. Nástup na skipový výtah je u paty pece, v ose technologického toku materiálu, na konci zásobovací jeřábové dráhy. Skipový výtah stoupající v tělese skipového mostu končí na úrovni plošiny nad sazebnou (35,7 m). Odsud je k tělesu nástavby dále třeba využít již zmíněného komunikačního tělesa při severní straně kostry VP. Hlavní vstup do tělesa nástavby je z nově vložené plošiny v úrovni +50,60, kde je nová zastávka výtahu. Další vstup do tělesa je ze stávající plošiny v úrovni jeřábové dráhy +55,5.

Osu – pevné jádro nástavby – tvoří ocelové souskruží trubek a je umístěno v ose tělesa samotné vysoké pece i rámové kostry. Toto ocelové jádro zajišťující vertikální dopravu osob výtahem a provozním točitým schodištěm je vně obaleno již výše zmíněným válcem s prosklenou fasádou. Vzniklý meziprostor pak v jednotlivých patrech – úrovních – tvoří hlavní užitný prostor se svými funkcemi. Podél proskleného válce, s podstavou 19-ti hranného polygonu, se v úrovni vrcholu kostry od evakuačního schodiště vine spirála – soustava lávek, propojující jednotlivá funkční podlaží vně objektu a zajišťující požární evakuaci osob z nástavby. Propojuje v úrovni A +55,825 prezentační prostor – součást naučné stezky po peci, v úrovni B +62,325 kavárnu, v úrovni C +66,225 klub a v úrovni D +71,425 střešní vyhlídkovou terasu.

Konstrukce

Nosná konstrukce objektu je ocelová a je zavěšena do vrcholu stávající ocelové konstrukce vysoké pece č. 1. Stěna tubusu je tvořena 19 sloupky, které jsou v úrovních jednotlivých pater nástavby po obvodě spojeny nosníky. Tuhost stěny tubusu je zajištěná vnitřními a vnějšími šikmými táhly v rovině proskleného pláště. Uvnitř tubusu je vnitřní plnostěnný tubus, který vzniká průnikem tří rour různých průměrů.

Oba tubusy, vnější i vnitřní, jsou ve spodní části nezávisle vyvěšeny systémem předpínaných šikmých táhel do konstrukce vysoké pece a to v rozích stávající čtyřboké rámové věže. Svislé reakce jsou tak přenášeny pouze osovými silami a subtilní vzhled konstrukce byl zachován. Přenos vodorovných sil je zajištěn dvěma úrovněmi předpínaných vodorovných ztužidel ve spodní části nástavby, které propojují nástavbu s konstrukcí pece. Táhla byla předepnuta na hodnoty zajišťující rovnoměrné rozdělení sil do stávající i do nové konstrukce. Síly v táhlech byly měřeny tenzometricky oline na všech táhlech.

Po vnějším obvodu proskleného tubusu jsou „spirálovitě“ vedeny evakuační lávky. Celkem se jedná o 19 ramen lávek o šířce cca 1 m, s podélným sklonem cca 6%. Oba podélníky lávky jsou v polovině rozpětí uložené na konzolách vedených ze sloupků vnějšího tubusu. V rozích jsou lávky vzájemně propojené táhly, nejvyšší úroveň táhel je vyvěšena z vrcholu nástavby, kde je vodorovné ztužidlo. Spodní ramena lávek jsou pomocí lanek spojeny se stávající konstrukcí pece. Nástup na lávky je z podesty schodišťové věže ve výšce +59,1 m, na kterou navazuje nová krátká plošina propojující schodišťovou věž se spodním ramenem evakuační lávky. Jako pochůzí plocha jsou navržené pororošty s protiskluzovou úpravou, které musely být z geometrických důvodů lávky rozdělené na trojúhelníkové dílce. Pororošty jsou po obvodu podepřené diagonálními prvky lávky a podélníky. Zábradlí je vedeno po vnitřním i vnějším podélníku lávky, je tvořeno nerezovým lankovým systémem.

Mezi vnitřním a vnějším tubusem jsou vedeny radiální nosníky, na kterých jsou uložené podlahy. Zde byl použit systém lehkých podlah s vyloučením mokrého procesu a to z cementotřískových desek uložených na trapézové plechy. Jako nášlapná plocha pak byla zvolena penízková guma.

Do prostoru nástavby se nastupuje z nové lávky, která navazuje na novou stanici evakuačního výtahu pece (+50,6 m). Nová lávka se zábradlím je podepřena zavěšenou plošinou u evakuačního výtahu pece hlavními sloupy konstrukce pece. Vnější nosník této plošiny je vyvěšen pomocí dvojice táhel z nově instalované konzoly pod vyšší plošinou.

Střechy jsou jednoplášťové s klasickým pořadím souvrství s tepelným izolantem z minerální vlny a kotvenou hydroizolační vrstvou z folie z měkčeného PVC. Střecha nad terasou je pak navíc vyhřívaná elektrickými kabely. Je řešena jako pochůzí a jako přitěžovací vrstva jsou použity pozinkované perforované slzičkové plechy.

Vnější tubus je opláštěný (prosklený) solárními skly v rozsahu výšky hlavního tubusu cca 18,2 m. Jednotlivé velkoformátové skleněné desky jsou po všech čtyřech stranách uložené; svislé hrany na sloupky tubusu a vodorovné hrany na nakládací profily v úrovních plošin. Skleněné desky střešní terasy jsou uložené po dvou svislých stranách na vnitřní líc sloupků tubusu a uprostřed bodově k zábradelnímu madlu. Zasklení je ze skel, která se nezabarvují do barev (modrá zelená hnědá), jsou tedy neutrální. Plochy plných částí objektu jsou řešeny jako provětrávaná fasáda se zateplením z minerální vlny a zavěšenou fasádou kazetami z hliníkového plechu.

Vnitřní i vstupní dveře jsou místně řešeny atypicky v oblouku. Toto řešení vychází z celkové ocelové koncepce nástavby a respektuje tvar ocelových stěn. Všechny vnější kovové prvky jsou žárově zinkované, příp. opatřeny protikorozním nátěrem C4.

  • autor: *
  • publikováno: * 10. 10. 2016
Generální partner
Hlavní partneři