N

N/A - Monument Majer

Projekt obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru – svedka krutosti rokov 1914-1918 ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických ale stále aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná v celkovej pôvodnej rozlohe cintorína, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy.

Navrhujeme na plochách hrobových polí, ktoré sú v súčasnosti prístupné, naštartovať procesy základnej údržby, ktoré budú prejavom našej kolektívnej pamäte a úcty. Zrušenie príjazdovej cesty, odstránenie náletovej zelene, kultivácia zelenej plochy smerom k ideálnemu stavu nekosenej kvetinovej LÚKY, ktorá svojím rastlinným zložením mení atmosféru v reakcii na ročné obdobia.

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš  © Ján Kekeli

 

Charakter zelene kvetinovej LÚKY chápeme ako rozpoznateľný – to znamená ako označujúci – voči charakteru periférnej „zelene“, ktorá je v bezprostrednom susedstve cintorína. Plocha LÚKY nie je vďaka rozmanitosti, hustote a výške výsadby pochôdzna a priestupná. Chráni a zároveň označuje vrstvu hrobov pod sebou. Vo svojej mäkkosti, skutočnej, tvarovej i farebnej, sa neodvoláva na ortogonálne pole hrobovej infraštruktúry. Nemá ambíciu stať sa parkom. Nie je ani koseným bezcharakterným trávnikom, jedným z mnohých. Nie je ani „prírodou“ lebo jej skladba je umelá, vymyslená a obhospodarovaná. Slúži. Je kobercom, obrazom, vzorkou, farebným prázdnom vizuálne prítomným priestore na hranici mesta a krajina, medzi cestou a železnicou.

Navrhujeme do nejasného susedstva troch cintorínov vrátiť organizáciu a odlíšenie od periférie miesta a križovatky. V mieste predpokladanej hranice medzi vojenskými a civilnými hrobovými poľami, v mieste bývalého plotu bez hrobov, v priestore kde je možná nová aktivita bez zničenia pôvodných vrstiev, vyznačujeme územie nikoho, respektíve vytvárame územie všetkých. 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš  © Ján Kekeli

 

Deliaca plocha plota sa stáva spájajúcou plochou pohybu. Lineárne 4.8 metre široké MÓLO spevnenej plochy patrí všetkým trom cintorínom, je miestom oddychu, zázemia, komunikácie v oboch smeroch. Vo svojej dĺžke MÓLO pretína cestu, upozorňuje nielen na peších ale aj na samotnú existenciu cintorínov pod jej povrchom. V ideálnom prípade je schopné zmeniť charakter povrchu cesty smerom k zníženiu rýchlosti. MÓLO je infraštruktúrou, ktorá vnáša vo svojej jasnosti do územia novú organizáciu. 

MÓLO je zároveň podkladom pre umiestnenie programov, ktoré nielen predstavujú a zastrešujú aktivity spojené s vojenským a civilnými cintorínmi – informačný systém, pietne miesto, miesto pre ceremónie, oddychové zóny, zázemie, sklady, ale prinášajú do existujúcej periférie aj nadhľad, typický pre netriviálnu ľudskú prítomnosť v meste alebo krajine. 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš Foto: Ján Kekeli

 

Navrhujeme pre všetky aktivity jeden objekt – MONUMENT. Vyhliadka, kaplnka, stena, náhrobná doska, zázemie, pietne miesto, pútač, informačná plocha. Objekt 2.4 metra široký, 19.2 metra dlhý a 8 metrov vysoký. MONUMENTálny vo svojej veľkosti, civilný vo svojej prístupnosti a bohatosti. Diagonálou jednoramenného schodiska  rozdelený na priestor vyhliadky a na priestor kaplnky.

MONUMENT je vyhliadkovou plošinou, ktorej zábradlie a podlaha je plné informácii, ktorým sa nedá vyhnúť. Po celej dĺžke zábradlia je vyrezaných 1500 mien  - rakúskych, slovenských, chorvátskych, maďarských, poľských, rumunských, srbských, slovinských. Na podlahe vidieť 1500 čiar ako pôdorys cintorína a odkazuje na jeho prekrytie necitlivými vrstvami periférie. 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš  © Ján Kekeli

 

Technické parametre “MONUMENTU”

Objekt má jednoduchý tvar hranolu dĺžky 19,2 m s výškou 7,7 -8,3 m a so šírkou 2,4m. Dlhšia strana objektu prebieha paralelne s hranicou medzi cintorínmi. /od severu na juh/. Objekt má 1 nadzemné podlažie. Objekt je z dlhších bočných strán uzatvorený, tvorený len oceľovou stenou. V stene sú integrované oceľové skryté dvere do skladu. Zo severnej strany je objekt otvorený a v otvore medzi obvodovými stenami je vložené schodisko na strechu. Z južnej strany je stena uzatvorená oceľovými dverami do kaplnky.

Objekt je navrhnutý ako samonosná konštrukcia tvorená obalom, výstuhami a prahovým nosníkom. Obal a výstuhy sú tvorené priebežne zváranými 10-8 mm oceľovými plechmi z atmosférickej ocele. Vonkajší plášť je zároveň stuženie-zavetrenie konštrukcie. Obalové platne majú rozmer 1500/6000/8. Schodisko je oceľové, jeho priečne nosníky tvoria súčasť konštrukcie. Zakladanie objektu je na 4 ŽB pilótach spojených ŽB prahom.

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš  © Ján Kekeli

 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš Foto: Ján Kekeli

 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš Foto: Ján Kekeli

 

 

Monument Majer, N/A / Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš Foto: Ján Kekeli

 

 

Foto: eArch

Vojenský hřbitov v Majeri, rok 1929. Zdroj: N/A

 

 • Autoři: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš
 • Ateliér: n/a
 • Adresa:
 • Země: Slovensko
 • Stavebník: Mesto Banská Bystrica
 • Město: Banská Bystrica
 • Suma: 390 000.00
 • Měna: EUR
 • Datum projektu: 2017
 • Realizace: 2018
 • Zastavěná plocha: 46.00m2
 • Plocha pozemku: 5 100.00m2
 • Poznámka: Spolupráca:
  Statika: Lukáš Kramarčík
  Vizuálna komunikácia: Boris Meluš
  Krajinné úpravy: Labak

Související ateliéry a firmy

Generální partner
Hlavní partneři