Novinky a názory / zprávy

Přehlídka diplomových prací 2013

Už jen do 12. července do 15 hodin mohou čerství absolventi architektonických škol a oborů hlásit své práce do 14. ročníku Přehlídky diplomových prací.Práce je nutné doručit v předepsané formě spolu s přihláškou osobně nebo poštou do Kanceláře ČKA v Praze nebo Brně. Podrobnosti včetně informací o cenách a odměnách najdete na www.cka.cc nebo na www.diplomy.cz.V porotě tentokrát zasednou Martina Forejtová, Eva Jiřičná, Pavel Joba, Václav Králíček a Monika Mitisová, náhradníky jsou Jakub Potůček, Cyril Říha, Martin Strakoš a Vladimír Vašut.

Česká komora architektů , 26. 6. 2013

14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2013

VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1

 CÍL PŘEHLÍDKYCílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.

ÚČAST V PŘEHLÍDCEPřehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

PODKLADY PRO ÚČAST V PŘEHLÍDCEPřihláška a soutěžní podmínky včetně závazné předlohy soutěžního panelu A1 jsou k dispozici na www.diplomy.cz a na www.cka.cc v oddíle soutěže/Přehlídka diplomek ČKA. Současně lze soutěžní podmínky získat v elektronické či písemné formě na vyžádání u sekretáře soutěže.

PŘIHLÁŠKADo 14. ročníku Přehlídky diplomových prací 2013 je možné se přihlásit od 10. 6. 2012 do 12. 7. 2013 do 15,00 hod. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

Soutěžící dále mohou v přihlášce potvrdit zájem o získání zvláštní ceny (licence k softwaru ArchiCAD 15).

POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE Soutěžní dokumentace bude odevzdána do 12. 7. 2012 do 15,00 hod v následující podobě:

1. Grafická dokumentace: Dva prezentační panely formátu A1 na výšku na tvrdém papíru (nepodlepené, bez rámů apod.) Výběr se ponechává na autorovi, přičemž:

první/hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce, na druhém/doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikována (skici, řezy, situace apod.).

Porotě pro rozhodování jsou předkládány oba panely, na výstavách je prezentován pouze jeden první/hlavní panel. Grafická dokumentace na panelu bude upravena dle závazně stanovené předlohy (příloha č.1).

2. Textová část:Bude předána ve formátu A4 na výšku, maximálně 1900 znaků včetně mezer, typ písma Times New Roman (nepoužívat Caps Lock).Zároveň bude pro účely publikování v katalogu dodána krátká anotace v anglickém jazyce v rozsahu 800 znaků včetně mezer.

3. Elektronická část: CD 1 – (pro potřeby vydání Katalogu Přehlídky) Diplomová práce předána na CD. Požadujeme:

- Jednotlivé obrázky ve formátu A5 při rozlišení 300 dpi- Formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg- Formáty vektorových obrázků: ai, eps- U vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.

Na tomto CD budou vypáleny i textová průvodní zpráva a anotace v anglickém jazyce v dokumentu Word v požadovaném formátu.

CD 2 – (pro potřeby rozhodování poroty o udělení zvláštní ceny ArchiCAD) Zdrojová data v jakékoliv verzi programu ArchiCAD, v němž byla diplomová práce zpracována, předána na CD. Soutěžící odevzdáním tohoto CD dává právo poskytovateli zvláštní ceny použít oceněnou práci pro své reklamní a propagační účely.

Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vyhlašovatele přehlídky s právem publikování v Katalogu Přehlídky diplomových prací. Odevzdáním své diplomové práce do Přehlídky vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce. Porota může vyloučit z posuzování ty přihlášené diplomové práce, jejichž dokumentace nesplňuje formální a obsahové požadavky soutěžních podmínek. Dále zváží vyloučení těch prací, které nebyly doručeny v termínu stanoveném soutěžními podmínkami.

POROTA

Pro letošní ročník jmenovalo představenstvo ČKA tuto porotu: Složení poroty: Ing. arch. Eva Jiřičná Ing. Martina Forejtová Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. Ing. arch. Pavel Joba Václav Králíček

CENY A ODMĚNY

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.- První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč- Druhá cena ve výši 15 000 Kč- Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených

- Jako bonus vítězi 14. přehlídky diplomových prací 2013 zajistila ČKA ve spolupráci Českými centry – zhruba týdenní rezidenční pobyt v zahraničí s odborným programem.- Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč

Cenu společnosti Cegra může porota udělit i soutěžním pracím, které v daném softwaru nebyly zpracovány. Toto platí pro případ, že soutěžních prací zpracovaných v daném softwaru bude přihlášeno malé množství nebo nebudou odpovídající kvality.

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE- přihlášení do soutěžní přehlídky: od 10. 6. 2013 do 12. 7.2013 do 15,00 hod- odevzdání soutěžních návrhů: od 10. 6. 2013 do 12.7.2013 do 15,00 hod- zasedání poroty: v měsíci srpnu – bude upřesněno- vyhlášení výsledků: 26. 9. 2013

Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou odevzdány v Kanceláři ČKA v Praze na adrese Josefská 34/6, Praha 1, v pracovní dny od 9 do 15 hodin nebo v Kanceláři ČKA v Brně na adrese Česká 19/21 po telefonické či e-mailové dohodě.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY Výsledky ve formě protokolu budou účastníkům přehlídky zaslány e-mailem a uveřejněny na www.diplomy.cz a www.cka.cc v oddíle soutěže/Přehlídka diplomek ČKA a to po oficiálním vyhlášení výsledků dne 26.9.2013.

PROPAGACEDiplomové práce přihlášené do Přehlídky budou vystaveny po vyhlášení výsledků dne 26.9.2013 v sídle České komory architektů. Ke stejnému datu budou uveřejněny všechny soutěžní práce ve virtuální galerii www.diplomy.cz.

Česká komora architektů vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2013. Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA a v dalším odborném tisku, odborných časopisech a denním tisku. Diplomové práce budou vystaveny v rámci putovních výstav na zúčastněných školách a případně dalších místech během první poloviny roku 2014.

Přímý link na oznámení o vyhlášení přehlídky zde

Klíčová slova:

Česká komora architektů

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři