Technologie / produkty

Ruší vás zvuky z vedlejších místností v domě? Díky akustickým tvárnicím budete mít dostatek soukromí

Foto: Porotherm

Zmírnit šíření zvuku uvnitř stavby vám pomůžou speciální tvárnice Porotherm. Pokud se ovšem správně aplikují. Přinášíme příklady podrobného řešení detailů akusticky dělících stěn.

Wienerberger s.r.o. , 21. 3. 2024 / Advertorial

Nejčastějším detailem, který se řeší při stavbě bytových domů, je napojení obvodové stěny a stěny mezibytové. Popišme si možná řešení tohoto styku pro nosný stěnový systém zděný z cihel Porotherm.

Kolmé napojení

Jedná se o případ, kdy je akustická mezibytová stěna (AKU stěna) napojena na průběžnou stěnu obvodovou (obr. 1)

Foto: Obr. 1

V případě sendvičové obvodové konstrukce s ETICS (vnější kontaktní zateplovací systém) je možné toto napojení řešit 3 způsoby:

 • 1. varianta: obvodová stěna je průběžná, AKU stěna je napojena natupo, styčná spára je zcela promaltována, spojení stěn je řešeno pomocí 2 ks stěnových nerezových spon v každé 2. ložné spáře (obr. 2)
 • 2. varianta: obvodová stěna je provázána s AKU stěnou. V jedné vrstvě je obvodová stěna průběžná, ve druhévrstvě je obvodová stěna přerušena AKU stěnou, dobíhající až do vnějšího líce stěny obvodové 
 • 3. varianta: AKU stěna dobíhá v každém šáru až do vnějšího líce stěny obvodové, napojení obvodové stěny je řešeno pomocí 2 + 2 ks stěnových nerezových spon v každé 2. ložné spáře, svislá spára je zcela promaltována (obr. 4)

Foto: Skladba - kolmé napojení

Jaký je rozdíl ve výsledku měření stavební vzduchové neprůzvučnosti? Nechali jsme na stavbě provést napojení stěn z cihel Porotherm 25 AKU Z na obvodové zdivo z cihel Porotherm 24 Profi podle 1. a 3. varianty. Výsledek měření podle 1. var. (obr. 2) byl R´w = 53 dB, výsledek měření podle 3. varianty (obr. 4) byl R´w = 54 dB. Rozdíl 1 dB může někomu připadat málo, je třeba si ale uvědomit, že se jedná pouze o jeden z mnoha detailů při provádění AKU stěn, které mohou ovlivnit výsledné měření stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w. Přitom nejde pouze o splnění normou požadované hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w,pož (pro mezibytovou stěnu je požadováno R´w,pož ≥ 53 dB). Při správném návrhu a provedení detailů napojení AKU stěn z cihel Porotherm AKU je možné naměřit na stavbě i vyšších hodnot, než požaduje norma. Vyšší stavební vzduchová neprůzvučnost, byť jenom o 3 dB, znamená pro uživatele pocitově poloviční hluk a především lepší akustický komfort. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit napojení AKU stěny na stěnu obvodovou dle 3. varianty (obr. 4).

Případy, kdy je obvodová stěna řešena jako jednovrstvá z tepelněizolačních cihel, se budeme věnovat v dalším samostatném článku.

Zalomené napojení

Dalším příkladem možného napojení akustické mezibytové stěny (AKU stěna) na stěnu obvodovou je tzv. „zalomené napojení“. Jedná se o případ, kdy je AKU stěna napojena na stěnu obvodovou v místě zalomení obvodové stěny (obr. 7)

V případě sendvičové obvodové konstrukce s ETICS je možné toto napojení řešit opět třemi způsoby, jako je tomu u napojení kolmého:

 • 1. varianta: zalomená obvodová stěna je průběžná, AKU stěna je napojena natupo (obr. 8)
 • 2. varianta: obvodová stěna je provázána s AKU stěnou
 • 3. varianta: AKU stěna dobíhá v každém šáru až do vnějšího líce stěny obvodové (obr. 9)

Foto: Obr. 8

Foto: Skladba - zalomené napojení

Nejčastěji se při realizaci používá 1. varianta napojení, kdy AKU stěna dobíhá k vnitřnímu rohu stěny obvodové, příp. 2. varianta s provázáním jednotlivých stěn. Z měření na stavbách vyplývá, že v tomto případě může být výsledná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti snížena více, než je tomu při napojení kolmém. Ve většině případů, kdy nevyšla stavební vzduchová neprůzvučnost, se jednalo o tento detail. Proč je tomu tak? Pojďme si popsat jednotlivé příčiny možného vzniku akustického mostu (snížení výsledné stavební vzduchové neprůzvučnosti):

 • V současné době se používají pro zdění „neakustických“ stěn v převážné míře broušené cihly na tenkovrstvou zdicí maltu nebo na speciální PUR pěnu (Dryfix). Pro zdění AKU stěn je potřeba používat zdění na klasickou maltu tl. 12 mm. V místě napojení poté dochází ke kombinaci dvou různých způsobů zdění.
 • Při napojení AKU stěny na stěnu obvodovou dochází ke kombinaci různých druhů zdiva s různou objemovou hmotností a různými akustickými parametry.
 • V rohové vazbě (otočení cihly o 90°), při napojení různých druhů cihel a v místě dořezů vzniká množství styčných spár bez systémového zámku (P+D). V tomto případě by měla být styčná spára vždy promaltována, což se při realizaci vždy nedaří.
 • Pokud se zedníci rozhodnou zdivo provazovat, hrozí, že část mezibytové AKU stěny bude z „neakustických“ cihel určených pro obvodové zdivo.

Z tohoto seznamu vyplývá, že při napojení AKU stěny v místě rohové vazby obvodového zdiva je hodně míst, kde je to možné při realizaci pokazit. Tyto místa pak negativně ovlivňují výslednou stavební vzduchovou neprůzvučnost. Velmi důležitá je také omítka pod kontaktním zateplovacím systémem, která může mít za následek zvýraznění akustického mostu. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provádět napojení AKU stěny na zalomenou stěnu obvodovou dle obr. 9, kdy je mezibytová AKU stěna provedena až do vnějšího líce obvodového zdiva tak, jak je tomu u napojení kolmého. Výrazně se tímto způsobem eliminují případné akustické mosty při napojení různých druhů zdiva.

Další možností, z hlediska akustiky velmi vhodnou, je provedení obvodových stěn pod ETICS ze stejného materiálu, který je určen na mezibytové AKU stěny. Nejen že se tímto řešením výrazně eliminují akustické mosty při napojení různých druhů zdiva, také se usnadní logistika a vlastní zdění, zlepší se pevnost zdiva, především u meziokenních pilířů a výrazně se zlepší akustické parametry obvodové stěny. Toto je potřeba zvážit už při vlastním návrhu stavby.

Instalační šachta navazující na AKU stěnu

Pokud sousedí instalační šachta s obytnou místností, doporučujeme část AKU stěny, vytvářející instalační šachtu, omítnut. To je nutné provést ještě před vyzděním příček, tvořících instalační šachtu. Možná si řeknete proč? Vždyť stěna bude stejně obezděna a nebude vidět, ale z našeho měření laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti máme zjištěno, že jednostranně omítnutá AKU stěna má nižší vzduchovou neprůzvučnost o přibližně 2 dB oproti oboustranně omítnuté stěně. Výsledné snížení vzduchové neprůzvučnosti záleží na způsobu spojení cihel ve styčné spáře (pero + drážka, maltová kapsa) a na pečlivosti provedení vyzdívek – aby byly jednotlivé cihelné bloky osazeny těsně k sobě na sraz a ložné spáry plně promaltovány až do obou líců stěny.

Jednoduchý projekt se rovná jednoduchá stavba

A nyní krátké zamyšlení nad „kouskem” projektové dokumentace. Jaký výsledek při měření stavební vzduchové neprůzvučnosti nakonec vyjde, ovlivní nejen realizační firma, ale do značné míry i to, jakým způsobem je stavba navržena. Nejde jen o podrobnost řešení detailů (např. způsoby napojení AKU stěn na okolní konstrukce), ale kolikrát se stačí při návrhu zamyslet, jak se bude stavba realizovat. Podívejme se na malý úsek zdiva o délce asi 3 m. Máme zde 4 druhy zdiva. Vždy se jedná o cihelné zdivo tl. 300 mm. V legendě hmot k této části dokumentace bylo dokonce 6 druhů cihelného zdiva o tl. 300 mm. Je to nutné? Projektanti, myslete, prosím vás, při navrhování občas i na ty, kteří budou stavbu realizovat. Objednat takové množství cihel a potom to i správně zabudovat…? To je skoro nadlidský úkol. Kolikrát je to i zbytečné a v konečném důsledku to může výrazně ovlivnit nejen finance, ale i výslednou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti. V tomto případě krása spočívá v jednoduchosti. A neplatí to pouze o cihelném zdivu. Čím je projekt jednodušší (čisté dispoziční řešení, jasné a jednoduché konstrukční řešení, omezení různých druhůmateriálů), tím je i stavba jednodušší a v konečném důsledku i levnější.

Závěr

Zkušenosti s řešením akustických detailů jsme po Vás shrnuli do krátkého doporučení. Mějte ale na paměti, že se nejedná o kompletní výčet. Zároveň je nutné vždy každý detail řešit v kontextu celé stavby a neřešit jej pouze odděleně.

 • Akusticky dělicí stěnu, navazující na obvodovou konstrukci s ETICS, navrhovat a provádět až do vnějšího líce zdiva – eliminace akustického mostu (obr. 4).
 • Při zdění AKU stěn nešetřit maltou – styčné spáry bez zámku vždy plně promaltovat (dořezy, kolmé napojení cihel, spojení různých druhů cihel).
 • V případě, že AKU stěna tvoří část instalační šachty, sousedící s obytnou místností, je doporučeno tuto část AKU stěny omítnout ještě před vyzděním příček instalační šachty.
 • Ve fázi projektu se snažit omezit používání více druhů materiálů nejen pro zdění. Používat co nejvíce nosný sortiment (u bytových staveb cihly AKU). Zamyslet se, zda by nešel meziokenní pilíř, navazující na AKU stěnu, vyzdít také z AKU cihel.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři