GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 - Národní cena za architekturu

Středa, 16. Květen 2007 - 16:52
| Napsal:
Cena za celoživotní dílo
Jaroslav Drápal
Grand Prix Obce architektů 2007


Až do dnešního dne se ještě nestalo, že by Obec architektů ocenila jako osobnost architekta, u něhož těžiště celoživotní práce nespočívá jen v architektonické tvorbě, nýbrž stejnou měrou i v pedagogické práci. Možná, že důvodem byla složitá proměna našich vysokých škol architektury v době po sametové revoluci, kdy pokleslý vysokoškolský zákon i obtížné ekonomické podmínky jsou vážnou brzdou rozvoje a kdy účast v pedagogickém procesu vyžaduje často i osobní oběti.
V letošním roce byla tato zvyklost v udělování ceny osobnosti výhradně poprvé narušena, když se vedení Obce architektů rozhodlo, udělit tuto cenu panu docentu Ing.arch. Jaroslavu Drápalovi, CSc., který ve své celoživotní práci kombinoval tvůrčí činnost s působností učitele fakulty architektury. Brněnská fakulta architektury zprávu o této poctě přijala s velkým potěšením - pan docent Drápal totiž je patrně jediným, kdo je s fakultou spojen více než padesát let a prožil s ní všechny peripetie od doby odcházející slávy v první polovině padesátých let přes dobu temna soudruhů Meduny, Alexy, Strnadela a jim podobných až po obnovu fakulty po sametové revoluci.

Novostavba | Cena Grand Prix
Cena ministra životního prostředí Martina Bursíka
za dílo s výraznými ekologickými aspekty

Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov
Grand Prix Obce architektů 2007


Budova Centra ekologických aktivit města Olomouce je součástí projektu Sluňákov, areál ekologických aktivit - výukové biocentrum v Horce nad Moravou, které leží 10 km severozápadně od Olomouce v údolní nivě řeky Moravy.

Zpráva poroty:
Tento projekt je dobrým příkladem provedení ekologicky udržitelného designu, který je šetrný k životnímu prostředí. Porota si cenila především toho, že přestože bylo bráno v úvahu mnoho otázek životního prostředí, neprojevilo se to nijak na kvalitě architektonického designu. Budova je přátelská, teplá a útulná ke svým návštěvníkům a zvláště pak k těm mladším. Jejím úkolem je především vychovávat a zvyšovat citlivost mládeže v otázkách životního prostředí, v čemž důležitou roli hrají i užité materiály a barvy. Tento projekt je jedním z mála, ne-li vůbec jediným, který poukazuje na to, že otázky životního prostředí musí být brány v úvahu a v běžné architektonické praxi by měly být samozřejmostí.
Projekt je velmi vhodně zapojen do okolní krajiny, počítáno je i s možností záplav. Je vhodně orientován a se zemí je v místě převýšení spojen prostřednictvím nosníků. Budova má dostatek slunečního záření, je dobře kryta rostlinami osázenou střechou, dobře zastíněna i větrána. Škoda je, že do nižších částí budovy nemá přístup více denního světla, které by tak vyvážilo dostatečné množství otvorů v hlavním, na jih orientovaném průčelí.

Byl zde pečlivě zvážen výběr ekologicky šetrných materiálů.

Náhradní systém MIE jako jsou například zakopané vzduchovody, dřevěné vyhřívací tablety, sluneční DHW kolektory, náhradní topení atd. byl také pečlivě promyšlen a dobře (ač možná zbytečně složitě) navržen jako záložní systém vedle základního architektonického designu. Vcelku je pak budova dobrým příkladem, jak do architektonického pojetí zahrnout též udržitelnost.

Je škoda, že nebyla poskytnuta možnost k prohlídce. Porota upřímně doufá, že tato budova bude po několik let pečlivě sledována.

Novostavba Cena
Dům v lomu
Grand Prix Obce architektů 2007


Neaktivní pískovcový lom se dvěma těžebními krátery. Lokalita se postupem času stala součástí intravilánu obce.


Zpráva poroty:
Zadá-li klient architektovi k projektování zvláštní terén, je to vždy výzva.
V případě tohoto domu to byl lom: díra obklopená malými úzkými útesy.
Místo snadného umístění se architekt rozhodl využít část lomu tvořenou útesy.
Rozdělení domu na tři části odráží vnitřní členění a umístění domu v lomu. Navíc toto dělení dává každé části určitou jedinečnost a její vlastní vztah k místu stavby a výhledu.

U vchodu do starého lomu se nachází dlouhá jednoduchá chráněná část. To je parkoviště, které zároveň poskytuje chráněný výhled na sousední dům.
Obývací pokoj je hlavní součástí domu. Je z něj přístup na balkon, který se nachází na oblé hraně nad prázdnotou lomu. Do malé vstupní části vede lehké kovové schodiště, které připojuje druhou část domu - kamenný kubus. Kamenný kubus je rozdělen na několik ložnic, které se nacházejí na obou podlažích. Do třetí části domu, určené k posilování, se dostaneme skleněnou částí, která tvoří most chráněný proti slunci horizontálními stínidly.

Kvalitní provedení dodává tomuto projektu na ucelenosti, přestože ho tvoří tak různorodé části.

Porota si také všimla, že byla věnována zvláštní pozornost řešení detailů, které zůstávají velmi jednoduché.

Novostavba Cena
Obchodní centrum Šestka
Grand Prix Obce architektů 2007


Nově vznikající nákupní centra na okraji města nehospodaří se svým pozemkem, ani s krajinou, neutváří město. Pouze nezávislé solitérní stavby bez jakéhokoli záměru řazené k sobě, obklopené prázdným prostorem parkovišť. Nemají parter, nekomunikují s ulicí, ulice se přesunula dovnitř. Důsledkem toho vznikají anonymní bedny.

Zpráva poroty:
Obchodní centra jsou podřízena mnoha komerčním a technickým pravidlům. Porota proto ocenila přistup architektů a investorů obchodního centra „Šestka“, kteří se pokusili o odlišný koncept. Objekt z dálky připomíná spíše zelený kopec s diagonálou rampy, která tvoří hlavní přístup na střešní parkoviště, než obvyklé bezměřítkové objekty Shopping Center. Další prvky architektury jsou spojeny s funkčním uspořádáním centra, které tvarem a barevnosti podporuji dobré fungováni komplexu. Interiér respektuje komerční zákony obchodních center, avšak není zde použito „pozlátkové“ architektury a dalších laciných efektu komerčního prostředí.

Porota se domnívá, ze určitá „skromnost“, se kterou architekti upřednostnili prostředí před architekturou, je ve prospěch konečného výsledku. Nelze zde ale opomínat reklamy a názvy obchodů a bylo by zde asi vhodnější, aby byly součástí architektury. Podle poroty by bylo možné využit technologické kubusy na střeše centra pravě k těmto účelům spíše než k aditivnímu přidávání obrovských písmen.

Projekt je příkladem inovativního přístupu k podobným úkolům a porota proto oceňuje odvahu, se kterou autorský kolektiv dovádí komerční úlohu k nekomerčním výsledkům.

Novostavba Čestné uznání
TJ Sokol Křižanovice
Grand Prix Obce architektů 2007


Křižanovice je asi sedmisethlavá obec, která leží na půli cesty mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi. Samotný objekt hlediště pro diváky, šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Křižanovice je situován v severovýchodní části obce v těsném sousedství říčky Litavy.Zpráva poroty:
Projekt řeší fotbalové zázemí, které má zároveň sloužit jako společenské centrum pro obyvatele malé obce. Omezený rozpočet a časový tlak přinesly velmi jednoduché řešení, které má i přes tyto podmínky svoje kvality. Modelování hmot do dvou vzájemně posunutých kubusů a lehká kovová konstrukce zastřešení vytvářejí potřebné napětí a dynamiku. Ocelová konstrukce má přiměřený skulpturní výraz. Porota ocenila, jak se autor jednoduchými architektonickými prostředky vypořádal se zadanou úlohou a při tom povýšil užitkový objekt na architekturu.

Novostavba Čestné uznání
Odbavovací terminál Letiště Brno-Tuřany
Grand Prix Obce architektů 2007


Všeobecným cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zlepšení funkce letiště Brno - Tuřany s ohledem na posílení jeho významu při začleňování do sítě evropských letišť nadregionálního významu, zlepšení podmínek a zkvalitnění služeb při odbavování cestujících, pro zaměstnance leteckých společností a hostů letiště.

Zpráva poroty:
Architekti, kteří se setkali s podobným úkolem, vědí, kolik provozně technologických omezení je nutné zahrnout do plánu letištního terminálu. Předložený návrh je výsledkem podrobné znalosti letištního provozu a snahy o vytvoření domu, který by stanovil nový standard.

Porota měla možnost projít jak veřejnými, tak neveřejnými prostory a seznámit se s dynamickou proměnou, kterou by letiště mělo postupně projít. Limitované finanční prostředky jistě ovlivnily návrh samotné konstrukce i výběr materiálu. Zde se porota domnívá, že bohatost detailu nemusí být vždy ku prospěchu konečného výsledku.

Porota ocenila prostorové řešení projektu, stejně jako zacházení se světlem, barvou, konstrukcí i detailem. Nicméně nebylo možné se ubránit dojmu, že by stavbě prospěla větší skromnost při hledání konečného tvaru domu.
Porota se shodla na názoru, že přes jisté výhrady je nutné zdůraznit celkovou kvalitu brněnského letištního terminálu a ocenit snahu autorského kolektivu při hledání odpovědi na otázku, jak mají vypadat regionální letištní terminály současnosti.

Novostavba Čestné uznání
Dům na louce Košťálov u Semil
Grand Prix Obce architektů 2007


Dům je postaven v podhorské oblasti. Měřítko a charakter domu vycházejí z prostředí rozptýlené venkovské zástavby. Vnitřní prostor je spojený s krajinou velkými plochami oken. Součástí domu je krytá veranda s vyhlídkou na hory.Zpráva poroty:
Název tohoto projektu dobře definuje podstatu jeho architektury. Dům se překrásně vznáší v otevřených polích, která ho obklopují. Vypůjčuje si od nich typologii krajové architektury, aniž by však kopíroval starou architekturu. Lehkost architektonického provedení dodává stavbě na kvalitě a jednoduchosti, která z ní vyzařuje. Šikmo posazená střecha, vnitřní otevřený prostor a výběr pouze několika materiálů ke konstrukci stavby vytvářejí atmosféru krásy a harmonie.

Porota shledala, že v tomto projektu byly velmi dobře sladěny potřeby a životní styl bezdětného páru, pro který byl objekt koncipován, s architektonickým dílem. V tomto případě bylo možné odhlédnou od toho, že tu klasické schodiště nahradil zcela nekonvenčně žebřík a že došlo k úplnému vypuštění ochranných zábradlí, což by v případě, že by byl projekt navrhován pro rodinu s dětmi, možné nebylo.

Dům je dobře prosvětlen denním světlem, orientován ke slunci a poskytuje také příjemný výhled na krásnou okolní krajinu. Porota je nicméně kritická k nedostatku zájmu o holistickou udržitelnost v přístupu k celkovému designu. Jde především o solární přístup, zastínění, větrání, izolaci a orientaci velkých skleněných ploch. Je politováníhodné, že při architektonickém řešení objektu nebylo bráno v potaz více ohledů. Mohlo tak dojít k navržení stavby, která by byla ekologicky šetrnější a mohla by poskytovat i tepelně a světelně lepší prostředí.

Porota se domnívá, že architektonický a interiérový design tvoří jeden nedělitelný celek a ne dvě oddělitelné části, ač by tomu tak být nemělo, a tak tedy tomuto projektu udělila pouze uznání.

Rekonstrukce Cena
Železniční stanice Ostrava-Svinov
Grand Prix Obce architektů 2007


Původní výpravní budova Svinovského nádraží vznikla v roce 1845. V 70. letech 19. století došlo nejprve k symetrickému rozšíření a v roce 1895 byla ke stávající výpravně (která byla rovněž přestavěna) připojena nová patrová budova.Zpráva poroty:
Úkolem při tomto zadání bylo vyřešit požadavky transferu a obnovit poškozený stavební fond objektu. Představením skleněného odlehčeného objektu se podařilo efektivně vyřešit nejen tyto problémy, ale zároveň dát stanici nový současný charakter. Transparentnost vložené hmoty nepotlačuje původní substanci, naopak vhodně s ní koresponduje. Původní části jsou precizně zrekontrované, včetně detailů. Veřejné prostory před stanicí jsou smysluplně dořešeny.

Porota ocenila vyváženost díla, čitelnost nové a původní substance a práci s detailem.

Rekonstrukce Čestné uznání
Podnikatelské inovační centrum Zlín
Grand Prix Obce architektů 2007


Bývalá výrobní budova č. 23 , která se po rekonstrukci slouží jako Podnikatelské inovační centrum Zlín, je součástí východní části bývalého Baťovského výrobního areálu. Jedná se o ojedinělý soubor budov, na jejichž platformě vyrostlo ve 30. a 40. letech 20. století celé město.


Zpráva poroty:
V případě rekonstrukce objektu č. 23 bývalé továrny stála před architekty úloha změnit původně monofunkční objekt výrobní haly na polyfunkční prostor. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu a vyžadoval vážné statické zásahy. Proto bylo potřebné vhodnou formou odlehčit konstrukci, zpevnit nosné konstrukce a nově definovat vnitřní uspořádání. Nezanedbatelná úloha byla obnova původní fasády, typické pro baťovskou architekturu.

Uvedené problémy architekti vyřešili jednoduchými účinnými prostředky. Černé dodatečné zpevňující ocelové konstrukce kontrastují s bílými původními stěnami. Koncept doplňuje barevné plochy lehkých montovaných příček vyčleňující sociální a technické zázemí. Objekt je provzdušněný vnitřními atrii, opticky propojující prostor a přináší dynamiku vnitřního prostoru. Potřebné odlehčení zátěže nosných konstrukcí je řešené vytvořením otevřené terasy na nejvyšším patře, které ale nemění původní hmotné působení objektu.

Rozhodnutí ponechat původní cihlové zdivo i za cenu ochranného nátěru je kompromisem. Sporné je vložení vystupujících kubusů z rezavého plechu, zejména při zmiňovaných statických problémech.

Porota ocenila způsob práce s existující substancí, vyváženost technické a výtvarné stránky rekonstrukce. Práce je příspěvkem do diskuze o způsobu regenerace architektury baťovského typu.

Interiér Cena
Soukromý byt | Praha 4
Grand Prix Obce architektů 2007


Prostor bytu v rodinném domu byl rekonstrukcí rozšířen propojením jednotlivých místností, probouráním stávajících stěn a použitím nových skleněných příček a unikátního skleněného schodiště. Celkový svěží pocit v interiéru byl umocněn použitím výrazně barevných interiérových doplňků v kombinaci se světlými barvami vestavěného nábytku.

Zpráva poroty:
Řešení interiéru soukromého bytu je náročné téma, protože architekt musí najít klíč k uspokojení požadavků konkrétního uživatele a přidat další hodnoty. V tomto případě se to podařilo, a to aniž by autor rezignoval na aktuální architektonický projev.

Interiér je velmi čistý, vzdušný, transparentní a ve skutečnosti působí útulně. Sympatický je důraz na dětské obyvatele domu a jejich potřeby. Výborně jsou vyřešeny detaily a řemeslné provedení. Barevný koncept silných teplých barev a dřevné podlahy v kontrastu k bílým stěnám, sklu a kovu je vyvážený.
Porota ocenila zejména fakt, že se moderním výtvarným řešením podařilo vytvořit skutečný domov pro jeho obyvatele, a také výborné detaily vestavěných částí interiéru.

Krajinářská architektura a zahradní tvorba Cena
Zámecký park ve Ctěnicích
Grand Prix Obce architektů 2007


Tvrz na místě dnešního zámku je v dobové literatuře poprvé zmíněna v r. 1286. Ctěnice patřily Strahovskému klášteru, ve 14. století se dostaly do rukou majetných pražských měšťanů. Zámek poměrně často měnil své majitele. Těmi nejznámějšími byli Valdštejnové, za nichž byla gotická tvrz přestavěna kolem roku 1550 na renesanční zámek.

Zpráva poroty:
Zasáhnout do již existujícího historického objektu je nesnadným úkolem. Tyto zásahy by měly být prováděny velmi citlivě, s ohledem na jeho historickou stránku, která by neměla být novými zásahy nijak narušena.

Kameny ve stavbě tak jako stromy v parku jsou prvky, které by měly být zachovány. V zámeckém parku sice původní stromy stále byly, avšak ve velmi špatném stavu. Reliéf krajiny, která obklopuje zámek a zbývající prvky, dává projektu možnost dvojího řešení. Je možné vytvořit francouzskou zahradu s její specifickou geometrií nebo anglický park s romantickou přírodou.

Při renovaci je zásah architekta minimální a to i v prvcích, které architekt přidává, jako je altánek, dřevěné a kamenné mostky a nábytek.

Přísné jabloňové stromořadí, které bylo přidáno na kraj malé roviny nad potůčkem, doplňuje nové budovy, skleník a užitkové stavby. Jejich jednoduchost napomáhá jejich začlenění do projektu, aniž by zcela zmizely. Služby jsou zde snadno k nalezaní a ne zcela schované.

Porotě se procházka parkem velmi líbila, oceňovala především jeho pokoj a klid. Porota si také všimla, jak pestré možnosti procházek park přes svou relativně malou rozlohu návštěvníkům nabízí.

Urbanismus Cena
Územní plán města Veltrusy
Grand Prix Obce architektů 2007


Veltrusy byly roku 1899 povýšeny na městys a od roku 1926 jsou městem. Obec se však nestává městem úředním rozhodnutím, ale tím, jak se vyvíjí její struktura, její obraz a hlavně vědomí (a sebevědomí) jejích obyvatel. Veltrusy jsou poměrně mladým městem a proto pouze některé jeho prvky (budovy a prostranství) mají městský charakter, jiné ale rozhodně ne.

Zpráva poroty:
Urbanismus patří k nejtěžším úkolům, se kterým se architekt při své praxi setkává. Pro porotu bylo obtížné porozumět předloženému projektu bez dalšího výkladu autorů. Přihlédla tak k faktu, že tento návrh nepředstavuje pouze řešení jednoho určitého úkolu, ale navazuje na komplexní koncepci, se kterou autorský kolektiv hledá a formuluje nove urbánní strategie. Porota se dále domnívá, že tyto urbánní strategie v daleko vetší míře odpovídají současné době a mnohem lépe umožňují jak urbanistům, tak i městským úřadům spravovat určitou lokalitu a to tak, aby byla zachovaná pro budoucí generace.

Porota se domnívá, že takto zpracovaný projekt (hledá maximální potenciál území) dává do rukou městským úřadům oproti tradičně zpracovávanému urbanistickému plánu daleko flexibilnější a dynamičtější nástroj k ochraně životního prostředí a zároveň k jeho dlouhodobě zachovatelnému rozvoji.

Bylo zde přihlédnuto k dříve publikované literatuře o elementárním urbanismu, která v žádném případě nebyla součástí hodnoceni výše uvedené práce, ale pomohla k porozumění strategiím, které autor a jeho kolektiv použili k řešeni tohoto projektu.

Architektonický design a drobná architektura Cena
Úprava galerie Císařská konírna
Grand Prix Obce architektů 2007


Císařská konírna Pražského hradu prošla v letech 1991-92 proměnou na výstavní prostor. O dekádu později vznikl v rámci výstavního režimu výstav a zápůjček vzácných uměleckých děl požadavek na stabilitu mikroklimatu výstavního sálu nejvyšší kvality tak, aby zde mohla být vystavována i díla a artefakty nejvyšší světové úrovně a zároveň byly splněny podmínky pojištění těchto hodnot.

Zpráva poroty:
Tento projekt je dobrou ukázkou citlivého a architektonicky dobře zvládnutého začlenění skleněné konstrukce do historicky a architektonicky významného prostoru. Navíc skleněné přepažení, schody a dveře plně využívají možnosti, které jim poskytuje materiál, z něhož jsou vyrobeny, tedy sklo. Design je vhodně spojen s okolním prostředím a splňuje veškeré požadavky kladené vystavovanými objekty. Průhlednost a elegantní struktura designu dokládají, čeho lze dosáhnout, pokud v popředí zájmu stojí respektování skutečných potřeb a účelnost navrhovaného projektu a nejedná se pouze o samotné předvedení designu.

Výtvarné dílo v architektuře Cena
Památník obětem komunismu
Grand Prix Obce architektů 2007


Památník svým řešením reflektuje rakovinný charakter komunismu, jenž během 40 let svého trvání prorostl celou naší společností. Hlavním motivem je zrcadlení. Rozhodování, kdo je obětí a kdo tyranem, je přeneseno na každého, kdo k němu přijde. Každý je nucen pohlédnout sám sobě do očí. V apelaci na osobní zodpovědnost je přesah idey památníku do současnosti a budoucnosti.

Zpráva poroty:
Tento projekt je dobrou ukázkou citlivého a architektonicky dobře zvládnutého začlenění skleněné konstrukce do historicky a architektonicky významného prostoru. Navíc skleněné přepažení, schody a dveře plně využívají možnosti, které jim poskytuje materiál, z něhož jsou vyrobeny, tedy sklo. Design je vhodně spojen s okolním prostředím a splňuje veškeré požadavky kladené vystavovanými objekty. Průhlednost a elegantní struktura designu dokládají, čeho lze dosáhnout, pokud v popředí zájmu stojí respektování skutečných potřeb a účelnost navrhovaného projektu a nejedná se pouze o samotné předvedení designu.
Klíčová slova: