Nová budova Západočeské galerie v Plzni

Úterý, 26. Leden 2010 - 1:00
| Napsal:
Tvar půdorysu objektu galerie vychází z průběhu uličních čar okolní zástavby a současně z půdorysné stopy zbouraného činžovního domu, jehož hmota velmi přirozeně vyplňovala prostor mezi ulicemi Pražská a U Zvonu. Objekt galerie je postaven hlavním průčelím k parku a historickému jádru města, toto zakotvení v prostoru je zásadním prvkem našeho urbanistického řešení a jasně definuje vztah galerie k okolí a k místu...

Navržený objekt galerie je pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus. Za vnějším hladkým transparentním pláštěm se prokresluje koncept uspořádání vnitřního provozu – čtyři na sobě postavené a levitující hranoly – čtyři provozní části – depozitář, trvalá expozice, dočasná expozice a provozní zázemí. Orientace jednotlivých hranolů vychází z vnější urbanistické situace. Mezi fasádní obálkou a hranoly je řada volných otevřených prostor různých proporcí, hranoly jsou uspořádány tak, že mezi sebou vymezují dvoranu galerie orientovanou na historickou část města a park. Světlo, které prochází přes propustný plášť, prosvětluje především volné společné a výstavní prostory, ale otvory - okny v hranolech se světlo dostává také do uzavřených expozic. Okna v hranolech umožňují návštěvníkům průhledy do okolních prostor a expozic a současně usnadňují návštěvníkům orientaci v prostoru galerie. Okna také nabízejí pohledy na město.

Plášť galerie není jen ochrannou obálkou vnitřních prostor a exponátů před vnějším prostředím, je také informační a mediální plochou galerie - pohyblivým světelným displejem. Konstrukce pláště je navržena jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi, ve kterých jsou osazeny světelné led-diody. Postupným rozsvěcováním jednotlivých diod v rozsahu celého světelného spektra je možné vytvářet na fasádě statické nebo pohybující se nápisy a obrazy.

Parter a dvorana galerie v úrovni okolního terénu je otevřený veřejný prostor, do kterého jsou umístěny vstupní prostory, pult s informacemi, prodejnou vstupenek a muzejním obchodem, šatna a wc návštěvníků, kavárna, knihovna se studovnou, výtvarný atelier s učebnou, dispečink ostrahy a provozní zázemí. Vstupy do parteru jsou ze strany Křižíkových sadů, z ulice Pražské a U Zvonu. Ve dvoraně je točité schodiště a výtah ve válcovém betonovém tubusu, tyto vertikální komunikace propojují všechny úrovně výstavních podlaží.

Výstavní prostory – časově omezená výstava a stálá expozice jsou umístěny ve dvou v prostoru levitujících hranolech. Časově omezená výstava je umístěna v hranolu podél ulice Pražské. Část expozice je v uzavřeném prostoru hranolu ve 2.NP, část expozice je ve 3.NP na horní ploše hranolu ve volném prostoru, zde mohou být vystavovány objekty velkých rozměrů. Stálá expozice je umístěna v uzavřeném dvoupodlažním hranolu podél Křižíkových sadů v úrovni 4. a 5.NP. V hranolu je navrženo okno do fasády s pohledem přes Křižíkovy sady na střed města a okno do dočasné expozice. Druhé podlaží stálé expozice je během dne osvětleno horním střešním světlíkem, sluneční světlo rozptyluje transparentní difúzní podhled. Tento podhled je navržen ve všech výstavních prostorách, nad ním jsou v celé ploše rozmístěna svítidla s rozptýleným světlem. Podhled je v modulu 1m příčně dělen, aby v něm mohly být umístěny lišty pro uchycení reflektorů a kotvících prvků výstavního fundusu. Také v podlaze jsou v modulu 1m v příčném směru zaintegrované lišty
pro napájecí prvky osvětlení a pro kotvící prvky výstavního fundusu. Ten je navržen jako stavebnicový systém v modulu 1m, lze z něj sestavit panely pro obrazy, podstavce a vitríny. Konstrukce fundusu je navržena z lakovaných MDF desek.
 

Depozitáře, obslužné prostory pro expozice a výstavy, restaurátorské a konzervátorské pracoviště a administrativa galerie jsou propojeny vertikálním komunikačním jádrem s nákladovým a osobním výtahem a schodištěm. Toto jádro je součástí hranolu depozitář umístěného podél ulice U Zvonu. Depozitář má dvě nadzemní podlaží, podlaha spodní části depozitáře s tranzitním depozitářem a balírnou je v v úrovni podlahy 1. NP parteru a dvorany. Tranzitní depozitář navazuje na krytý vjezd kamionu. V horní úrovni depozitáře ve 2. NP je zázemí pracovníků depozitáře. V úrovni 1. PP je restaurátorské a konzervátorské pracoviště a sklady. Obslužné prostory a administrativa jsou umístěny ve svislém několikapodlažním hranolu, s depozitářem a dalšími pracovišti jsou spojeny komunikačním jádrem. V tomto hranolu jsou horizontální okna orientovaná do ulice Pražská.

Vzdělávací prostory – učebna a výtvarný atelier se zázemím jsou umístěny v parteru, auditorium je v 1. PP. Z dvorany v parteru vede k auditoriu široké schodiště. Před auditoriem je navržen foyer, na něj navazuje zázemí se šatnami účinkujících.

Dopravní napojení galerie do podzemních garáží je řešeno z ulice Pražské obousměrnou rampou. Vjezd pro kamion je navržen z ulice U Zvonu, kamion by měl přijíždět ulicí Pražskou, objet galerii Křižíkovými sady a nacouvat k budově z ulice U Zvonu. Požadavky dopravy v klidu pro galerii jsou řešeny dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací pro uvažovaný stupeň automobilizace 1 : 2,5, pro stavbu ve městě nad 50 000 obyvatel s dobrou kvalitou obsluhy MHD (součinitel C), potvrzeno výpočtem Stupně úrovně dostupnosti (podle výpočtu = 4). Podzemní garáže jsou v úrovni 2. PP a obsahují 41 parkovacích stání včetně rozšířených určených pro zdravotně postižené.

Konstrukce galerie jsou provedeny z tradičního stavebního materiálu – pohledového betonu. Hranoly jednotlivých provozních částí jsou železobetonové monolitické krabice podepřené stěnami a pilíři, levitující krabice stálé expozice je z části zavěšena na střešních vaznících. Fasádní plášť je samonosná sendvičová stěna s vnitřní nosnou železobetonovou stěnou, tepelnou izolací a nenosnou vnější železobetonovou monierkou. V sendvičové stěně jsou osazeny skleněné tepelně izolační tvárnice o průměru 200 a 400mm. Konstrukce podzemních podlaží je provedena z monolitického vodostavebného betonu.

Rozvody většiny instalací jsou řešeny v podhledech a kanály v podlahách, vytápění a chlazení je navrženo vzduchotechnikou a v podlaze a stropech vestavěnými topnými a chladícími panely. K větrání prostor galerie je navržena vzduchotechnika. Strojovny vzduchotechniky a dalších technologií jsou umístěny v 1. PP.

Kuba&Pilař Architekti

       

         

Klíčová slova: