Principy územního plánování evropských měst II. Smíme v Praze bydlet ?

Datum konání: 28.04.2017, 09:00

Úterý, 25. Duben 2017 - 1:16
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Obytnost a dostupnost bydlení jsou základní kritéria porovnávání kvality života v evropských městech. V současné době význam metropolí roste a bydlení v nich nachází stále větší počet lidí. Druhá konference ze série Principy územního plánování evropských měst je zaměřena právě na téma bydlení v metropolích a představení přístupů a strategií směřujících k udržení jeho dostupnosti. Cílem série konferencí, provázejících přípravu pražského Metropolitního plánu, je přinést do Prahy věcnou diskusi českých a zahraničních odborníků, politiků a odborné veřejnosti k důležitým tématům územního plánování. Pro zachování kontinuity a informovanosti zveme jako čestné hosty zahraniční účastníky předchozí konference.

Jak je uvedeno v Konceptu odůvodnění nově připravovaného plánu pro Prahu, Metropolitního plánu: „V Evropě je dnes již zavedeným zvykem, že města plánují především jejich obyvatelé, prostřednictvím potřebných profesionálů, (bez nichž je tato složitá činnost nepředstavitelná. Činí tak díky své samosprávě, která reprezentuje jejich lokální zájmy.) V tomto kontextu nejde přehlédnout, že územní plánování v našich zemích nemělo mezi lety 1938 – 1989 se sebeurčením obcí a jejich obyvatel téměř nic společného a místo územního plánování by se dalo hovořit spíše o územním diktátu. Tím, že klíčová společenská témata v územních plánech obsažená neprocházela v Česku půl století téměř žádnou společenskou reflexí, neexistovala ani po sametové revoluci v roce 1989 síla schopná tento deficit okamžitě nahradit.

Principy a cíle bytové politiky na státní úrovni spočívají zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. Role měst a obcí ve vytváření konkrétních strategií pro udržitelný rozvoj vlastního potenciálu je nezastupitelná.

Konference je organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem Člověk a prostor a platformou Metropolitní Praha pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT.

PROGRAM

9:00 – 9:30
Registrace, ranní káva a občerstvení

9:30
Úvodní slovo primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové
Úvod ke konferenci architekta Martina Klody, Spolek člověk a prostor

9:50 – 12:30 1. Blok
Přednášky zahraničních hostů z jednotlivých evropských měst.

Dynamický vývoj společnosti přinesl tak výrazné změny hodnot, že na ně musel západní svět reagovat naprostou inovací přístupů. Systémy územního plánování se během posledních 10 let úplně proměnily a dále se vyvíjejí. Význam měst roste, a s ním i jejich exkluzivita a ceny bydlení. Bytová politika se stává prioritou. Jak tento fakt řeší evropská města?

Martin Klamt / Munich
Wigbert Bengtsson / Fürstenwalde Spree
Jelena Ricov / Zagreb

Coffee break

Peter Gero / Hamburg
Christoph Braumann / Salzburg
Koos van Zanen / Amsterdam
Peter Austin / Oslo

12:30 – 13:15 Lunch break

13:15 – 14:45 2. Blok
Přednášky domácích odborníků, představení současné situace Prahy na přístupech Metropolitního plánu a v ekonomických analýzách bytové politiky.

Pražský region lze přirovnat k izolované „planetě Praha“. Přestože naše jediná metropole dokáže generovat ekonomický růst a láká nové obyvatele, nedokáže jim nabídnout dostupné bydlení. Z této situace těží Středočeský kraj, ve kterém se přírůstek obyvatel podivuhodně kryje s počtem Středočechů ekonomicky závislých na Praze. Drahé bydlení ve městě při tom není výhrou téměř pro nikoho.

Pavel Kliment / KPMG
Pavel Hnilička / PSP
Jan Jehlík / FA ČVUT
Jaromír Hainc / IPR
Roman Koucký / IPR
Michal Leňo / IPR

14:45 – 15:00 Coffee break

14:00 – 17:00 3. Blok
Závěrečná debata, kritický pohled zahraničních hostů na naši situaci.

Abychom mohli uspět v proměňujícím se světě, musíme v něm najít své místo a identitu. I přes odlišnou zkušenost s diskontinuitou historického vývoje sdílíme s městy v atlantickém prostoru společné kulturní tradice. Zkušenosti zahraničních odborníků nám velmi pomáhají v probíhající diskuzi českých politiků, odborníků a veřejnosti.

17:00 Závěrečné slovo

MODERÁTOR

Josef Smutný
Architekt a moderátor diskusí o architektuře, předseda spolku Člověk a prostor. Vede vlastní architektonickou kancelář, mimo návrhy a realizace staveb se zabývá stavbou měst a městskými problémy. Působí jako městský architekt ve Strážnici a poradce primátora města Liberec v oblasti územního plánování a architektury.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Martin Klamt / Munich
Pracovník odboru územního plánování mnichovského magistrátu. Vystudoval socioekonomickou geografii, politologii a právní vědy v Mnichově. Vedl výzkum na udržování demokratických systémů a strategií udržitelného urbanismu.

Přednáška: Problematika bydlení v Mnichově

Wigbert Bengtsson / Fürstenwalde Spree
Absolvent University of Münster. Expert na urbanismus. Mnoho let pracuje jako odborník v sekci územního plánování města.

Přednáška: Bydlení v složité situaci po politických změnách

Jelena Ricov / Zagreb
Vedoucí záhřebské kanceláře pro evropské programy a projekty. Je zodpovědná za řízení a koordinaci činností souvisejících s rozvojem města a jeho prostoru.

Přednáška: Dostupné bydlení v kontextu soudržného města a urbánní agenda

Peter Gero / Hamburg
Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu Trenčín si TY (tvorba územního plánu centrální zóny města).

Přednáška: Základní kameny rozvoje města, základní principy plánování měst, referenční projekty v mezinárodním kontextu a konkurenci rostoucích měst

Christoph Braumann / Salzburg
Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení "Regionální plánování a Geografický informační systém" v Salzburku.

Přednáška: Plánovací systémy ve městě Salzburk, obecné nástroje pro aktivaci dostupných ploch pro bydlení na základě Stavební legislativy

Peter Austin / Oslo
Poradce v oblasti plánování v odboru městského rozvoje Osla s odpovědností za městské a regionální plánování a mezinárodní spolupráci v otázkách rozvoje měst. Dříve pracoval pro Akershus County a pro poradenské firmy v regionu, kde vedl řadu plánovacích a výzkumných projektů týkajících se regionu Oslo.

Přednáška: Městský život v severské metropoli, nacházející se na okraji Evropy

Koos van Zanen / Amsterdam
Hlavní urbanista města Amsterdam. Je specialistou na bydlení v souvislosti s územním plánováním a kvalitou života. Byl vedoucím projektu "Structural Vision Amsterdam 2040" a je aktivně zapojen do přípravy nového vydání územní politiky města Amsterdam. Podílí se zároveň na strategii rozvoje bydlení pro město a metropolitní oblast.

Přednáška: Bytová politika v rozpínajícím se Amsterdamu

Pavel Kliment
Od roku 1999 pracuje ve společnosti KPMG, jako partner je zodpovědný za služby pro společnosti podnikající v sektoru nemovitostí a stavebnictví. Věnuje se analýzám stavu bytového fondu Prahy a o této problematice také přednáší.

Přednáška: Rozdíl ve vývoji Prahy a evropských měst z hlediska ekonomického

Pavel Hnilička
Architekt, od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí.

Přednáška: Pražské stavební předpisy a legislativní cesta k získání stavebního povolení

Jan Jehlík
Architekt a urbanista, zaměřuje zejména na fyzickou stavbu měst, vazbu mezi architekturou a urbanismem. Pracoval ve státním projektovém ústavu, v letech 1991 – 1996 působil na magistrátu města Ústí nad Labem jako hlavní architekt města a vedoucí stavebního odboru, do roku 2006 vedl soukromou architektonickou kancelář a nyní pracuje jako vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Přednáška: Obytné město

Jaromír Hainc
Architekt a urbanista, pracuje jako tajemník v Kanceláři metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a věnuje se mezinárodní spolupráci (OECD, EUROCITIES). Na Fakultě architektury ČVUT v Praze dokončil doktorát v oboru urbanismu a územního plánování, na ČVUT nyní působí jako vědecko-výzkumný pracovník. Účastnil se mnoha mezinárodních workshopů zaměřených na výzkum měst v širším kontextu (Madrid, Řím, Turín, Teherán).

Přednáška: Nové obytné soubory jako potenciální periferie města

Roman Koucký
Architekt, urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování, v roce 2012 přijal místo ředitele Kanceláře metropolitního plánu.

Přednáška: Metropolitní Plán a obytnost dnešního města

Michal Leňo
Architekt a urbanista, od roku 2013 člen Kanceláře metropolitního plánu. V roce 2013 zakončil Fakultu architektury diplomním projektem „Pražské náměstí pro 21. století“.

Přednáška: Potenciál Prahy

Martin Kloda
Architekt, spolupracoval v letech 1994-2010 s Martinem Rajnišem na mnoha realizacích, od r. 2012 vede vlastní atelier, v současné době student doktorandského studia Fakulty architektury, člen spolku Člověk a prostor a platformy Metropolitní Praha.

Konference je organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem Člověk a prostor a platformou Metropolitní Praha pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT.

Organizace
Simultánní překlad AJ – ČJ zajištěn
Z konference bude pořízen videozáznam
Občerstvení v průběhu konference zajištěno Kontaktní osoba Katarína Boháčová / +420 776 586 632 / clovekaprostor [at] gmail.com
www.clovekaprostor.cz
www.metropolitnipraha.cz