Architektura / občanské stavby

Stavba roku 2013 - SC Breda & Weinstein

Dalším z pětice držitelů titulu Stavba roku 2013 je projekt, který byl oceněn za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / ABF , 17. 12. 2013

Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30 tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru ( Zlatovar) se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy . Zabírá území velkého nepravidelného pětiúhelníka , definovaného ze západu ulicí Pivovarskou, ze severu Nákladní , z východu přiléhá k dnes již neexistujícím hradbám tj k dnešní ulici Na Valech . Směrem jižním navazuje na stávající obchodní dům Breda . Po dohodě s orgány památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky , staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí .

Klíčové stávající objekty dvou sladoven , varny a spilky jsou velmi logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra . Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu . Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový komplex na stávající Bredu.

Nový komplex je přístupný pro pěší vstupem z ulice Na Valech směrem od historického jádra a vstupem z ulice Nákladní ,kterou projíždí většina městských autobusů. U těchto dvou vstupů jsou navrženy venkovní veřejné prostory se zelení. Pokud se stávající OD Breda stane součástí komplexu , bude třetí vstup přímo z náměstí umístěn právě zde.

Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií, a pomocí artikulace stávajících budov . Komplex tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech jsou navrženy jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.

Stručný popis stavby

Stejně jako z hlediska architektonického, tak z hlediska stavebního lze stavbu rozdělit na nové objekty a rekonstrukce stávajících objektů.

V případě novostavby (horní a dolní dvůr, spojovací krček, prostor bývalé strojovny) je použit monolitický železobetonový skelet, ztužený komunikačními jádry (schodišti a výtahy). Založení těchto částí je na pilotách, jako hydroizolace byl použit foliový systém s bentonitovou vrstvou. Rozdělení jednotlivých obchodních prostor je provedeno pomocí SDK příček, umožňující budoucí variabilitu objektu. Střechy jsou ploché s foliovou hydorizolaci. Otevřené obchodní pasáže jsou zaskleny, pro snížení teplených zisků bylo použito sklo s vhodným solárním faktorem.

Fasády nových části jsou z velké části řešeny jako skládané - provětrávané systémy s pohledovou vrstvou z tahokovu, emailovaného skla či vnějších obkladových desek. Mezi unikátní patří fasáda ze zavěšených panelů s grafickým betonem - jde o první realizaci tohoto systému na našem území.

V případě rekonstrukcí původních objektů - spilky, varny nové a staré sladovny a částí historické zdi původního pivovaru byla snaha o jejich adaptaci na prostor odpovídající moderním standardům a současně o zachování maximálního původního vzhledu. Stavby byly podchyceny pomocí tryskové injektáže a staticky staženy pomocí trvalých ocelových lan, ocelových a železobetonových prvků. K rekonstrukci fasád bylo přistoupeno velmi citlivou metodou, zachované cihelné dekory byly doplněny s použitím cihel z původních (v rámci stavby zbouraných) objektů. Střechy stávajících objektů jsou šikmé - sedlové s plechovou krytinou s TiZn.

Vnitřní prostředí je upravováno pomocí systému TZB - vzduchotechniky, topení a chlazení. V objektu je využito topení a chlazení pomocí tepelných čerpadel, systém větrání s rekuperaci, přičemž odpadní vzduch z pasáží je využit k temperování garáží. V systému je pamatováno také na letní noční chlazení objektu pomocí chladného vnějšího vzduchu. Celý objekt je řízen systémem měření a regulace, bezpečnost návštěvníku je také zajištěna systémy požární ochrany - elektrickou požární signalizaci, samočinným hasicím zařízením a systém pro odvod tepla a kouře.

Soutěž Stavba rokuSoutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Ta každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou a jsou široce publikovány.

Výsledky Stavby roku 2013 najdete ZDE.

Více informací najdete na www.stavbaroku.cz.

Klíčová slova:

Stavba roku 2013

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři