re:architekti - Bytový komplex Andromeda v Košicích

  • Ateliér: re:architekti
  • Země: Slovensko
  • Město: Košice
  • Datum projektu: 2019

Do svažitého terénu řešeného území vkládáme tři linie. Dvě linie domů a jednu linii ulice mezi nimi. Křivka linií reaguje na tvar a morfologii dané parcely. V jedné linii domů stojí věže v druhé nízké bytové domy. Tam kde se linie otevřou navrhujeme nové parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu.  Mezi liniemi domů vzniká pohodlné sousedství s řadou nečekaných průhledů a obrazů. Lapidární schéma, které v sobě nese mnohost.

Středem řešeného území vede v severojižním směru nová ulice, kterou lemují dvě křivky – řady obytných domů. Do prudkého svahu jsou zasazeny obytné věže s většími rozestupy, do rovinatější části pak mohutnější a nižší bytové domy. Spodní nižší bytové domy a věže se rytmicky střídají. Věže svojí výškou odpovídají velikosti panelových domů ve Wuppertálské ulici a zároveň umožňují mezi sebou průhledy z panelových domů směrem na centrum Košic. Nižší bytové domy jsou “schovány” pod svahem, tvoří sice hradbu mezi parkem a zástavbou, ale zároveň nebrání výhledům jak z věží, tak z panelových domů, nebo I z ulice Wuppertálské a zároveň umožňují mezi sebou průchod. Urbanistický koncept reaguje na morfologii, tvar řešeného území a kontext a splňuje požadavky územního plánu na využití území.  

Obě linie domů gradují směrem k Moskevské třídě. Věže se rozšiřují a zvyšují až do výšky sousedních věžáků. Spodní bytové domy na parkovém náměstí přibývají o dvě podlaží.  

Samotný tvar ulice, který kopíruje linii Wuppertálské ulice, dává nové zástavbě, která se střídá podél ulice střídá, mnohost a dynamiku. Vjem dotváří střídání dlouhých a krátkých mezer zahrad a průchodů mezi spodními bytovými domy a věžemi.  

Nejkratší vzdálenost dvou protilehlých fasád je minimálně 16 metrů. Všechny fasád jsou mimoběžné – žádné spolu nejsou rovnoběžné. To znamená, že se obyvatelé bytů vzájemně neruší a mezi domy je možné vytvořit plnohodnotné prostory.

Foto: eArch

Dvojice linií se v jižní části otevírá pro parkové náměstí – hlavní veřejné prostranství nového komplexu i východní části sídliště KVP. Parkové náměstí je otevřeno výhledům z Moskevské třídy a navazuje na zelený pás pokračující na jih i západ. Je to velkorysý prostor, který se společně s věží stává součástí ikonického obrazu komplexu Andromeda.   

Domy  

V návrhu využíváme v zásadě dva základní principy domů – věže a spodní nižší bytové domy. Horní linii tvoří věže – vyšší úvodní (typ A) a nižší (typ B). Spodní linii tvoří podlouhlé bytové domy dvoujádrové (C) a jednojádrové (D).  

Dvouvěž (A) Největším domem je dvouvěž v čele řešeného území, na křižovatce Wuppertálské ulice a Moskevské třídy. Dvojice vysokých věží spojených společným soklem je společně s novým parkovým náměstím trademarkem bytového komplexu Andromeda. Věže jsou určeny bydlení a sokl komerčnímu využití. Sokl se obrací do Wuppertálské ulice i do nového parkového náměstí.   Věže (B) Série celkem pět věží nabízí bydlení v bytech s rohovými lodžiemi, které mají vždy výhled na dvě světové strany. Jednotlivé věže mají mezi sebou velkorysé rozestupy se společnými zahradami, které mohou obyvatelé domů využívat. Díky střídání věží a spodních bytových domů mají věže výhledy i do přilehlého parku.  

Spodní bytové domy (C) Celkem pět bytových domů s lodžiemi orientovanými na východ do nového parku nebo na západ do zahrad a průchodů mezi věžemi. Domy jsou umístěny pod novou ulicí směrem na východ. Jsou to pohodlné městské domy s komfortem širokých lodžií, do kterých se mohou zcela otevřít obývací pokoje. Přízemí domů je usazeno z velké části přímo na terénu, i proto jsou v těchto místech lemovány soukromými zahradami s živými ploty. 

Foto: eArch

Spodní bytový dům (D) Spodní bytový dům D je menší modifikací Spodních bytových domů C. Základní stavební kameny a principy spodního domu C (především jednotlivé bytové jednotky, princip propojení bytů s lodžiemi a materiálové řešení), jsou poskládány okolo podlouhlého jádra do pěti nadzemních a dvou podzemních pater.   

Byty 

 Návrh splňuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií bytů. Přičemž byty vyššího plošného standardu jsou ve větší míře umístěny ve spodních bytových domech (C) (D) na kraji parku. Byty ve věžích jsou obecně menší. Celkový počet bytů navyšuje předpokládané minimální množství ze 400 o celou čtvrtinu na 507 bytů.   

Díky zvolenému urbanistickému a typologickému řešení má 350 bytů z 507 k dispozici dvě fasády. To znamená možnost dvojího výhledu a zároveň výrazný kvalitativní rozdíl v komfortu bydlení díky možnosti byt řádně a přirozeně vyvětrat. Na nároží vždy umísťujeme lodžie a k lodžiím obývací pokoje. Byty mají standardně větší obývací pokoje, které se díky propojení s lodžiemi mohou v sezóně výrazně zvětšit.  

Bytům, které jsou orientovány pouze jedním směrem nabízíme kvalitní výhledy do svažitých zahrad a korun stromů, do parku u Čičkovského járku či parkového náměstí. Pouze relativně malá část jednostranných bytů je orientována směrem k trojici původních věžáků. 

Foto: eArch

Byty v nejvyšší patrech mají obecně vyšší standard. V případě spodních bytových domů (C), (D) jsou byty v ustupujícím podlaží otevřeny na dvě i tři světové strany a obklopeny velkorysými terasami.  

Byty v přízemí mají většinou přímý přístup do soukromých zahrad či zahrádek, které k bytům přiléhají.  

Vzhled  

Jak věže, tak spodní bytové domy mají základní kubické tvary. Jejich vnější vzhled je určen především pravidelnými rastry velkých oken a lodžií se sníženými parapety (věže), či rastry lodžií (spodní bytové domy). Ty doplňujeme o horizontální dělení plechovými římsami či rýhami ve fasádě.  Využíváme kvalitní probarvené minerální fasády. Na všech domech používáme podobné detaily zábradlí, vstupů, oken a fasád. Které doplňují prostý tvar domu od detail – jemnost. Dbáme na kvalitu vstupů a jejich zdůraznění. Okna, parapety a zábradlí jsou ve zlatavé barvě mosazi.  Ve společných prostorách chodeb a vstupů používáme ornamentální dlažby. Vnější opěrné zdi a ploty jsou provedeny z cementových cihel. Zábradlí venkovních teras mají stejné barvy jako ta v oknech a lodžiích.   

Konstrukční řešení 

Nadzemní části staveb jsou navrženy jako vyzdívané monolitické skelety. Stavby jsou kontaktně zatepleny a omítnuty probarvenou minerální omítkou (např. Weber). Okna jsou navržena hliníková s vnějším krytím v barvě mosazi. Ve stejné barvě je provedeno zábradlí a oplechování staveb. Vnější opěrné zdi domů jsou z cementových cihel. 

Foto: eArch

Dopravní řešení 

Řešená oblast je připojena na ulici Wuppertálská cca 100 m severně od křižovatky s Moskovskou triedou.  Nová místní obslužná komunikace prochází v severojižním směru středem řešeného území a tím zajišťuje obsluhu všemi druhy dopravy obou řad všech budov. Komunikace je v tomto návrhu slepá, neprůjezdná, což se však může v případě koordinace se záměry na severních pozemcích změnit. Propojení je navrženo v tuto chvíli pro pěší a cyklistickou dopravu. Jižní část komunikace je navržena v režimu zklidněné zóny 30 (vozovka s chodníky), od polyfunkční budovy A dále na sever jako rezidentní obytná zóna.   

Automobilová doprava v pohybu a v klidu Vzhledem k tomu, že centrální komunikace je slepá je jisté, že územím nepovede žádný tranzit (což platí i v případě severního napojení). Lze proto při odhadu intenzit provozu počítat pouze s vozidly rezidentů, jejich návštěv, zásobování či služeb.   

Budovy B1, B2, B3 a C1 umístěné v rámci obytné zóny v severní části návrhu mají v součtu 352 bytů, tedy dle STN 736110 352 odstavných stání pro potřeby rezidentů (v rámci objektů) a dále 10 krátkodobých míst (v ulici). Budovy A, C2 a D generují dalších 235 odstavných stání a 36 krátkodobých pro účely obsluhy polyfunkce. Doprava v této jižní části návrhu je řešena zónou 30. Chodci v tomto prostoru využívají oddělené prostory a chodníky. Při odhadu intenzit vycházíme z nejhoršího možného scénáře, který je, že každý den využije vozidlo každá druhá domácnost (modal split 50 % pro IAD), což znamená na začátku obytné zóny max. intenzitu 350 vozidel / 24 hod a na vjezdu do řešené oblasti v křižovatce s ul. Wuppertálská cca 650 vozidel / 24 hod. Hodnotu lze zjednodušeným výpočtem převést na špičkovou hodinovou, což činí 35, resp. 65 vozidel / hodinu. Což je pro danou situaci bezproblémová hodnota. 

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři