M

Malý Chmel - ZŠ Nezamyslice

Nová budova základní školy v Nezamyslicích je třípodlažní přístavbou ke stávající školní budově, nacházející se v sousedství významných obecních budov – mateřské školy, kulturního a sportovního sálu a hasičské zbrojnice. Tyto stavby vymezují území, které nová školní budova z východní strany dotváří a částečně uzavírá. V nové budově je situován hlavní vchod školy s venkovním nástupním schodištěm. Limity maximálního vnějšího objemu přístavby školy byly dány již před začátkem navrhování. Byla vymezena půdorysná stopa, maximální výška budovy a výška jednotlivých podlaží, která navazují na stávající školní budovu.

Foto: eArch

Do tohoto objemu bylo potřeba navrhnout učebny, přestávkové a komunikační prostory. Řešení tohoto rozdělení bylo provedeno s  nejmenším možným množstvím architektonických dělících elementů - čtyři místnosti každého podlaží jsou odděleny čtyřmi stěnami, díky čemuž se bylo možné vyvarovat chodbám. Stěny z plných pálených cihel mají funkci nosnou, prostorově a aktusticky dělící a tepelně akumulační. V přízemí mají tloušťku 45 cm, v horních podlažích vzhledem k menšímu zatížení 29 cm. V místě jejich pomyslného průniku, ve středu budovy, se tyto zdi nesetkávají, což zajišťuje přístup denního světla doprostřed dispozice budovy a zároveň je těchto „mezer“ využito pro vstupy do učeben, jejichž pozice koresponduje s orientací učeben a jejich potřebě osvětlení zleva a s tím souvisejícím umístěním tabule v místnosti. V přízemí jsou tyto mezery prázdné nebo z čirého skla, což dává vyniknout elementární architektuře čtyř stěn a komunikačně a vizuálně propojuje jednotlivé místnosti. Konstrukční provázanost všech stěn zajišťuje železobetonová stropní deska, která díky absenci stropních podhledů rovněž umožňuje její tepelně akumulační funkci.

Foto: eArch

Důležitým bodem návrhu byla úvaha nad podobou učeben. V budově přístavby se nachází čtyři čtvercové učebny nabízející variabilnější uspořádání výuky, oproti klasické podobě podlouhlé učebny s jednostranným osvětlením zleva. Čtvercové učebny jsou dvoustranně osvětleny; standardně z levé strany, ale taktéž z pravé části zadní strany, což přináší jiný typ prosvětlení – nedirektivní a vstřícnější vůči levákům. Významným činitelem v podobě a orientaci učeben je pozice a exponovanost přístavby. Novostavba přiléhá severní stranou ke stávající budově, je tedy orientována na osluněné strany – jih, východ a západ – což je rizikový faktor vzhledem k nežádanému přímému slunečnímu světlu a s tím souvisejícímu přehřívání budovy a učeben. Učebny se v každém podlaží „otáčí“ kolem světových stran. Východní učebna je klasicky jednostranně osvětlená, přímé sluneční světlo dopadá pouze ráno. Čtvercové učebny jsou orientovány na jihovýchod a jihozápad. Použitím venkovního stínění spolu s dvojstranným osvětlením může být směr a intenzita světla variována. Velikost a celková podoba oken v sobě kloubí několik protichůdných požadavků; menší okna by neumožňovala dostatečné prosvětlení, větší plocha by zase způsobovala přehřívání.

Součástí architektonického záměru bylo použití solidních a zároveň ekonomicky dostupných stavebních materiálů, které zajistí důstojný a příjemný prostorový kanvas pro aktivity dětí. Bylo užito plných pálených cihel, železobetonu, profilovaného skládaného skla, přírodního linolea a teracové dlažby. Realizace byla uskutečněna lokální stavební firmou a z valné části lokálními řemeslníky.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři