M

Malý Chmel - Bytové domy 4 Dvory

Město České Budějovice uspořádalo architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh novostavby městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. V současné době městu chybí přibližně 2000 nájemních bytů, které by představovaly pro občany města alternativu k čistě tržnímu bydlení. V soutěži jsme se umístili na prvním místě s návrhem, který usiloval o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. Snahou bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby.

Foto: eArch
Bytové domy 4 Dvory, Malý Chmel / Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička, vizualizace

Koncepce a urbanismus 

Návrh počítá se vznikem šesti budov ve dvou etapách s parkem ve vnitrobloku, který plynule navazuje na park sousedící. Pět z nich vymezuje nový blok a uliční čáru, zvenku vytváří určitou pravoúhlost a pravidelnost vůči okolním ulicím, zatímco do vnitrobloku jsou tvary budov nepravidelné - dynamičtější a vytváří vnitřní krajinu s poslední šestou budovou. Vůči sobě jsou jednotlivé hmoty orientovány uvolněně s důrazem na vizuální komunikaci a průhledy mezi budovami. Prostory jsou dynamické a plynou mezi jednotlivými domy. Cílem bylo vytvořit příjemné prostředí vnitrobloku s přímou návazností na okolí. Orientace, pozice a tvar budov vytváří otevřenou vzdušnost a umožňují ideální proslunění venkovního prostoru i bytů. Poslední podlaží je ustoupené vždy ze dvou stran v duchu regulace lokality.

Řešené území je součástí lokality 4 Dvory, která vyrůstá na místě bývalých kasáren a vojenského tankového cvičiště. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Díky charakteristickému klínovitému tvaru se území postupně rozevírá do divoké krajiny Vrbenských rybníků. Jedná se také o největší rozvojovou zastavitelnou plochu v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Po demolici většiny kasárenských budov v roce 2013 byla městem realizována část základní technická a dopravní infrastruktury a následně v roce 2015 založen park 4 Dvory, který vznikl na základě architektonické soutěže.

Bytové domy 4 Dvory, Malý Chmel / Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička - axonometrie

Krajinné řešení

Krajina mezi budovami je volně prostupná, mírně zvlněná, výsadbou stromů vytváří park s cestičkami a pobytovými místy. Je zde také dostatek prostoru pro soukromé předzahrádky bytů, které jsou odděleny živými ploty. Prostor mezi budovami je rozdělen na východní – spíše více komunikační a udržovanější a na západní – klidnější část s květnatou loukou. Směrem od ulice se terén pozvolna zvyšuje, vzhledem ke zvýšenému podzemnímu parkovišti. Toto zvýšení je však plynulé a pozvolné, není bariérou. Celá plocha vnitrobloku je spádována do systému retenčních nádrží. Ten je důmyslně propojen s odvodněním střech jednotlivých budov a s průlehy pro retenci povrchové vody. Z retenčních nádrží je pak voda distribuována pro potřeby závlahy.

Byty 

Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. Záměrem nebylo nucené ortogonálních řešení, nýbrž přizpůsobení se celku. Snahou bylo vytvořit kvalitní prostorové vazby a pokud možno eliminovat klasické, čistě funkční, chodby. Byty jsou tak uvolněné, mnohdy nepravidelné, vynikající prostorovou pobytovou kvalitou s plynoucím prostorem. U většiny bytů navrhujeme také venkovní pobytový prostor – lodžii, případně v přízemí předzahrádky. Lodžie byla zvolena záměrně, jakožto intimní řešení venkovního soukromého prostoru, chráněné jak vizuálně, tak proti nepřízni počasí.

Foto: eArch
Bytové domy 4 Dvory, Malý Chmel / Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička, vizualizace

Parter 

Úroveň 1. nadzemního podlaží je o 1,5m vyvýšena nad úroveň okolních ulic. Díky tomuto vyvýšení navrhujeme byty i v tomto podlaží s orientací do ulice, směrem do vnitrobloku pak mají byty soukromé předzahrádky, které navazují na vyvýšený vnitroblok. V menší části je parter přímo na úrovni ulice. V těchto místech jsou pak umístěny jednak vchody do bytových domů a dále pak drobná občanská vybavenost jako jsou obchody, kadeřnictví, ateliery, atd. 

Suterén a dopravní řešení 

Suterén je řešen jako jeden kompaktní prostor dopravně napojený dvěma rampami. Suterén je navržen jako dvoupodlažní a slouží pro parkování 155 automobilů v I. etapě a 133 automobilů v II. etapě. Jsou zde dále umístěny skladovací kóje pro jednotlivé byty, kolárny a technické místnosti. Parkování je řešeno v jednoduchém, racionálním a ortogonálním rastru, kdy jsou západní a východní polovina vůči sobě o půl podlaží posunuty a propojeny rampami – toto výškové posunutí kopíruje přirozenou svažitost území.  

Bytové domy 4 Dvory, Malý Chmel / Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička, vizualizace

Stavebně-technické řešení 

Na základě uvažovaných geotechnických podmínek předpokládáme založení objektů i podzemního parkingu na pilotech. Podzemní podlaží - stěny i stropy navrhujeme jako železobetonové monolitické. Nadzemní části jsou pak navrženy se svislými nosnými konstrukcemi z keramických tvárnic, stropy a jádra pak jako železobetonové monolitické. Fasáda je navržena s kontaktním zateplovacím systémem. Projekt usiluje o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. 

Rozložení bytů a etapizace 

Vzhledem ke zvolenému řešení – samostatně stojící objekty – je etapizace dělena podle jednotlivých, celých budov. V první etapě budou postaveny tři objekty z šesti celkových a přibližně jižní polovina podzemních prostor. Ve druhé etapě budou postaveny zbývající tři nadzemní objekty a zbývající severní část suterénu. 

Bytové domy 4 Dvory, Malý Chmel / Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička, model

Z hodnocení poroty

Návrh lze charakterizovat slovy vzdušnost, lehkost, kultivovanost a odvážnost. Představuje jednoznačně nejpřesvědčivější urbanistické a architektonické řešení, které je sebevědomé a z pohledu budoucího dopracování soutěžního návrhu poměrně flexibilní. Zároveň vhodně doplňuje okolní zástavbu modernistického sídliště i sousední park. Šestice domů zřetelně definuje uliční frontu stavebního bloku, který přesto zůstává dostatečně transparentní. Řešení vnitrobloku je neformální a umožňuje dobrou prostupnost. Jeho výškové řešení podporuje poloveřejný charakter. Dispoziční řešení přináší zajímavé podněty a ukazuje, že městské bydlení může vypadat velkoryseji než běžná stavební produkce. Kladně je hodnocena snaha o otevřenost a vzdušnost uvnitř jednotlivých bytů, možnost příčného provětrání, umístění lodžií, nebo téma prostorné obytné kuchyně. Velkou kvalitou je sázka na jednotné řešení, které přesto nepůsobí monotónně.

Generální partner
Hlavní partneři