P

projectstudio8 - Úprava hospodářského dvora Bukovec

GENIUS LOCI

Úzké a křivolaké ulice Bukovce, náves lemovaná statky, hluboké údolí, řeka. U jezu tajemný mlýn v jehož blízkosti se tyčil na ostrohu statek osazený jako tvrz.

Po letech jsem narazil na inzerát o prodeji tohoto statku. Při prohlídce jsem si uvědomil co je to za unikátní místo. Spatřil jsem semknutý statek zdmi, stavením a hospodářskými objekty a malebný výhled na řeku s přilehlým zalesněným kopcem bez známky civilizace. Bylo rozhodnuto a cesta byla započata. Výsledkem celého snažení je bydlení zapadající do historické struktury na principech baugruppe.

Foto: eArch

POPIS ÚZEMÍ

Předmětem studie je revitalizace areálu hospodářského dvora č.12 na okraji obce Bukovec, na bydlení. Urbanistická struktura Bukovce je velmi cenná, dochovaly se zde původní stopy selských stavení a hospodářských dvorů. Bukovec je od roku 1995 vyhlášen jako vesnická památková zóna.

Postupem času došlo k částečnému rozdrobení struktury samostatných selských stavení na různé objekty s různými funkcemi. Celé území je svým zachovalým zastavěním velmi kvalitní a je nutné při revitalizacích jednotlivých hospodářských dvorů zachovat v maximální míře původní stopu stavení a objektů. Samozřejmě se soudobými nástroji návrhu a dnešní představou funkčních objektů, jak pro hospodářskou činnost, tak pro  bydlení.

Hospodářský dvůr č.12 patří k lépe zachovalým statkům, co se týká hmot objektů, v minulosti zde neproběhla žádná rekonstrukce, pouze byla zdemolována stodola podél ulice Nad Mlýnem a část stodoly na východním okraji. Bohužel stav hospodářské budovy a stodoly je neudržitelný a v současné době již v havarijním stavu.

Původní zemědělská usedlost se v současné době skládá ze tří samostatných objektů – obytného stavení včetně sýpky, bývalého hospodářského objektu a objektu bývalé stodoly (parc. č. 72/6). Všechny tři objekty jsou přístupny z uzavřeného dvora (parc. č. 72/4). Celý hospodářský dvůr je ohraničen stávající kamennou zdí, která byla původně omítnuta. Na severní straně pozemku, kde terén začíná prudce klesat směrem k řece Berounce má tato zeď opěrnou funkci.

Foto: eArch

URBANISTICKÉ VZTAHY

Obec Bukovec se nachází v severovýchodní části od Plzně-Doubravky. V jeho severní části je Lemován řekou Berounkou s výrazným zalesněným kopcem, v jižní části je protnut železniční dráhou. Semknutá urbanistická struktura se odvíjí od historického jádra obce (Zemědělské náměstí) se nachází mezi nimi. Z jádra vedou paprskovitě 3 ulice (K úvozu, Haltýřská, Nad Mlýnem). V historii obec tvořilo šest zemědělských usedlosti, které cca z 80 % obklopují centrální část. Na konci ulice Nad Mlýnem, která směřuje k objektu mlýna a řece, se nachází statek č.12. Ten je vymezen ze strany jižní komunikací a ze strany severní řekou Berounkou. Přírodní podmínky tvarovaly samotný charakter této usedlosti. Nachází se na ostrohu, který je tvořen masivními kamennými opěrnými zdmi.

KOMPOZIČNÍ SLOŽENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

Samotný statek č.12 je tvořen pěti objekty po jeho obvodu a hospodářským dvorem. Zastřešení všech budov je sedlovou střechou. Od ulice Nad Mlýnem (jižní část) se nachází dělící vzrostlá stěna s historickým vjezdem. Její součásti byla dnes již neexistující stodola. Po levé straně je stavení určené pro pobyt a k němu přilehlá sýpka (historicky cenný objekt). Po pravé straně pozemku se nachází větší stodola. Ze severní části pozemek uzavírá objekt  chlívů. Budovy tak vytvářejí semknutou strukturu, uprostřed které je dvůr.

Foto: eArch

KOMPOZIČNÍ SLOŽENÍ - NÁVRH

Samotný statek je tvořen pěti objekty po jeho obvodu a hospodářským dvorem. Z hlediska pokory k místu samotnému navrhujeme zachování původních hlavních objemů s doplněním drobnějšími přístavky a dvůr zachováváme v jeho původní celistvé formě. Přístavky vznikají z důvodu naplnění stavebního programu. Architektonickými prostředky je ale potlačujeme tak, aby vynikly původní objemy budov. V domě na místo chlívu jsou dvě bytové jednotky, v domě místo stodoly č.2 je umístěna jedna bytová jednotka a společenský prostor. Na místo stodoly č.1 se uvazuje kryté parkovací stání.

Foto: eArch

OBECNÉ ARCHITEKTONICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ NOVÝCH OBJEKTŮ A ZÁSAHY DO OBJEKTŮ STÁVAJÍCÍCH

K zachovaným částem přistupujeme s úctou k jejich historickým hodnotám. Nově navržené objekty pojednáváme soudobými výrazovými prostředky s velkým respektem k původní struktuře. Snahou je tak oddělit současné a historické, to vše ale ve vzájemné symbióze. Hlavní hmoty se sedlovými střechami jsou doplněny objekty s plochou střechou, tak aby nekonkurovaly dominujícím stavbám a nenarušily původní strukturu dvora. Dominanty působí jako kompaktní bloky s dřevěnými doplňkovými konstrukcemi. Původní obvodová zeď statku v jižní části je zachována a sanována. Jediným zásah do ní je tvořen průjezdem do dvora.

Foto: eArch

  • Ateliér: projectstudio8
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Plzeň-Bukovec
  • Ulice, číslo: Nad Mlýnem
  • Datum projektu: 2013
  • Realizace: 2015
Generální partner
Hlavní partneři