Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 5 | 2015 : Životní cyklus betonových staveb

Další číslo časopisu Beton TKS se věnuje především životnosti betonových konstrukcí, a to jak z hlediska teorie, tedy vědy a výzkumu, tak z praxe.

BETON TKS, s. r. o. , 9. 10. 2015

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Milé čtenářky, milí čtenáři,

právě jsem se vrátil z dovolené strávené společně s rodinou na obytné lodičce plavící se po kanálech Alsaska. Šest členů posádky tvořily tři generace – já s manželkou, dcera se zetěm a dvě vnučky. Vymezený prostor lodi vytvářel podmínky, které při jejich respektování vedly ke spokojenému prožití příjemného společného týdne dovolené s mnoha zážitky pro všechny členy posádky – od nejmladších Lenky a Anetky na začátku své životní cesty až po ty, kteří jsme již daleko za její polovinou.

Konstrukce z betonu se v různých formách staví již mnoho století. Některé z nich se používají více než sto, některé dokonce i tisíce let. Existují ale i betonové konstrukce, které po relativně krátké době užívání ztratí svůj původní účel, jsou na konci své funkční existence a čeká je buď komplexní modernizace, nebo demolice. Odhad konce životního cyklu staveb je tak zpravidla pouze pravděpodobný – stejně jako nemůžeme předem přesně odhadnout, jakého věku se dožijeme. Předpokládanou délku funkční existence konstrukce ale lze prodloužit při zajištění pravidelné údržby, oprav, případně rekonstrukce.

Nedávno jsem se byl podívat na některé mosty v rámci původně projektovaného dálničního spojení mezi Prahou a Brnem, jejichž výstavba byla zahájena za první republiky a zastavena během války. Po válce se již výstavba neobnovila a nově navržená dálnice byla trasována v některých případech v jiné úrovni a i v jiných místech. U obce Hulice tak zůstala zcela opuštěná dvě nikam nevedoucí torza dálničních mostů. Předpokládaný životní cyklus se změnil a betonová konstrukce se bez údržby pomalu vlivem působení vnějšího prostředí rozpadá. Jiný, šťastnější osud má most přes Želivku v blízkosti Vojslavic. Původní konstrukce mostu byla ponechána a nad ní byla postavena nová konstrukce mostu dálnice D1. Původní most je stále využíván jako místní komunikace. Všechny tyto mosty byly projektovány na stejnou předpokládanou životnost, přesto je jejich životní cyklus zcela odlišný.

Hovoříme-li o hodnocení životního cyklu, je třeba podle metodiky stanovené v normách (ČSN EN ISO 14040 – 14049) uvažovat environmentální dopady výrobku (např. stavby) v rámci celého životního cyklu, tj. od těžby surovin potřebných pro jeho výrobu, přes jeho použití, až po ukončení funkčního využití a jeho odstranění. Pro hodnocení je důležité stanovit rozsah analýzy – tj. je třeba odhadnout předpokládanou délku životního cyklu. Pokud chceme posoudit celkovou efektivitu stavby, měli bychom uvažovat nejenom environmentální dopady, ale i náklady životního cyklu a sociální důsledky. To znamená mít na zřeteli všechny rozhodující aspekty udržitelnosti v rámci celého životního cyklu. V případě zmíněných nevyužívaných mostů je tedy třeba uvážit nejenom přímé dopady na životní prostředí (s ohledem na použitý a dále nevyužívaný materiál, ale i s ohledem na budoucí nutnost demolice), ale i nevyužité investiční náklady a nenaplněnou společenskou funkci.

Doufám a věřím, že se moje vnučky nebudou setkávat s novými torzy nevyužitých konstrukcí a že nově realizované betonové konstrukce budou efektivně sloužit předpokládanému účelu po dlouhou dobu. To je cesta ke snižování nežádoucích environmentálních, ale i společensko-ekonomických dopadů betonových staveb. To je cesta, jak prostřednictvím realizace betonových staveb s dlouhou funkční životností přispět k udržitelnému rozvoji vystavěného prostoru.

V tomto čísle časopisu jsou uvedeny některé příklady přístupů vedoucích k zefektivňování výstavby betonových staveb s ohledem na snižování celkových environmentálních dopadů v rámci životního cyklu. Dovoluji si věřit, že v budoucnu budeme převážnou většinu betonových staveb považovat za přátelské životnímu prostředí a stavby budou kvalitně fungovat a sloužit po dlouhou dobu i dalším generacím. K tomu je ale třeba určité snahy a vůle ke změnám v přístupech k řešení problémů, zahrnujících i zodpovědné posuzování životního cyklu staveb.

Předem Vám děkuji i za budoucí generace.

Petr Hájek

OBSAH

ÚVODNÍK

ŽIVOTNÍ CYKLUSPetr Hájek / 2

TÉMA

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍPetr Hájek, Ctislav Fiala / 3

OD UDRŽITELNOSTI KONSTRUKCE KE KONSTRUKČNÍ ELEGANCIAkio Kasuga / 8

CELKOVÉ NÁKLADY PO DOBU ŽIVOTNOSTI MOSTUMilan Kalný, Vladislav Vodička / 14

SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNOST BETONOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – MOŽNOSTI VÝPOČETNÍHO MODELOVÁNÍBřetislav Teplý, Richard Schejbal, Ladislav Řoutil, Tomáš Parkan, Markéta Rovnaníková / 18

VÝZVY V HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮRoman Lenner, Manfred Keuser, Thomas Braml / 25

SANACE A REKONSTRUKCE

REKONŠTRUKCIA NAJSTARŠIEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO MOSTA NA SLOVENSKU V KRÁSNE NAD KYSUCOUPeter Paulík, Michal Bačuvčík, Miroslav Brodňan, Peter Koteš / 30

SOFTWARE

NOVÉ PLAVEBNÍ PROPUSTI NA ŘECE MOSELA V TRIERU A ZELTINGENU, SRNLibor Švejda / 36

VĚDA A VÝZKUM

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMOVÉHO MOSTU VE VZTAHU K JEHO ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTIJiří Doležel, Martina Šomodíková, David Lehký, Drahomír Novák / 38

UMĚLÉ SPÉKANÉ POPÍLKOVÉ KAMENIVO PRO VÝROBU LEHKÝCH BETONŮVít Černý, Magdaléna Kociánová / 44

POSOUZENÍ ÚČINNOSTI INTERMETALICKÉHO POVLAKU FE-ZN NA OCELOVÝCH PRVCÍCH S POTENCIÁLNÍ APLIKACÍ DO BETONUPetr Pokorný, Daniel Dobiáš, Vítězslav Vacek, Milan Kouřil, Václav Kytka / 47

STONEHENGE – NAJSTARŠIA STAVBA S OBVODOVÝM ŤAHADLOMFrantišek Hájek / 50

NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE

POKROKY V NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ V USA S OHLEDEM NA ŽIVOTNOSTDon Bergman, Anne-Marie Langlois, Carola Edvardsen / 54

HISTORIE

ARCHITEKTURA BOHUMILA HÜBSCHMANNA: KONSTRUKCE A ESTETIKAKlára Brůhová / 60

AKTUALITY

BLAHOPŘÁNÍ PROF. PETRU HÁJKOVI K 60. NAROZENINÁM /7

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FIBRE CONCRETE 2015 /17

NOVÁ VERZE TP 137 VYLOUČENÍ ALKALICKÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /35

INTEGROVANÉ HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ /35

ING. JAN VÍTEK, DRSC., DEVADESÁTILETÝ /58

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /64

FIREMNÍ PREZENTACE

Betosan /13Pontex /15Dlubal Software /17Červenka Consulting /19FINE /23Reckli /35Podzemní stavby Praha 2016 /49Moravia Consult Olomouc /51Construsoft /53Beton University /3. STRANA OBÁLKYRIB /3. STRANA OBÁLKYČBS ČSSI /4. STRANA OBÁLKY

Klíčová slova:

Beton TKS beton časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři