Novinky a názory / názory a komentáře

Otevřený dopis Radě Obce architektů

Níže přinášíme plné znění otevřeného dopisu, který zaslala Obci architektů Iniciativa za reformu a oživení Obce, jako reakci na blížící se mimořádnou valnou hromadu Obce architektů, kde by mělo být zvoleno její nové vedení.

EARCH.CZ , 25. 4. 2014

Vážení členové rady Obce architektů,před nadcházející valnou hromadou OA, která se uskuteční 29.4.2014, se na Vás obracíme s požadavkem o dodržování společných a společenských pravidel, především stanov OA a zákonů ČR. O stanovisko k problematickým krokům vedení OA jsme požádali dva advokáty, kterým jsme předem poskytli stanovy OA. Jejich odpovědi přiložené níže jsou uvedeny v původním znění bez úprav. Dodržování stanov a zákonů ČR bereme jako základ pro jakoukoliv komunikaci jak v Obci tak i směrem k veřejnosti. Pro zaujetí nových členů je dodržování pravidel základní podmínkou. Od neseriózního a nečitelného spolku nedodržujícího vlastní pravidla se přeci nedá očekávat prestiž, bez které Obec architektů nemá smysl. Představitelé Obce si stěžují na dlouhodobý nezájem o členství ze strany architektů, přitom ale sami nedodržují vlastní pravidla pro vstup a působení v Obci, a budí tak v možných zájemcích o členství nedůvěru, nepochopení a nechuť. Stěžovat si ale mohou pouze sami na sebe.

Dodržování pravidel budeme vyžadovat během valné hromady 29.4.2014.

Níže vám předkládáme výhrady k řízení Obce architektů v mezidobí od Valné hromady 5.12.2013.1) Má volební právo člen OA, který zaplatil loňské příspěvky a letošní zatím ne? Může tedy volit na valné hromadě 29. 4. do rady Obce architektů (ROA) a do dozorčí rady Obce architektů (DROA)? Podle stanov Obce architektů (OA) má právo volit členy jejích orgánů každý člen, ať už řádný, mimořádný nebo čestný, kterému členství v OA trvá. Samotné nehrazení členských příspěvků přitom nemá vliv na volební právo člena. Nejprve by muselo dojít k vyloučení člena, popř. pozastavení členství na základě rozhodnutí příslušného orgánu OA, a to za dodržení postupu předvídaného stanovami. Ačkoli stanovy nejsou v této věci zcela určité, lze dovodit, že členství zaniká také nehrazením členských příspěvků po dobu dvou let, a to ke konci druhé roku. 2) Může člen, který zaplatil loňské příspěvky a letošní prozatím ne, kandidovat na valné hromadě 29. 4. do orgánů OA?Volen do orgánů OA může v obecné rovině být každý řádný člen OA (pokud členství trvá).3) Můžeme být kandidátní listina doplněna přímo na valné hromadě?Kandidátky do rady OA a dozorčí OA musí být podle stanov předloženy členům OA nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady. Tento výslovný požadavek stanov pravděpodobně nebude možné opomenout (pokud by s takovým postupem nesouhlasili všichni členové OA). Při nedodržení postupu podle stanov hrozí soudní napadení takové volby. Na druhou stranu je nutné upozornit i na to, že rada OA má povinnost umožnit členům OA řádně vykonávat svá členská práva, včetně práva být volen do orgánů OA. Pokud členům OA bylo postupem v rozporu se stanovami znemožněno řádně kandidovat do orgánů OA, mohla by i v takovém případě být platnost voleb zpochybněna soudní cestou. 4) Můžeme pozvat hosta (právníka) na VH? Popřípadě za jakých okolností?Stanovy takovou možnost připouští. O účasti veřejnosti může valná hromada rozhodnout nadpoloviční většinou přítomných členů OA. 5) Má ROA případně DROA právo suspendovat volební práva člena OA? Například novým členům, kteří vstoupí do OA nyní (ani ne měsíc před valnou hromadou)?Právo volit vzniká společně se vznikem členství. Uvedenou pravomoc stanovy žádnému orgánu OA nesvěřují. Pro neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku by však sekretariát OA mohl takovému členovy suspendovat členství, popř. by rada OA mohla člena vyloučit pro závažné nebo opakované porušení povinností. Vždy se však bude jednat o rozhodnutí příslušného orgánu týkající se konkrétního člena, které mu musí být oznámeno. Člen má právo se proti takovému rozhodnutí postupem podle stanov odvolat.6) Podle usnesení ROA z února roku 2014 nelze pro účely stanovení výše členského příspěvku považovat člena OA za studenta po získání vysokoškolského titulu. Tento výklad má podle ROA vycházet ze zákona o společenských organizacích. Tedy členové OA, kteří ukončili základní, prvoinstanční studium na VŠ, nemají dle názoru ROA být pro účely stanovení výše členského příspěvku považováni v rámci OA za studenty. Jaký je Váš názor? O zákonu o společenských organizacích jsem nikdy neslyšel. Podle stanov určuje výši příspěvků valná hromada, která může zároveň stanovit, jaká je výše příspěvků pro jednotlivé kategorie členů. Příslušné usnesení valné hromady mi není známo, ale pokud používá pouze termínu „student“ bez další specifikace, je výklad tohoto termínu sporný a ani názor rady OA není vyloučený. Valné hromadě však nic nebrání příslušné výše příspěvků blíže specifikovat podle majoritní vůle členů OA. 7) Je povinností OA zveřejnit aktuální seznam svých členů? Obsah stanov OA je v tomto směru bohužel velmi nedostatečný. Spolky obecně nemají povinnost vést seznam členů, neurčí-li tak stanovy. Na druhou stranu OA má poměrně širokou členskou základnu a z mnohých ustanovení stanov lze dovodit, že rada OA musí členskou základu evidovat tak, aby zajistila členům možnost výkonu jejich práv a kontrolovala plnění povinností (volební právo, evidence hrazení příspěvků atd.). Pokud OA seznam členů má, dává zákon všem členům OA právo žádat o výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě. Zveřejnění seznamu členů je však jiná otázka. Protože takový seznam může obsahovat osobní údaje členů, museli by k zveřejnění dát souhlas všechny osoby v seznamu uvedené. 8) Pokud je v aktuálním servisu jako bod valné hromady „změna stanov“ je možné si na VH přinést ucelenou novou představu o nových stanovách a tu na VH přímo projednávat? Je možné na VH přednést jen některé body – nové, které nebyly známé měsíc dopředu? Mám za to, že v souladu se stanovami mohou členové OA na valné hromadě činit návrhy týkající se textu stanov. Po nahlédnutí do stanov se mi jeví, že jejich obsah je často nejasný v některých případech dokonce v rozporu se zákonem. Přepracování stanov by tedy do budoucna mělo být provedeno komplexně tak, aby byly nejen vyjasněny sporné body (a popř. uvedeny do souladu se zákonem), ale především aby byla zajištěna bezproblémová funkčnost OA.

Pochybení orgánů OA:

1) Všichni členové OA nebyli informováni o podaných kandidátkách, to je v přímém rozporu se stanovami dle §10 odst. 1 písm. c) e) a §16 odst. 2. Informační servis (IN) byl doručen jen některým členům a navíc s věcnými nedostatky a nepravdivými výroky současné ROA, které jsou v přímém rozporu se stanovami. 2) Současná ROA do dnešních dnů nezveřejnila aktuální seznam členů OA, přestože k tomu byla zavázána usnesením minulé VH a opakovaně urgována z naší strany.3) Současná ROA v posledním informačním servisu IN uvádí tato nepravdivá tvrzení, která jsou v přímém rozporu se stanovami OA:„Seznam členů / kandidátů, kteří potvrdili souhlas se svojí kandidaturou k 10.3.2014 a k tomuto datu mají uhrazen členský příspěvek.“komentář: Neexistuje vazba mezi uhrazením členských příspěvků a právem kandidovat do orgánu Obce.„Člen OA, který má kratší členství než jeden měsíc před konáním MVH OA je bez hlasovacího práva“komentář: Rada OA nemá právo měnit/doplňovat pravidla pro kandidaturu a hlasování na VH, nikde ve stanovách OA se nepíše, že člen, který má kratší členství než jeden měsíc před konáním VH je bez hlasovacího práva. Nikde ve stanovách se nepíše o možnosti suspendování volebních práv. ROA se má řídit platnými stanovami a usnesením VH. Neúplné usnesení 15. valné hromady z 5. 12. 2013:Usnesení prosincové valné hromady předložené současnou radou OA je neúplné. Byla odhlasována změna stanov v tom smyslu, že lze předkládat kandidatury do orgánů OA až na valné hromadě. Dále chybí usnesení, jímž valná hromada zavazuje ROA k vytvoření aktuálního seznamu členů OA. Žádáme o doplnění usnesení o tento zásadní bod.5) DROA je od minulé VH neusnášeníschopná, neboť je nekompletní. Podle stanov musí být DROA tříčlenná. Kooptací je možné dovolit člena jen z náhradníků, navíc pouze za odvolaného nebo odstoupivšího člena. (§29, odst.5,6). Veškerá zjištění DROA od minulé VH jsou tedy neplatná.Proto žádáme Radu OA:1. aby bylo volební právo přiznáno všem řádným členům OA, tedy i těm, kteří zaplatili příspěvek vloni a letos ne, neboť to je v souladu se stanovami.2. aby byl uznán členem každý, kdo podá přihlášku a zaplatí příspěvek až do konání valné hromady. Neschopnost sekretariátu zpracovat přihlášky po dobu řady měsíců nemůže být důvod nepřijetí nových členů. (Jde o zřejmý rozpor s proklamacemi představitelů OA o snaze přijímat nové členy!)3. aby mohla být kandidátní listina do orgánů OA doplněna na valné hromadě.4. aby se orgány OA nesnažily nadále suspendovat jakémukoliv řádnému členovi volební právo, neboť je to v rozporu se stanovami.5. aby byli za řádné členy uznáni všichni studenti, kteří se do OA přihlásili, do doby, než OA dodá usnesení o jasné definici statutu studenta některou z minulých valných hromad. Definice statutu studenta jsou v praxi různé. Obec jako spolek by ze své podstaty měla usilovat o rozšiřování členské základny, ne novým členům ve vstupu zabraňovat! Pokud byl někdo za člena uznán, je jím právoplatně až do vyloučení z OA a má všechny práva z členství vycházející.6. Žádáme o doplnění usnesení z VH2013 o bod, že je možné podávat kandidátky do orgánů Obce v den konání VH, a bod zavázání ROA k vytvoření aktuálního seznamu členů.Dne 24.4.2014, iniciativa za reformu a oživení Obce

Klíčová slova:

Obec architektů

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři