Jižní terasy v Hradci Králové, bakalářské práce

Pondělí, 23. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
K zadání úkolu Naše spolupráce s Magistrátem Hradce Králové trvá již dlouho. Je pro nás cenná tím, že byla iniciována pracovníky útvaru rozvoje města.

Slovo úvodem

Díky jejich soustavné péči jsme se mohli zabývat řadou zajímavých zadání diplomových, bakalářských i semestrálních prací, vybíraných z aktuálních témat, která odbor hlavního architekta nabídl. Namátkou šlo například o oživení třídy Edvarda Beneše, rozvoj hřbitova v Kuklenách, návrh kostela pro řeckokatolickou církev či naposledy řešení prostoru Jižních teras pod Velkým a Malým náměstím.
 
Území původního hradebního okruhu historického jádra města s jeho obrannými funkcemi se v těchto místech postupně měnilo na zadní zahrádky a dvorky domů lemujících náměstí. Ty byly v průběhu staletí různě využívány a zastavovány. Cílem práce bylo nalézt vhodné využití vzniklého rozsáhlého terasovitého prostoru, který měl být zpřístupněn a měl nabídnout nový život nejen svému nejbližšímu okolí, ale celému městu.
 
Zadání úkolu bylo zcela otevřené. Studenti Jakub Čížek, Jana Hlavová a Zuzana Procházková byli vyzváni, aby zvážili potenciál místa a formulovali svůj vlastní stavební program. Obytné využití bylo nasnadě, a bylo tedy zajímavé sledovat jeho řešení a proporci v porovnání s dalšími, veřejnějšími funkcemi přijatelnými v tomto prostoru. Pro posouzení návrhů je dobré si uvědomit, že území Jižních teras je skryto uvnitř zástavby lemující obě náměstí a dolní Komenského ulici. Pokud jeho nová zástavba nepřekročí tři až čtyři podlaží, neuplatní se prakticky v dálkových pohledech či siluetě města. To jí dává ve vztahu k památkové ochraně značnou míru svobody, kterou se studenti snažili využít.

Bakalářská práce Jakuba Čížka

ateliér prof. Jiřího Suchomela, FUA TUL, LS 2008/09
 
 
 
Psáno pro časopis ARCHITEKT 08 09 2009 

NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK / REGRESE ZRAKU / TEXT MICHAL JANATA / NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA 6 / R. BRYCHTA, A. HALÍŘ, O. HOFMEISTER, P. LEŠEK / PROJEKTIL ARCHITEKTI / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA / RECENZE, MICHAL JANATA / VELKÉ NÁMĚSTÍ A SCHODIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ / TEXTY MICHAL KREJČÍK, JIŘÍ SUCHOMEL, JAN JAKL / SÍDLO RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA, PRAHA 3, HAGIBOR / CIGLER MARANI ARCHITECTS / S ARCHITEKTEM SVATOPLUKEM SLÁDEČKEM / PŘIPRAVILA HANA VINŠOVÁ / RODINNÝ DŮM V MYŠLÍNĚ, PRAHA-VÝCHOD / JAKUB FIŠER, SIMONA FIŠEROVÁ / AULÍK FIŠER ARCHITEKTI / RECENZE JAN KRATOCHVÍL / PROMĚNY BÝVALÉ MENZY, PRAHA 8 / GLOBAL HOLCIM AWARDS / ČESKÝ STUDENT ZVÍTĚZIL V MILÁNĚ / ANDREA LHOTÁKOVÁ A ESTER HAVLOVÁ – ANI POUHÝ ZNAK, ANI ARCHITEKTONICKÁ MISE / TEXT MICHAL JANATA / STANOVISKO ČKA / PODPORA „ČERNÉ KOSTKY“ V OSTRAVĚ PROJEKT 86 AREÁL PRO NÁVŠTĚVU PAPEŽE V BRNĚ / MAREK ŠTĚPÁN / HISTORICKÝ DIPTYCH O SVĚTLE, LUX EX MACHINA I. DÍL / TEXT MICHAL JANATA / STUDENTI PRACUJÍ SE SVĚTLEM / TRADIČNÍ ŠPANĚLSKÁ ŘEMESLA OČIMA ČESKÝCH ARCHITEKTŮ / TEXT JIŘÍ MOJŽÍŠ / PROMĚNY MŮSTKU / TEXT YVONA JANKOVÁ / JIŽNÍ ČECHY ČTYŘMI KNIŽNÍMI FASETAMI / TEXT MICHAL JANATA / PRO VAŠI KNIHOVNU / CO VZEŠLO Z KRÁSNÉHO SÍDLIŠTĚ? 

Bakalářská práce Zuzany Procházkové

ateliér prof. Jiřího Suchomela, FUA TUL, LS 2008/09
 
Hradec Králové má semknuté historické jádro rozkládající se na pahorku vyrůstajícím ze zeleně. Vedle Gočárova schodiště při jižním lemu historického jádra se nachází specifický prostor mezi domy Velkého a Malého náměstí.
 
Dané území si vyžaduje citlivý přístup vzhledem k podloží kulturních vrstev. Prostor hradebního valu vyzývá k nadčasovému výrazu návrhu a jedinečné hmotové kompozici odvozené z místa. Návrh je propojován s historickým jádrem, sám se však chová introvertně v rámci bloku domů a klade důraz na prostředí zahrad. Hlavní funkční náplní projektu je bydlení (dva západní objekty), které se začleňuje do stávající zástavby obytných domů. Snažím se vytvořit domov nacházející se v zahradě, která má několik vrstev soukromí. Zahradě vlastní, zahradě společné obyvatelům, zahradě veřejné. Domov, který má ve svém okolí zázemí. Vkládám dětské centrum a regenerační lázně (objekty ve východní části). Ty jsou obohacujícím prvkem i pro ostatní obyvatele historického jádra Hradce Králové.
 
Na základě linií v rámci území a předpokládaných pěších cest je území rozděleno na části s rozdílnou mírou soukromí zahrad. Objekty bydlení, dětského centra a lázní jsou půdorysně zjednodušenou linií bývalé horní městské hradby, jediné historické stopy. Dále pracuji s šířkou objektů v souvislosti s funkční náplní a celkovým výrazem. Výškově domy reagují na gradující charakter střech zástavby severní uliční řady.
 
Mezi dětským centrem a lázněmi vytvářím v návaznosti na stávající průchod novou příčnou komunikaci územím spojující Komenského ulici a Malé náměstí, které se tímto pokouším oživit. Při její severní části je vytvořeno jakési náměstí vnitrobloku. Do neúměrně velké proluky u Komenského ulice vkládám parkovací objekt a drobnou administrativní budovu. Komunikační věžička mezi nimi je přístupem na lávku v úrovni dolní městské hradby. Jednoduchá přímá linie domů zklidňuje prostorově členitý charakter teras. Umělou linii domů protíná živá linie bříz. Návrh zachovává terasovitý charakter zahrad.
 
Při dolní městské hradbě je vytvořena pěšina navazující na promenádu v západních zahradách jižního valu historického jádra. Ta je uzpůsobena pro bezbariérový pohyb.
 
 
 

Bakalářská práce Jany Hlavové

ateliér prof. Jiřího Suchomela, FUA TUL, LS 2008/09

Jižní terasy v Hradci Králové dosud skrývají svou tvář. Úkolem je nalézt způsob, jak tyto terasy využít a zastavět.
 
Tedy nabízí se paradoxní východisko – zastavět terasy takovým způsobem, aby se obnažily. Přitom pozemek můžeme rozdělit na tři základní hmoty, které se od sebe zásadně odlišují – jižní zástavbu působící horizontálně, severní zástavbu působící vertikálně a stávající terasy. Hmota stávajících teras pak jakoby kráčí směrem od jihu na sever – od horizontality k vertikalitě.
 
 
 
Daný pozemek se vzhledem ke své rozmanitosti již nesmí doplnit o další odlišnou hmotu, je nutné v jedné ze stávajících pokračovat. A v jaké jiné by se mělo pokračovat než v té, co již má nakročeno?
 
Navržená stavba opakuje pohyb stávajících teras. Je rozdělena na 23 rodinných řadových domů, z nichž každý je jedinečný díky dodržení stávající (gotické) parcelace pozemku. Stávající terasy jsou restaurovány a využity jako veřejný prostor. Pod novostavbou jsou umístěny dvoupatrové podzemní garáže.
Klíčová slova: