Architektura / industriální a technické stavby

Buštěhradský pivovar | vyhodnocení studentské soutěže FA ČVUT v Praze

Areál bývalého císařského pivovaru v Buštěhradě představuje významný a téměř intaktně dochovaný doklad vývoje pivovarnictví na Kladensku; některé jeho části jsou po architektonické i historické stránce unikátní v celorepublikovém měřítku, proto Fakulta architektury ČVUT vyhlásila soutěž na jeho konverzi a dostavbu.

FA ČVUT v Praze , 15. 2. 2011

Pivovar vytváří působivý, urbanisticky mimořádně cenný středobod dolní části Buštěhradu a významně tak určuje atmosféru této lokality. Budovy byly od roku 1967, kdy zde vaření piva skončilo, využívány převážně ke skladování. V roce 1993 soubor koupila firma Level, která v části areálu zřídila dílny a sklady, jeden objekt zrekonstruovala a prodala na byty. Když roku 2007 oznámila firma záměr pivovar zbourat a na jeho místě vystavět šestipodlažní bytovky, vyvolalo to ostrou reakci obce Buštěhrad, místních obyvatel i řady odborníků. Po sérii neúspěšných jednání Levelu s městem a památkáři podalo ještě téhož roku občanské sdružení Buštěhrad sobě (www.bustehrad.cz) návrh na prohlášení pivovaru za kulturní památku, který ministerstvo kultury schválilo jen částečně – zapsána byla pouze administrativní budova. Ačkoliv následovala řada dalších jednání, 4. ledna 2010 byl na celý zbývající komplex pivovaru vydán demoliční výměr.

Prof. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT, nabídl vedení firmy Level, že zadá vypracování studie konverze areálu studentům, čemuž firma vyšla vstříc. Původní představa se nakonec rozrostla ve studentskou soutěž, probíhající pod záštitou děkana FA ČVUT v Praze v zimním semestru 2010/2011.

Cílem soutěže bylo získat co nejbohatší spektrum koncepčních variant revitalizace pivovaru, které měly (v různé, přiměřené míře) respektovat dochovanou hodnotnou část historických staveb a citlivě řešit ve vymezených podmínkách jejich konverzi s dostavbou pro nový funkční program s převahou bydlení. Výsledky měly poskytnout vlastníkovi alternativní náměty využití a řešení, i posílit vědomí vysoké hodnoty areálu.

Soutěž vyvolala mezi studenty mimořádný zájem. Odevzdáno bylo 63 projektů: 33 z FA ČVUT v Praze, 11 z FSv ČVUT v Praze, 11 z FA STU Bratislava, 3 z FUA TU Liberec, 2 z FA VUT Brno, 2 z VŠUP Praha a 1 z FA TU Košice.

24. ledna 2011 se sešla porota složená z prof. Ing. arch. Matúše Dully, DrSc.; Ing. arch. Ireny Fialové; PhDr. Benjamina Fragnera; prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy; Ing. arch. Lukáše Kohla; prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse; prof. Ing. arch. Jiřího Suchomela; Ing. arch. Pavla Šustíka a Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph. D. Na základě kritérií v zadávacích materiálech a po upřesnění v rámci debaty si porota stanovila čtyři rozhodující hlediska pro posuzování projektů:

Integrita historické struktury pivovaru – ochrana, genius loci, prostorové kvality Architektonické kvality a rozsah nové intervence Nový funkční program – převažující obytná funkce, provozní vztahy Přínos pro obec – respekt k širšímu hmotnému i obecně historickému kontextu

 

Na základě kritérií ve třech kolech rozhodování a diskusí porota vybrala v 6 projektů, které nejlépe splnily požadavky a cíle soutěže.

Ceny (odměna 10 000,- pro každého studenta): Tomáš Pokorný / FA ČVUT Praha / Lábus, Šrámek (4 hlasy) Petr Sládek / FA ČVUT Praha / Lábus, Šrámek (4 hlasy) Eva Šestáková / FA ČVUT Praha / Girsa, Efler (4 hlasy) (bez rozlišení pořadí)

Odměny (odměna 5 000,- pro každého studenta): Petr Kuneš / FA ČVUT Praha / Lang, Hornychová (3 hlasy) Ivan Gogolák / FA ČVUT praha / Lábus, Šrámek (3 hlasy) Lukáš Grasse / FA ČVUT Praha / Lábus, Šrámek (3 hlasy) (bez rozlišení pořadí)

Porota se shodla, že mimořádnou pozornost a ocenění ve svém souhrnu zaslouží všichni účastníci soutěže.

Shromážděné práce nabízejí mnoho pozoruhodných řešení, které by stály při hledání finálního řešení za podrobnější studium a uplatnění. Výsledky však především ukázaly, že při dalším postupu lze v areálu buštěhradského pivovaru zachovat převážnou část historické struktury a doplnit ji o novou kontextuální zástavbu. Podobné řešení je nejenom stavebně a provozně reálné i efektivní, ale zároveň se díky soutěži potvrdilo, že majitel má v souboru pivovaru přidanou hodnotu, která může atraktivitu bydlení jenom zvýšit. Výsledky rovněž pomáhají přesvědčivě definovat hodnoty, naznačují možnosti budoucí konverze a představují bohatý a mnohovrstevný souhrn přístupů, názorů i konkrétních řešení. Porota proto doporučuje, aby všech 63 shromážděných prácí bylo souhrnně vystaveno a prezentováno v rámci Industriálních stop 2011. Výstava je plánována ve vstupním atriu Nové budovy Fakulty architektury ČVUT, termín bude upřesněn.

Zástupce vlastníka pivovaru firmy Level Pavel Šustík konstatoval, že po vyhlášení výsledků se budou vítěznými návrhy podrobněji zabývat. Zároveň sdělil poslední stanovisko firmy Level, která již s demolicí jeho nejhodnotnějších částí nepočítá.

Klíčová slova:

dostavba pivovar soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři