N

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - RAP partners s. r. o. architekti

Soutěžní návrh řeší areál nové školy, která bude v rámci obce plnit kromě standardního školního využití i důležitou společenskou roli komunitního centra. Budova je navržena s ohledem na svůj význam jako svébytný soubor staveb, který měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce. Velký důraz je v projektu kladen na integraci funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně neovlivňovaly. Toho je dosaženo přeměnou tradiční jídelny na variabilního ústřední prostor s mnoha funkcemi. Výuková část je založena na principu dílčích funkčních jednotek pro 130 žáků. Ty vytvářejí v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se žáci mohou snadno identifikovat a přijmout je za své.

Architektonicko ‐ urbanistické řešení

Hlavním cílem urbanistického konceptu areálu nové školy je vytvořit v kontextu obce místo s vlastní identitou, které nebude ve významovém ani prostorovém konfliktu se stávající zástavbou a jejími přirozenými centry. Škola by měla vytvořit ukončení urbanistické osy k návsi na Hlavní a Pražské ulici a dát jí potenciál živé obecní komunikace s přirozeně fungujícím parterem. Jako protiváha prostoru návsi funguje v areálu školy veřejný prostor v jihovýchodním rohu pozemku, který přes parterové prvky rekreační zeleně přechází do vstupního prostranství školy.

Budovu nové školy jsme zasadili do mírného svahu rozčleněnou podle funkčního využití na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty, které obsahují vlastní výukové prostory. K jejich ztvárnění jsme v abstrahované podobě použili typologii venkovských hospodářských stavení podpořenou tradičním materiálovým řešením a elementárním členěním fasád. Centrální objekt, který obsahuje společné funkce obou stupňů základní školy (stravování, tělovýchova) a bude fungovat i jako komunitní centrum, jsme naopak navrhli jako čistě technickou stavbu o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží. Navenek se prezentuje kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů. Zelená střecha centrálního objektu částečně kompenzuje zastavěnou plochu školního pozemku a doplňuje pobytové střešní terasy mezi bloky druhého a prvního stupně.

Funkční a prostorové uspořádání

Školní pozemek je vlastní budovou diagonálně v severo‐jižním směru rozdělen na dvě části. Východní část je nástupní s parkovištěm pro hosty, veřejným prostranstvím před školou a obslužným prostorem s parkovištěm pro personál. Dopravní obsluha je navržena napojením na nově plánovanou komunikaci od kruhového objezdu dvěma vjezdy (hlavní parkoviště, obslužná komunikace s parkovištěm pro personál). V návaznosti na vstup do školy se počítá s vybudováním zastávky autobusu MHD. Před vybudováním nové komunikace bude areál provizorně napojen na stávající komunikaci (Pražská ulice).

Západní část areálu slouží jako tělovýchovné zázemí školy s multifunkčním sportovním hřištěm 44x22m na malou kopanou a basketbal, se stupňovitým hledištěm. Venkovní sportoviště doplňuje víceúčelová herní plocha nad hřištěm se sportovním povrchem, jejíž součástí je i altán pro výuku v přírodě.

V severovýchodním rohu pozemku se počítá s vybudováním mateřské školky.

Dispoziční a funkční řešení – školní budova

Školní budova je provozně i objemově rozdělena do tří částí.

Centrální dvoupodlažní objekt (A) je z převážné části zapuštěný do terénu a tvoří páteř celého komplexu. Obsahuje společné provozy obou stupňů – jídelna, malá a velká tělocvična, víceúčelový sál a hlavní vstup do školy. Z objemu centrálního objektu je vybraná ohraničená plocha hřiště, která bude sloužit jako venkovní chráněný prostor pro sportovní a rekreační aktivity žáků druhého, po dokončení druhé etapy převážně prvního stupně.

Objekt bude fungovat i jako komunitní centrum, je proto navržen s důrazem na maximální variabilitu a množství způsobů využití vnitřních prostor. V přízemí je umístěn hlavní vstup a lobby, ze které je přímo přístupný druhý stupeň základní školy. Přímo přístupný ze vstupní haly je na úrovni vstupního podlaží i víceúčelový sál pro hudební výuku, zkoušky školního divadla, školní klub apod.

Prostor vstupní haly volně přechází do dvoupodlažní jídelny. Jídelna je navržena jako srdce školy, otevřená a přístupná. Je napojená na vstupní halu přes centrálně umístěné přímé schodiště, které ústí do foyer v suterénu propojené s prostorem jídelny.

V severozápadní části centrálního objektu je blok tělocvičen se šatnovým zázemím a nářaďovnami. Úsek tělovýchovy disponuje i přímým venkovním vstupem v úrovni podzemního podlaží, který ho propojuje s venkovními sportovišti a slouží zároveň jako vedlejší vchod pro mimoškolní využití tělocvičen.

V podzemním podlaží centrálního objektu je dále kuchyně, technické zázemí centrálního objektu a objektu druhého stupně a sklady. Provozně je celý objekt A navržen tak, aby bylo možné jeho jednotlivé části využívat i nezávisle na sobě s jednoduchým vyloučením přístupu do výukových částí školní budovy.

Na centrální objekt přímo navazuje budova B druhého stupně základní školy. Budova je rozdělená na dvě křídla – západní dvoupodlažní a východní třípodlažní. Každé křídlo má vlastní vertikální komunikace. Společné atrium je přes šatnový blok přímo napojeno na vstupní halu v objektu. Učebny jsou seskupeny do funkčních jednotek pro cca 130 žáků. Funkční jednotky tvoří v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se mohou jejich uživatelé snadněji identifikovat a přizpůsobit si je.

Budova C prvního stupně bude realizována v rámci druhé etapy výstavby.

S centrálním objektem je propojená vchodem ze vstupní haly na úrovni prvního nadzemního podlaží a prvního podzemního podlaží a její poloha umožňuje výstavbu za plného provozu školy jen s minimálními omezeními. Budova prvního stupně má samostatný vstup z veřejného prostranství přes vstupní halu ve spojovacím krčku obou bloků budovy prvního stupně. Budova je rozdělena do funkčních jednotek podle stejného principu jako druhý stupeň. Každá jednotka má vlastní centrální shromažďovací prostor, který souží k relaxaci o přestávkách nebo může být využit i pro alternativní formy výuky, prezentace apod.

Objekty výukových prostor (B, C)

Nosná konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Nosné prvky na obvodu budovy jsou železobetonové stěnové dílce, uvnitř dispozice pak sloupy. Suterénní stěny jsou železobetonové. Stropní konstrukce bude z předepjatých betonových panelů. Konstrukce krovu bude dřevěná ze sbíjených I vazníků. Obvodový plášť budovy je navržen jako vyzdívka s kontaktním zateplovacím systémem a omítkou.

Centrální objekt (A)

Nosná konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce bude z lepených dřevěných vazníků (max. rozpon 16m), zastřešení trapézový plech se železobetonovou deskou a skladbou střešního pláště s pěstebným souvrstvím pro extenzivní zelenou střechu.

Hodnocení poroty

Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kontextuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou na historické centrum obce.

Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vhodné odlišení výukových prostor pro první a druhý stupeň.

Jednoduchý čistý vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i příjemné řešení vnějších pobytových prostor společně vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.

Generální partner
Hlavní partneři