Novinky a názory / zprávy

Mimořádně rušná Valná hromada České komory architektů 2011

V sobotu 16. dubna 2011 se uskutečnilo v Praze zasedání valné hromady České komory architektů (ČKA), kterého se zúčastnil rekordní počet členů této organizace – téměř 360 osob. Co se na zde řešilo, že téma přitáhlo pozornost tolika členů?

Jan Sapák / Markéta Pražanová / Česká komora architektů , 20. 4. 2011

U zasedání v posledních letech bylo vždy registrováno přibližně o 200 architektů méně. Příčinou vyšší účasti byla jednoznačně nespokojenost se stavem ve společnosti, investiční výstavbě ale zejména ve veřejných zakázkách a hospodaření s veřejnými financemi obecně. Výrazné množství autorizovaných osob, které z praxe do detailů velmi dobře znají praktiky nezákonného a nemravného zacházení s veřejnými financemi, přišlo vyjádřit znechucení nad neochotou veřejných činitelů tento stav nějak řešit a upozornit na nelepšící se postavení architekta ve společnosti. Nemalou měrou k vyšší účasti přispěla také skutečnost, že jednání probíhalo v Praze, která je stále pro většinu architektů dopravně nejdostupnějším městem, a navíc v nové budově Fakulty architektury ČVUT, jednom z nejvýraznějších architektonických počinů poslední doby.

Výsledkem vyšší účasti jsou změny v orgánech komory a nový výrazný elán pro její budoucí chod. Přestože ČKA vyvíjela v posledních letech mimořádnou aktivitu ke zlepšení situace v zadávání veřejných zakázek na stavby a stále více se stávala jedním z nejvýraznějších „hráčů“ v boji proti korupci a klientelismu, ukázala se dosavadní snaha jako nedostatečná.

K závěrům valné hromady ČKA patří akcent na boj proti manipulování veřejných zakázek, zřízení zvláštní skupiny, která pomůže ještě zesílit aktivity komory. Proto lze očekávat v nejbližší době nové výrazné komentáře a rozbory k dosavadní neuspokojivé činnosti vlády, ale i neformálních iniciativ.

Komora je odhodlána odevzdat společnosti maximum v boji proti korupci, přičemž nabízí především nezaměnitelné znalosti a zkušenosti s organizováním soutěží i procesem výstavby. Požádá o spolupráci sesterskou komoru (ČKAIT), aby se v plné míře přidala k této snaze.

 

VÝZVA KE ZMĚNĚ STAVU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Kromě obligatorních bodů jednání proběhla bohatá diskuse nad aktuálními problémy profese. Za zásadní lze považovat schválení Výzvy politikům, odpovědným úředníkům a veřejnosti ke změně stavu zadávání veřejných zakázek v oblasti architektonických služeb, nazvané VZPAMATUJME SE!

ČKA v textu upozorňuje na alarmující stav při zadávání veřejných zakázek na architektonické služby v České republice, při nichž je často vítěz zakázky známý dopředu, nebo je základním kritériem nabídky pouze nejnižší cena projektu (ta je někdy dokonce pětkrát nižší, než je minimum, za něž lze kvalitní projekt zpracovat). Šetření v přípravné fázi stavby, tedy při projektové přípravě, považuje ČKA za nehospodárné, protože se stavby často kvůli nekvalitním projektům velmi prodražují. Domnělá ekonomická výhodnost ve fázi projektu je tedy klamná a takové hospodaření s veřejnými prostředky je nezodpovědné a lze jej považovat za mrhání. Správné hospodaření se svěřenými penězi by mělo být postaveno jak na celkových investičních nákladech na stavbu, tak následných provozních nákladech.

ČKA doporučuje všem investorům i veřejnosti, aby prosazovali soutěž o návrh, která přináší konkrétní návrh řešení (i desítky návrhů) a umožňuje včas diskutovat záměr. Oproti zahraničí je však takových soutěží u nás málo a zadavatelé se jim vyhýbají. Ani zákon o zadávání veřejných zakázek nepodporuje transparentnost a soutěž o návrh. ČKA na kritickou situaci poukazuje s tím, že bude i nadále bojovat o prosazování tohoto způsobu zadávání veřejných zakázek.

Podobný apel zaslala ČKA také skupina dvaceti architektů, kteří navrhli představenstvu ČKA ustanovit pracovní skupinu „Proti korupci,“ jejíž názory hodlají aktivně prosazovat. Ve svém dopise upozorňují na současný systém zadávání veřejných zakázek, který „umožňuje korupční chování, plýtvání veřejnými prostředky, znemožňuje kontrolu a vkládá moc do rukou neodborných administrátorů účelově manipulujících výběrová řízení.“

NOVÉ SLOŽENÍ ORGÁNŮ ČKA

Do orgánů České komory architektů kandidovalo větší množství autorizovaných osob, než v předchozích letech. Tlak na volbu svých kandidátů prosazovala také skupina architektů podepsaná pod iniciativou „Proti korupci.“ Do představenstva ČKA byli zvoleni: za Prahu - Petr Lešek (168 hlasů), Josef Smutný (119 hlasů); za Čechy - Tomáš Bezpalec (110 hlasů); za Moravu - Petr Janda (101 hlasů). Jelikož je obměňována vždy 1/3 představenstva, ve funkcích zůstávají – David Mareš, Vlado Milunić, Jan Vrana, Tomáš Jiránek, Milan Košař, Barbara Potysz, Jan Sapák, Milena Vitoulová. Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni: za Prahu – Tomáš Vích (138 hlasů); za Čechy – Jan Drahozal (135 hlasů); za Moravu – David Mikulášek (167 hlasů).

V dozorčí radě nadále budou pracovat ještě – Miroslav Holubec, Zdeněk Jiran, Josef Panna, Josef Kopečný, Pavel Rada, Jana Kaštánková.

Do Stavovského soudu ČKA byli zvoleni – Martin Peterka (161 hlasů), Jan Kozel (153 hlasů), Milan Nytra (120 hlasů). Členy Stavovského soudu nadále zůstávají – Aleš Brotánek, Jan Dvořák, Pavel Kopecký, Petr Kučera, Josef Vrana, Václav Šebek.

PODPIS MEMORANDA O PŘEHLÍDCE REALIACÍ V4

Za důležitý bod jednání lze považovat také podpis Memoranda o organizaci mezinárodní přehlídky architektonických realizací na úrovni zemí Visegrádské čtyřky. ČKA zastoupená předsedou Janem Vranou memorandum podepsala se zástupci Slovenské komory architektů – předsedou Jurajem Šujanem, Obce polských architektů – předsedou Jerzym Gruchulskim a místopředsedou Svazu maďarských architektů Laszló Mikem. Úkolem nové přehlídky staveb, která bude sestavena z nejlepších realizací oceněných v národních kolech soutěží v jednotlivých zemích, by měla být podpora a propagace kvalitní architektury a přiblížení práce architektů široké veřejnosti. Česká republika by měla v příštím roce vstoupit do mezinárodní soutěže novou přehlídkou nazvanou JOSEF, jejíž vznik iniciovala Česká komora architektů. Kromě webového portálu budou vybrané stavby prezentovány v dokumentech České televize a na galavečeru. Veřejnost bude zapojena do přihlašování staveb i do hlasování.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři