Novinky a názory / názory a komentáře

Výuka ateliéru v prvním ročníku na polských školách architektury

Na přelomu května a června roku 2016 se uskutečnila studijní cesta pedagogů Fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci po vybraných polských školách architektury. Cílem cesty bylo seznámit se s metodami výuky architektonického navrhování v prvním roce studia na vybraných školách.

Vladimír Balda , 29. 12. 2016

První ročník a předmět architektonického navrhování byl pedagogy vybrán záměrně, protože tento předmět klade na studenty od počátku studia velmi specifické nároky. Již v prvním semestru se musí studenti naučit a uplatnit dovednosti, které jsou v jiných studijních oborech rozloženy v čase strukturovaněji.

Polské architektonické školy byly vybrány nejenom kvůli blízkému kulturnímu a jazykovému prostředí, ale i kvůli jejich počtu a různorodosti. Země s více jak čtyřmi desítkami miliony obyvatel nabízí studium architektury na třinácti veřejných vysokých školách, které doplňují další školy soukromé. V rámci přípravy studijní cesty bylo vybráno šest veřejných škol, které se od sebe lišily stářím, počtem studentů, ale i svým zařazením ve struktuře dané vysoké školy.

Výuka architektonického navrhování v prvním ročníku se na všech navštívených školách drobně liší, některé metody a principy mají ale všechny školy společné. Studenti prvního ročníku jsou odděleni jako samostatná skupina od spolužáků z vyšších ročníků. Tento způsob výuky se uplatňuje i v dalším studiu, kdy studenti stejného ročníku postupují výukou architektonického navrhování společně a zpracovávají typologicky shodná zadání pod vedením různých pedagogů. Pro výuku ateliéru je na všech školách v rozvrhu přesně vymezený čas a konzultovat svůj projekt můžou studenti pouze jednou týdně po dobu 3-4 hodin. V průběhu semestru studenti prvního ročníku zpracovávají více samostatných návrhů, které jsou doplněny tzv. klazurami, drobnými úkoly zadanými a vypracovanými v čase konzultací. Studenti víceméně nemají možnost souvisle pobývat a pracovat ve škole, ale pouze docházejí na jednotlivé cvičení a to včetně ateliéru.

První navštívenou škola byla Fakulta architektury Vratislavské Polytechniky sídlící v historické školní budově postavené v roce 1904. Jako samostatná fakulta působí architektura v rámci vysoké školy od roku 1949.

Do prvního ročníku je přijímáno cca 999 studentů. Studenti jsou rozděleni do skupin po 30 osobách, které jsou vedeny dvěma pedagogy. V prvním ročníku se nenavrhují běžné stavby s přesnou typologickou funkcí, ale studenti zpracovávají drobnější úlohy s volnější vazbou na architekturu. V každém semestru jsou zadány dvě úlohy, které ale ve výsledku mohou představovat více samostatných návrhů.

Studentům prvního ročníku jsou zadávána i abstraktní témata. Inspirativní úlohou tohoto typu je návrh objektu na základě sloves vyjadřující konkrétní činnost, stav nebo změnu stavu. Studenti se musí zamyslet nad podstatou zadaného slova a navrhnout objekt, který danou činnost nejlépe vystihuje. Snadněji uchopitelná témata bydlím, ležím jsou doplněna činnostmi, které se architektonicky vyjadřují obtížněji jako například chodím, slavím apod..

Všechny práce jsou prezentovány na jednotných výkresech čtvercového tvaru o rozměru 70 × 70 cm. Výkresy zaujmou jednoduchou čárovou grafikou, kterou studenti vytvářejí ručně nebo s pomocí počítače.

Fakulta architektury v Poznani je místní polytechniky. Historie školy počítá od roku 1945, ale její činnost byla v poválečném období na několik let přerušena. Novodobá historie školy jako samostatné fakulty trvá teprve od roku 1999.

Do prvního ročníku je přijímáno přibližně 170 studentů a do druhého ročníku jich postupuje o dvě desítky méně. Předmět architektonické navrhování se vyučuje ve skupině o 15 studentech s jedním konzultantem.

Počet a témata zadávaných úloh jsou plně závislé na vyučujících jednotlivých skupin. Úvod prvního semestru je obvykle věnován ergonomii a následně již studenti navrhují jednoduché architektonické formy do konkrétního místa. V druhém semestru je již tématem návrhu objekt pro bydlení. Výuka je doplňována drobnými úkoly, které ve formě maket z papíru studenti vytvářejí přímo v čase konzultací.

Dobře provázaný s architekturou je na poznaňské škole předmět sochařství, kde studenti pracují především s keramickou hlínou a to až do fáze vypálení. Oblíbeným tématem je v tomto předmětu návrh a vytvoření prototypu plastického keramického kachle s navazujícím motivem. Výsledkem jsou základní prvky plastických reliéfů, které by mohly být bez výraznějších úprav použity v architektuře. V rámci tohoto předmětu zpracovávají studenti abstraktní modely vybraných staveb z dalších materiálů.

V Poznani je také možné studovat architekturu na Univerzitě umění na Fakultě architektury a designu, která je její součástí. Jedná se o největší uměleckou školu v Polsku, kde je na výběr ke studiu mnoho dalších výtvarných oborů. V jednom ročníku zde architekturu studuje přibližně dvacet studentů a tomu odpovídá i individuálnější přístup.

Témata zadávaná v prvním ročníku jsou více výtvarná, odpovídající celkovému zaměření školy. Obvyklým prvním úkolem je tvorba struktur z přírodních materiálů. V krychlovém objemu vymezeném ocelovým drátem vytvářejí studenti z libovolných přírodnin nápadité prostorové kompozice. Po úvodních výtvarných úkolech jsou již zadávána konkrétní architektonická témata.

Škola sídlí v centru Poznaně a stará budova je doplněna novou přístavbou, kde je kromě učeben dobře vybavená dílna a grafické centrum.

Architektura v Lodži nemá samostatnou fakultou, ale je začleněna jako samostatný obor pod Fakultu stavební architektury a inženýrství životního prostředí.

Do prvního ročníku oboru architektura je přijímáno okolo 75 studentů. V předmětu architektonické navrhování jsou rozděleni do skupin po přibližně 15 studentech s jedním vyučujícím, který se ale v průběhu semestru mění se zadáním další úlohy. V prvním semestru jsou zadávány drobné kompoziční úkoly a v druhém semestru se studenti věnují návrhu stavby s konkrétním účelem. Zadání se každý rok mění a všechny práce jsou na konci každého semestru vystaveny na chodbě školy. Odevzdání návrhu v druhém semestru je často pojímáno jak interní soutěž s přesnou formou a termínem odevzdání a porotou z řad pedagogů. Všechny návrhy se zpracovávají ručně a použití počítače není v prvním ročníku dovoleno.

Jako doplňkový úkol byla v předchozích letech zadávána pasportizace (zaměření a fotodokumentace) vybraného vstupního portálu historického domu na Piotrkowské ulici. Tato ulice, s délkou přesahující 4 km, je hlavním veřejným prostorem města.

Zajímavostí školy v Lodži je „večerní“ studium architektury. Nejedná se o standardní dálkové studium o víkendu, ale běžná výuka je přesunuta do odpoledních a večerních hodin tak, aby ji mohli navštěvovat studenti, kteří přes den docházejí do svého zaměstnání.

Varšavská fakulta architektury oslavila v loňském roce stoleté výročí a patří k nejstarším architektonickým školám v Polsku. Přestože se jedná o školu v hlavním městě Polska, nejedná se rozhodně o školu největší. Do prvního ročníku je přijímáno 170 studentů a ti jsou rozděleni do skupin po přibližně 25 studentech.

První semestr výuky v prvním ročníku je věnován kompozičním úkolům, kde kromě prostorových a objemovým kompozic jsou i úlohy zaměřené výhradně na materiál. Druhý semestr začíná malou architektonickou úlohou, pro kterou jsou vymezeny čtyři týdny a ve zbývající části semestru již navrhují studenti objekt s přesnou typologickou funkcí.

Na konci semestru se studentské projekty vystaví ve zvláštní, k tomu určené hale. Velikost haly neumožňuje vystavit všechny práce z celé školy najednou, ale práce se odevzdávají v týdenních intervalech a proto nemá škola jednotný termín odevzdání ateliérových prací. Škola umístěná v samém centru města disponuje velkorysým dvorem, který svou výsadbou připomíná park a je místem relaxace studentů i pedagogů.

V Lublinu je studium architektury možné na Fakultě stavební a architektury v rámci místní polytechniky. Jedná se o jednu z nejmladších škol v celém Polsku a první absolventi opustili školu teprve před pár lety. Do prvního ročníku je přijímáno přibližně 120 osob, které jsou rozděleny do skupin po 15 osobách s jedním vedoucím práce.

První semestr studia je převážně věnován kompozičním úkolům a ergonomii, ale již ve druhém semestru zpracovávají studenti rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu na stejném pozemku. Před zahájením práce si studenti sami musí určit detailnější informace o rodině, pro kterou je dům navrhován, tzn. věk členů rodiny, jejich profese, koníčky apod.

Nezanedbatelnou část studentů zdejší školy tvoří ukrajinští studenti zejména díky blízkosti polsko-ukrajinské hranice.

Škola architektury v Opole je součástí Wydział Budownictwa i Architektury. Jedná se o školou založenou před několika lety a studovat je zde zatím možné pouze první stupeň. Druhý, magisterský stupeň odcházejí studenti nejčastěji studovat na školu architektury do Wroclawi nebo Gliwic.

V prvním semestru jsou studentům prvního ročníku zadávány drobné kompoziční úkoly a v letním semestru již zpracovávají úlohu s tématem rodinného bydlení. Ateliérové projekty zpracovávají studenti ručně a používání grafických programů je možné až od třetího ročníku. „Ruční“ zpracování projektu je podpořeno kurzy kreslení a kurzem plenérové kresby v letním semestru.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři