Architektura / industriální a technické stavby

Cena Petra Parléře 2012 - Využití areálu Exatherm Železný Brod

Čtveřici nejúspěšnějších účastníků Ceny Petra Parléře uzavírá projekt, který se jako jediný zabýval tématem obnovy železnobrodského průmyslového areálu.

Martin Doubek , 6. 2. 2013

Umístění v soutěži

užší výběrNávrh č. 8Téma: Železný BrodAutoři: Ing. arch. Martin Doubek, Ing. arch. Aleš Zvolánek

Zadání

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistickěho návrhu pro objekt a nejbližší okolí bývalě výrobny teploměrů Exatherm. Areál se nachází v levobřežní centrální části města Železný Brod. Návrh má především sloužit pro veřejnou diskuzi o využití areálu a pro další projekční práce v rozvoji daně lokality.

Popis území

Areál Exathermu a okolních pozemků, kterějsou předmětem řešeníje zjihu \/ymezen frontou domů přilěhajících k Masarykově ulici, která v těto části města sloužíjako hlavní obchodní třída. Severozápadní část je ohraničena obloukem řeky Jizery, z východu areál navazuje na stávající \/ýstavbu panelověho sídliště.

V areálu se nachází hlavní \/ýrobní hala (tří podlažní objekt o půdoryse cca 25x12 m) a dále pak celá řada dalších menších provozních objektů. Objekty v severní části areálu jsou částečně kontaminovány rtutí. Severozápadní částí uzemí poděl řeky prochází komunikace spojující l\/lasarykovu ulici s panelo\/ým sídlištěm. V západní části řešeněho uzemí se nachází "živelná tržnice“, která má ale už v Zelezněm Brodě určitou tradici a funguje dokonce celoročně.

Širší souvislosti

Snažili jsme se reagovat nejen na podněty, které existovaly už před soutěží (uskutečněná soutěž na Malé náměstí, uvažovaná cyklostezka a nová lávka přes Jizeru), ale i na problémy, které byly podle nás doposud opomíjeny (neřešení panoramatu města, nezapojení Jizery do organismu města ...). Tyto zatím nezrealizovaně návaznosti na okolní strukturu města jsou pro komplexnost řešení natolik důležité, že jsme je zahrnuli do naší studie. Částečně jsme se proto v návrhu dostali i mimo řešené území.

V širších souvislostech se vlastní návrh snaží přinést do stávajícího městského prostoru řadu nových kvalit:- Propojení Jizery s centrem města výstavbou mola na náplavce sloužícího jako přístaviště lodí i jako vyhlídkové a pobytové plošiny pro pěší a cyklisty;- V návaznosti na plánovanou cyklostezku kolem Jizery počítáme s výstavbou lávky pro cyklisty i pěší. Tato lávka zároveň umožní propojit řešené území s historickým centrem města.

Návrh

Z areálu Exatherm zachováváme dva původní objekty, které budou mít šanci najít majitele a definitivní funkční využití (hlavní výrobní halu a sousední objekt). Paměť místa po demolici ostatních budov je ale částečně uchována díky respektování stávající urbanistické struktury areálu. Část zbouraných budov je na přibližně stejném půdorysu nahrazena jednoduchou dřevěnou zastřešenou konstrukcí, která v budoucnu umožní vestavbu nových objemů, ,,boxů“, které mohou sloužit jako řemeslné dílny, prodejny, malé prodejní expozice, kiosky apod.

Nově navržená hmotová struktura (zachované objety + krytá pergola) v příjemném ,,městském“ měřítku vytváří na řešeném území tři nová hlavní veřejná prostranství:

1. volná plocha u řeky (sloužící především jako tržiště)Uvažujeme se zarovnáním této plochy do roviny, jejím vydlážděním a s vysázením, příp. kultivací měst. zeleně. V každodenním provozu města by plocha kolem stánků měla sloužit jako tržnice, mimo provoz stánků může tento areál sloužit jako volný městský prostor, kde jednotlivé stánky ve složeném stavu přebírají funkci laviček. Kapacitně plocha dostačuje i pro pořádání náročnějších akcí (jarmarky atd.)

2. nádvoří před halou Exatherm a ,,řemeslná ulička“Tento prostor tvoří spojnici mezi historickým centrem za řekou a centrem na levém břehu Jizery (se sokolovnou, plánovaným sportcentrem, autobusovým nádražím atd.). Uzavřený charakter tohoto průchodu nabízí i možnost pořádání venkovních expozic, výstav, pouličních divadel, happeningů, řemeslných trhů apod.

3. pobytová louka s pódiem pro pořádání kulturních akcíŽelezný Brod postrádá centrální městský park, proto v poslední části areálu navrhujeme pobytovou louku s pergolou s venkovními grily pro občany města na pořádání pikniků. Na louce navrhujeme podium pro pořádání hudebních vystoupení a dalších městských akcí. V Železném Brodě probíhá celoročně několik festivalů, město žije kulturně.

Hlavní budovu Exathermu otevíráme jak směrem do ,,nádvoří“ (bývalého areálu), tak směrem k řece a prostranství tržiště (vstup do klubu). Tržiště zachováváme a rozšiřujeme. Jeho podobu se snažíme kultivovat návrhem a pevným umístěním nových unifikovaných prodejních stánků. Ty se ve složené podobě vejdou do boxu o rozměrech cca 0,5x0,5x2,5 m, který bude mimo trhy sloužit jako obyčejná lavička.

Doprava

Návrh počítá s doplněním parkovacích míst (18 park. míst) pro rezidenty sousedního panelového sídliště a se zřízením kolmých parkovacích stání podél Jiráskova nábřeží (27 park. míst) sloužící pro budoucí návštěvníky areálu.

Zásobování areálu bude probíhat přes proluku z Masarykovy ulice (podrobně v situaci). Pěší vazba na historický střed města je posílena výstavbou lávky přes řeku Jizeru. Tato severojižní osa má ambice stát se no\/ým hlavním pěším propojením levého břehu města (se sokolovnou, sportcentrem, autobusovým nádražím atd.) s historickým centrem města.

Lávka je plánována i pro provoz cyklistů v návaznosti na plánovanou cyklostezku podél řeky Jizery. V místě přemostění je posílena i vazba na řeku Jizeru, kde uvažujeme s \/ýstavbou mola pro kotvení lodí, které může zároveň sloužit jako \/yhlídková plošina pro pěší i cyklisty.

Architektonické a dispoziční řešení

Cílem architektonického návrhu není a ani nemůže být přesný návrh jednotlivých funkcí pro nově zrekonstruovaně budovy. Naším cílem bylo pouze ukazat možnou využitelnost, uspořadaní a architektonickě ztvarnění upravených budov. Jejich vnitřní uspořadaní jsme řešili volně, variabilně, aby bylo jednoduše možně vnitřní prostory adaptovat dle konkrětních potřeb. Předloženě řešení je tak pouze jakýmsi volným namětem pro budoucí investory.

Do přízemí třípodlažní haly umistujeme bar, klub nebo hudební kavarnu s podiem. V navazující ponechané budově se objevuje zazemí klubu a zachody. Ty mohou být v případě pořadaní akcí přístupné přímo zvenku. Do severovýchodního cípu jsme umístili studio - dílnu, atelier nebo univerzalní výstavní či prodejní plochu. V dalších patrech jsou volné víceúčelově plochy vždy s hygienickým zázemím. Všechna patra jsou bezbariérově přístupná pomocí nakladního výtahu.

Hmota schodiště je vytažena vysoko nad současnou střechu. Vytvaříme tak novou architektonickou dominantu (věž), ktera by měla být alespoň elementární hmotovou konkurencí pro blízkě vysokopodlažní panelové domy. V posledním patře věže je velká terasa, umožňující nezvyklý panoramatický výhled na město, pozadí pro vyjímečné společenské akce a setkání.

Podobně volně řešíme funkční využití pro zastřešené pergoly. Ponecháváme je jako volnou platformu, která může být zaplněna vestavitelnými boxy (dílny, prodejny, klubovny, kavárny, kiosky...) dle aktuální potřeby.

Při budoucí adaptaci interiěru haly na nové funkce by bylo záhodno k návrhu přistupovat pokud možno co “nejčistěji”, jak je znázorněno i v našem návrhu. Hlavní kvalitou haly je její volný půdorys, otevřenost ... jakékoliv další vestavby do ní by měly tyto hodnoty respektovat. Například vestavby nutných dodatečných provozů by neměly tuto volnost narušovat, měly by to být spíše "vloženě elementy" (třeba právě ve formě boxů, se kterými uvažujeme v exteriěru) než jednotlivé místnosti, kterě by přepříčkováním rozmělnily prostorovou celistvost haly.

Konkrětní technické řešení objektů přesahuje zadání ideové soutěže. Objekty by ovšem měly být řešeny především s cílem minimalizovat provozní náklady. Součástí možných navazujících řešení by mělo být posouzení a návrh nového střešního pláště, zateplení fasády, výměna, příp. repase výplní otvorů a zvolení vhodného způsobu vytápění, idealně s využitím alternativních zdrojů atd.

Hodnocení poroty

Řešené území v sobě skrývá pro město značný potenciál, návrh ho však bohužel nevyužívá. Z projektu vůbec nevyplývá, jakou roli by měly navržené objekty sehrát v organismu města.

Lávka se například jeví jako skvělý počin, není však jasné, co s čím propojuje, má-li smysl její vyústění na druhém břehu. Nová zástavba je navržena ve stopách té staré, aniž by to místu přinášelo hodnotu, aniž by bylo reflektováno okolí. Například pobytová louka s pódiem se jeví jako výborný nápad, avšak umístěna je nešťastně, staví se k přilehlému bytovému domu zády, bez logiky. Tržiště by mělo mnohem větší smysl ve vnitrobloku, na pěší spojnici autobusové nádraží – lávka.

Pozitivně porota vnímá obohacení města o přístup k řece vytvořením nového mola s kavárnou. Nápad vytvořit na místě bývalé hlavní budovy Exatherm klub se jeví jako reálný i architektonicky zajímavý. Bez smysluplného napojení na městský kontext by ale byla realizace projektu pro město promarněnou šancí.

Hodnotitelská rada městu Železný Brod doporučuje na toto cenné místo vypsat samostatnou urbanistickou soutěž, zaměřenou na nalezení smysluplného propojení lokality s okolním městem, doplnění uliční struktury, definování charakteru přilehlého nábřeží a vytvoření předpolí mostu i obou konců lávky. 

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři