Architektura / občanské stavby

Modulární mateřská škola podle Martina Poledníčka

Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro rovinný, tak terén ve svahu (sklon svahu však nesmí překročit normou povolený sklon ve kterém se může nacházet mateřská škola).

EARCH.CZ , 26. 5. 2010

Výsledná podoba návrhu tak není dogmaticky určený projekt, který musí být vždy dodržen. Dány jsou pouze jednotlivé "bloky" (sestava kontejnerů tvořící jeden blok o stejné funkci), ale jejich rozmístění na pozemku pevně definováno není. Musí být splněny provozní podmínky a návaznosti jednotlivých bloků a dále musí být zajištěno dostatečné přirozené prosvětlení, jinak se ale mohou dispozice podřizovat terénu, potřebám mateřské školy či jiným kritériím.

Architektonické řešení

V mém případě je objekt umístěn ve svahu, v přírodním prostředí, ze kterého také návrh vychází a také díky svému dynamickému pojetí se tak spojení objektu s tímto prostředím jeví jako nejlepší řešení. Objekt působí, že do přírody nikterak násilně nezasahuje a vyjadřuje tak jakýsi přechod mezi městskou zástavbou a parkem, ve kterém je umístěn. To umocňují jak šikmé podpěry evokující kmeny stromů tak dynamická dispozice, která svým členěním může působit, že před některými stromy ustupuje a podtrhuje tak souznění s přírodním prostředím. Formováním hmot navíc slouží i jako zajímavý prvek pro děti, kterým se tak budova snaží přiblížit už svojí „hravou“ členitostí. Dynamika objektu je pak ještě zdůrazněna mírně zešikmenými střechami jednotlivých bloků a dále vstupními kontejnery, které jsou netypicky postaveny na výšku, což usnadňuje orientaci.

Jak už bylo řečeno jedná se o třítřídní jednopodlažní školu, která však svou částí neleží na terénu. I v této části jsou však vstupy řešeny jako bezbariérové pomocí ramp a objekt tak mohou využívat i tělesně postižení. Jednotlivé bloky kontejnerů se stejnou funkcí mají stejný rozměr, liší se pouze jejich poloha. Jejich vzájemné propojení je pak provedeno pomocí můstků s prosklenou fasádou, které mohou zároveň sloužit jako odpočinkové plochy. Školka má kromě klasického dětského hřiště také možnost využívat venkovní třídu, jejíž prostor vymezuje samotná budova a stromy. Kuli uplatnění prostor v pozdějších hodinách, kdy školku nevyužívají děti má pak část objektu další funkci. Prostory určené ke stravování mohou fungovat samostatně i když další části školky jsou zavřené. Objekt tak může být využíván mimo školní čas jako zázemí pro různé zájmové kroužky, kluby apod. Prostory totiž mají vlastní vstup, šatnu i hygienické zázemí (i pro osoby tělesně postižené). Objektu se tak nabízí možnost širšího uplatnění.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení objektu vychází z požadavku snadné montáže či demontáže. Pevně nainstalované tak budou pouze betonové základy v zemi ukončené ocelovou "botkou", které v zemi zůstanou i po případné demontáži. Nikterak totiž nezasahují do krajiny a kdykoliv je možné zde objekt opět sestavit. V místech kde kontejnery nedosedají na zem budou pak k těmto základům instalovány barevné ocelové šikmé sloupky nesoucí ocelové nosníky tvořící nosný rošt pro kontejnery. Na nosný rošt tedy budou osazeny kontejnery a v místech jejich spojů bude mechanicky přikotven barevný vertikální ocelový nosník (každý blok má odlišnou barvu těchto nosníků, podle jejich funkce) zajištující stabilitu a tuhost kontejnerů. Podobný nosník bude instalován i ve vrchní části v horizontální poloze a spoje jednotlivých kontejnerů bude tak zajišťovat, mimo jiné, tento ocelový „rám“. Na ten bude nakonec připevněn i střešní plášť ukončený vegetační vrstvou. Delší strany bloků jsou tvořeny prosklenou fasádou z izolačního dvojskla opatřené dřevěnými lamelami v horizontální poloze. Kratší strany bloků jsou obloženy panely na bázi potažených kovových plechů plasty (opět barvené jako nosníky dle funkce bloku). Boční část střešního souvrství pak bude obložena dřevěným obkladem.

Foto: eArch

 

Foto: eArch

 

 

Martin Poledníček Architektura a stavitelství, FSv ČVUT Praha

Článek vznikl za podpory firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

http://www.koma-modular-construction.czFoto: eArch

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři