Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova krušnohorské vesnice i dystopický obraz Budapešti. Studenti převzali ocenění Urban Design Award

Vítězný projekt: Obnova krušnohorské vesnice Foto: Kateřina Tomsová, Vojtěch Palm

Na Fakultě architektury ČVUT se konalo 30. března vyhlášení 26. ročníku mezinárodní studentské soutěže Urban Design Award. Za vítězným projektem obnovy krušnohorské vesnice stojí studenti Kateřina Tomsová a Vojtěch Palm. Porotci ocenili jejich vnímavý přístup k plánování rozvoje venkova.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 5. 4. 2022

Vítězný návrh se zabývá revitalizací obce Český Jiřetín v Krušných horách, studenti magisterského programu jej vypracovali v ateliéru Efler – Studio vernakulární architektury na Ústavu památkové péče FA ČVUT. Druhou cenou byl oceněn tým studentů z Fakulty architektury BME za projekt rehabilitace problematické části centra Budapešti. Třetí cenu získal návrh rozvoje území v blízkosti Dunaje, který pracuje s odkazem průmyslového dědictví.

Všechny oceněné projekty jsou mozaikou inspirativních přístupů k rozvoji sídel. Ukazují, jak se vypořádat s přetíženými centry a jak využít transformačního potenciálu oblastí podél řek. Vítězný návrh je pak příkladem citlivého přístupu k rozvoji venkova, na který je dlouhá léta vyvíjen obrovský tlak. „Autoři nenavrhují jen nové stavby pro bydlení, ale zároveň kladou důraz na rozvoj vybavenosti, včetně pracovních příležitostí, a neopomínají ani na ekologické otázky rozvoje krajiny, soudobého zemědělství a nakládání s vodou. To vše s respektem k původnímu duchu místa,“ shoduje se porota na přínosech vítězného projektu.

Porota sestavená z odborníků ze všech zúčastněných zemí a pedagogů vybraných univerzit hodnotila ve dvou kolech soutěže a studentských projektů obecně. „Přesto, že se může zdát, že jde o rozmanitá zadání, všechny přihlášené projekty se věnují reálným problémům současných měst. I proto nám mohou připadat vybrané projekty tak povědomé a aktuální.“

Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol ze zemí visegrádské čtyřky. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů.

Foto: Všechny přihlášené projekty se týkají aktuálních problémů dnešních měst

Výsledky 26. ročníku Urban Design Award

  • 1. CENA: Obnova krušnohorské vesnice; Kateřina Tomsová, Vojtěch Palm, Fakulta architektury ČVUT v Praze
  • 2. CENA: Bridge – Distopes; Márton Szelényi, Gréta Berente, Tamás Holcsek, Örs Korompay, Mária Szecsei, Fakulta architektury BME v Budapešti
  • 3. CENA: Riverside Collage; Fruzsina Kovács, Anna Zsanda, Fakulta architektury BME v Budapešti
  • ODMĚNA: Waterfront Accupuncture_Bluefield of River Váh; Zuzana Mihaľov, Fakulta architektury a designu STU v Bratislavě
  • ODMĚNA: Waterfront Acupuncture – Bluefield of River Váh, Natália Marková, Fakulta architektury a designu STU v Bratislavě
  • ODMĚNA: Cheb: Za hradební zdí; Barbora Havelcová, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1. CENA

Autorská zpráva

Návrh se zabývá revitalizací obce Český Jiřetín v Krušných horách, a to jak z hlediska urbanistického, tak krajinářského. Celá koncepce návrhu respektuje zachování historických hodnot a navazuje na ně. Jedná se zejména o obnovu liniového uspořádání obce s parcelami podél cest, propojení s okolní krajinou, volbu použitých materiálů a dřevin a vytvoření nových pracovních míst, opět inspirovaných dřívějším způsobem využití prostředí.

Hodnocení poroty

Porota ocenila vnímavý, kontextuální a holistický přístup k plánování místního rozvoje. Autoři nenavrhli pouze novou obytnou zástavbu, ale věnovali pozornost i růstu místních veřejných služeb a pracovních příležitostí, rozvoji systému veřejných prostranství, stavebním formám a materiálovému řešení.

Foto: U vítězného projektu porota ocenila vnímavý a komplexní přístup

2. CENA

Autorská zpráva

V průběhu celého semestru jsme byli vybízeni k tomu, abychom si prostřednictvím příběhů a scénářů představili budoucnost Budapešti v roce 2050. Mohu podotknout, že jsme k tématu přistupovali poněkud neortodoxně. Na rozdíl od obvyklých zvyklostí neměl náš tým v úmyslu předpovídat vysoce pozitivní budoucnost plnou prosperity, aby se jí mohl věnovat, ale spíše se snažil vykreslit pesimističtější a dystopičtější obraz ve snaze analyzovat, čeho by se město mělo zdržet.

Hodnocení poroty

Cílem studentů byla obnova veřejných prostranství čtvrti se složitým sociálním zázemím. Chtěli vytvořit prostorovou strukturu, která poskytne příležitost k setkávání a sociální interakci. Neuvažovali v rigidních architektonických formách, ale spíše v otevřené architektuře, která v sobě nese potenciál volného tvarování a flexibility.

Foto: Druhou cenu získal projekt prezentující dystopický obraz Budapešti v roce 2050

3. CENA

Autorská zpráva

Naše návrhová oblast má průmyslové dědictví, které nás velmi zaujalo, a proto jsme chtěly začlenit některé jeho prvky a spojit je s udržitelným a ekologickým konceptem. Navrhly jsme budovy, které se dají snadno začlenit do průmyslového prostředí a zároveň dokáží vytvořit řád v této jinak nesystematické oblasti.

Hodnocení poroty

Projekt je velmi silný v první a podle mého názoru opravdu důležité fázi, analýze. Analýza je jasná, opravdu srozumitelná a popisuje situaci, problémy, pozitiva a potenciály území. Navržený zásah do území je dobře řemeslně odvedená práce tohoto typu projektu.

Foto: Na třetím místě se umístil projekt opírající se o pečlivou analýzu průmyslové oblasti

 

1. ODMĚNA

Autorská zpráva

Cílem návrhu regenerace nábřeží města Trenčín byla obnova a aktivizace veřejných prostranství v návaznosti na nábřeží Váhu a také regenerace stávajících městských struktur. Jinak řečeno vrátit řece život.

Hodnocení poroty

Hlavní myšlenkou urbanistického návrhu je chytře využít sérii "akupunkturních" projektů podél řeky, které mají různou atmosféru a požadovaný efekt. Tyto akupunkturní body pak slouží všechny dohromady k vytvoření jedné přesvědčivé vize rozsáhlého území v zajímavém projektu, který stírá hranice mezi urbanistickým a krajinářským designem.

2. ODMĚNA

Autorská zpráva

Úkolem byla transformace města Trenčín v pojetí různých měřítek. Město a region, Město a zóna, Město a nábřeží, Město a veřejná prostranství.

Hodnocení poroty

Projekt pečlivě analyzuje možnosti proměny pásu podél řeky Váh v Trenčíně. Porota ocenila zejména dva aspekty práce. Prvním je vícestupňový přístup. Spočívá v posouzení problému v regionálním i městském měřítku. Druhým cenným aspektem je zjevná skromnost zásahu.

Foto: Vícestupňový přístup a pokora porota vyzdvihla u projektu transformace města Trenčín 

3. ODMĚNA

Autorská zpráva

Hledání a znovuobjevování hranic mezi moderním a historickým městem představuje hlavní téma tohoto úkolu. Výsledkem jsou konkrétní zásahy umístěné podél historického hradebního prstence.

Hodnocení poroty

I když některá její návrhová rozhodnutí mohou být diskutabilní, její osobní přístup a perspektiva řadí její projekt mezi nejlepší v této soutěži.

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři