Architektura /

T-Mobile na Roztylech | největší administrativní komplex pro jednoho nájemce v České republice

Na trhu realit se realizují dva druhy nájemních budov a to spekulativní nebo cílená výstavba. Budova T Mobile v Roztylech spadá do staveb šitých na míru, jelikož právě to sekce telekomunikací mobilních operátorů vyžaduje. Specifik týkajících se nejen stavby je opravdu celá řada a právě to je důvod, proč jsem se sešel s tvůrci projektu ze společnosti Sekyra Group > tiskovou mluvčí Petrou Zdeňkovou, vedoucími projektu Ing. Alešem Boleslavským a Ing. Davidem Tomancem.

David Ešner , 24. 9. 2004

 

specifická administrativa

Každý pro svou stavbu hledá příměr „NEJ“ a většinou se něco najít podaří. Budova T-Mobile v pražských Roztylech je největším administrativním komplexem v České republice pro jednoho nájemce, takže nebylo třeba nijak složitě specifikum stavby hledat. Budova má však i další zvláštnosti, jimiž se může pyšnit. Je prý toho času též nejmodernější kancelářským objektem v našich krajích.  

lokace stavby

Co se týká umístění budovy, splněny byly obecné soudobé požadavky na administrativní budovy, jimiž jsou viditelnost a dostupnost z dálnice a dosažitelnost hromadnou dopravou. T-Mobile leží na Praze 4 v prostoru jižně od Spořilova mezi Michelským lesem a dálnicí Praha-Brno, stavbu nelze přehlédnout z Jižní spojky a severojižní magistrály pokračující brněnskou výpadovkou. Důležitá je i dosažitelnost prostřednictvím hromadné dopravy, jenž je zde zajištěna především stanicí Roztyly trasy, C pražského metra. Z centra trvá doprava metrem okolo patnácti minut. Zákaznicí i zaměstnanci tak mají umožněnu jednoduchou dostupnost. Výběr lokality nebyl náhodný a stavenišť s podobnou strategickou pozicí není mnoho, „například na severu Prahy podobná lokalita není“ souhlasili se slovy Davida Tomance ostatní zástupci Sekyra Group. Na druhé straně společnost komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím malých poboček rozmístěných po centrech měst nezávisle na centrále. Dalším komunikačním prvkem komunikace se zákazníkem jsou "virtuální" call centra, jejichž stanoviště je naprosto libovolné právě díky telekomunikacím a některé společnosti je zřizují i na opačných koncích světa. Na nich je možné umístění ústřední budovy též nezávislé.  

technologiemi nabitá

Oproti klasické administrativě zahrnuje budova T-Mobile technické provozy potřebné k zajištění funkce mobilní sítě. Technologická zařízení se nachází v prvním podzemním podlaží v návaznosti na administrativní část v horních patrech, aby nedošlo k přetržení kontinuity provozu. Garáže se díky tomu posouvají až do druhého a třetího podzemního podlaží. Celá technologie komunikuje s vnějším světem pomocí optických připojení, navíc má nemalé nároky na chlazení, jenž zajišťuje samostatný chladící okruh oddělený od klimatizace pro administrativní část. Právě specifičnost a prostorová náročnost technologie byly faktorem, jenž rozhodl o individuálním přístupu ke stavbě budovy, protože využití stávajícího objektu by bylo vzhledem k rozsahu nutných úprav téměř nemožné.  

soudobá architektura

L. Z. - ATELIER byl vybrán společností T-Mobile jako tvůrce stavby a Sekyra Group tento výběr respektovala. Společnou prací vznikla stavba, jenž se dá zařadit do skupiny zdařilých realizací. Budoucí nájemce T-Mobile, pro nějž byla stavba budována, vstupoval do jednání při projektu a realizaci. Z diskusí vzešla zásadní věc, jakou je hřebínkové uspořádání budovy, konzultováno bylo použití materiálů a další pro nájemce zásadní požadavky. Cílená výstavba administrativy je oproti spekulativní výstavbě specifická v míře zainteresovanosti budoucího uživatele, kdy nájemce v daném rámci spolurozhoduje o individuelních úpravách či vstupuje již do procesu projektu. To přidává do investičního procesu další náročné kroky nutné k úspěšné koordinaci představ investora a nájemce.  

klasicistní osovost

Stopadesátimetrový "macek" na volném prostranství je jistě soustem a jelikož se se zástavbou v okolí již nepočítá, zůstala by tu jakákoliv budova trčet jako Říp u Roudnice, což není pejorativně míněno, Říp je také pěkný. Pět rizalitů či spíše křídel vybíhajících k jihu a severu z podélné komunikační části stavbu příjemně dělí na menší autonomně působící celky, z nichž se vymaňuje střední vstupní masivněji pojatá část. Přísná až klasicistní osovost ovšem přivádí pozorovatele do rozpaků. Kam směřuje tato důrazná osa stavby, když nejdůležitějším bodem v okolí je bezpochyby stanice metra? Kompozice by jistě působila věrohodněji v poloze Národního muzea, zde se ovšem ono "osové divadlo" nijak neuplatňuje a spíše stavbě ubírá na pravdivosti, ačkoli monumentalita zůstává. Celkově stavbu narušuje i okolní roztříštěnost, neuspořádanost, přechodnost stavu, zvětšující dojem nejistoty příchozího. Diagonální silnice s autobusovými zastávkami a neexistence dosavadních pěších tras mimo ty vychozené v trávě, je u takového díla opravdu udivující. Okolí mohlo být upraveno vzhledem k celkovým vysokým nákladům stavby i na náklady investora, jistě by to bylo důstojnější. Zvýšilo by to reprezentativnost budovy, jenž je v sídle podobného typu zakódována, a nabízelo by to možnost v krajině dotvořit zvolenou osovou kompozici, dodat všemu důstojnost! Zde se nabízí srovnání se stavbou Danube House na Rohanském ostrově, jenž je sice vymezena netradiční trojúhelníkovou parcelou, ale porovnáním staveb se dostáváme do naprosto odlišných dimenzí kompozičních pravidel, bereme-li jako vztažný bod právě "Karlínský Titinik".  

automobilový příkop

Bezprostřední okolí stavby však oproti širšímu nepostrádá kvalitní a nápadité řešení, v němž kromě standardem se stávajících úprav dlažeb a zeleně přibývají ještě odpočinková místa s lavičkami a cesty pronikající mezi křídla, kde vznikají klidná místa pro posezení při pěkném počasí. Ovšem nápaditě autoři vyřešili prosvětlení podzemního podlaží a zvětšení parkovací kapacity zbudováním automobilového příkopu před budovou. Ten je překlenovaný několika můstky pro pěší. Je to prvek, jenž si každý zapamatuje a stane se tak pro budovu jistě jakýmsi znakem zvláštnosti.  

exteriérová dvojakost

Kovový vzhled jižní vstupní fasády se stínícími prvky jakoby nastiňoval technický ráz budovy a připomíná svými dvěma ustupujícími patry námořní lodě, kde také kajuty na palubě ustupují. Severní fasádu pokrývá cihlově červený keramický obklad a vzniká tak dvojí tvář. Z dálnice se stavba jeví jako "cihelná" budova, navíc působí, jako by z ní vybíhaly tři rizality, jelikož oba hřebeny po stranách jsou vyplněny do úrovně třetího patra rámem s protihlukovými reklamními lamelami. Dva druhy materiálů jsou otázkou a stavba tak působí jako dvě budovy. Pohnutky vedoucí k tomuto pojetí vycházejí nejspíš z protikladů osluněné a lamelami osazené jižní fasády v kontrastu k severnímu plášti, jenž má navozovat uzavřenější charakter.  

pulsující interiér

Vstupem středním křídlem se návštěvník dostává do pulsujícího světa telekomunikací. Po straně vstupu může využít firemní prodejny nabízející širokou škálu produktů. Pokud vstoupí dál do budovy, otevře se mu pohled do atria s recepcí, za níž již začíná první bezpečnostní pásmo budovy. Systém ochrany budovy zajišťují tři stupně filtrů, prvním z nich je zmíněný turniket mezi recepcí a výtahy, druhým filtrem jsou patrové dveře do chodeb na kartu a třetím je individuální přístup do určených prostor. Takže se ani nepovolaný zaměstnanec nedostane na místa, která mu nejsou v rámci pracovních kompetencí vyhrazena. Ten kdo projde prvním turniketem, vstoupí do pompézně vypadajícího prostoru výtahů, jehož stěny jsou obloženy již ze severní fasády známými cihelnými tvarovkami, které v interiéru působí velmi svěžím a neotřelým dojmem. Patrové haly s výhledem do atria dávají pocit přehledu o dění a zároveň umožňují příjemnou relaxaci v uklidňujícím prostředí, jenž zaměstnanci jistě ocení. Příjemnou atmosférou působí i světlé chodby, i když trojtraktové uspořádání neposkytuje možnost jejich denního osvětlení. Vlastní pracovní místa jsou tvořena menšími a velkoplošnými kancelářemi. Osvětlení pracovišť je přímo denním světlem, kromě kanceláří ve střední křídle přiléhajících k atriu, kam přichází světlo sekundárně přes něj. Terasovitě ustupující nejvyšší patra přinášejí příležitost k umístění luxusnějších kanceláří s terasami a výhledem na Michelský les. Technicistní ráz dodávají výhledu ocelové konstrukce pergol, díky nimž budova sublimuje od hmotné do nemateriální podoby.  

proměnlivý plán

Výstavba objektu se neodehrávala dle tradičního schématu definitivního projektu, podle něhož se obvykle staví. Za skoro dvouletou realizaci se upřesňovaly a měnily požadavky nájemce a tak se plány přizpůsobovaly vyvíjejícím se technologickým trendům a prostorovým nárokům na ně. Důležitou roli při výběru developera projektu sehrála schopnost firmy Sekyra Group pružně reagovat na měnící se nároky spolu s faktem, že se jedná o českou firmou. Rozhodovaní o změnách probíhalo tedy hladce na národní úrovni bez nutnosti komunikace se zahraničím. Vedle schopnosti přizpůsobování projektu nájemci byl další důležitý fakt i nabízená výhodná lokalita Roztyl.  

péče o zaměstnance

Foto: eArch
„RadioMobil považuje své zaměstnance za stejně důležitou cílovou skupinu jako své zákazníky. Stejná pozornost je proto věnována jak péči o zákazníky, tak péči o zaměstnance a vytváření odpovídajících pracovních podmínek. Nové sídlo naší společnosti bylo navrženo tak, aby svým vnějším vzhledem i vnitřním vybavením plně respektovalo nejnovější trendy ve výstavbě administrativních budov. Bude tak patřit mezi nejmodernější administrativní centra v České republice,“ říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil. Péče o zaměstnance se opírá buď o firemní filosofii či o poznatky, že spokojený zaměstnanec pracuje lépe. Proto tento trend začíná u nás ovlivňovat nejen administrativy, ale i jejich okolí a T-Mobile může sloužit za následováníhodný příklad. Administrativa nabízí zaměstnancům kromě moderního a příjemného pracovního prostředí další vybavení, jenž nebývá vždy pravidlem. Zde zahrnuje jídelnu, občerstvení, lékaře, prodejny, poštu a spolu s čajovými kuchyňkami zabírají tyto služby více než 2.000m2 /4% celkové podlahové plochy/, což ukazuje, jakou důležitost přikládají vedoucí pracovníci dobrému pracovnímu prostředí svých zaměstnanců.  

za rozhovor a poskytnutí podkladů děkuji zástupcům společnosti Sekyra Group  

T-Mobile Praha Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Recepce tel. +420 603 601 111 Ředitelství, Oddělní firemní komunikace, Úsek služeb zákazníkům, Útvar Prodeje významným zákazníkům, Technický úsek  

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři