Architektura / industriální a technické stavby

Hangár VIP handling Bratislava

Novostavba Hangáru má halovú konštrukciu. Jeho stabilitu zabezpečuje nosný systém prefabrikovaných železobetónových stĺpov votknutých cez pätky do pilót a sústava oceľových väzníkov strešnej konštrukcie.

Miroslav Kubiš , 16. 4. 2013

Vyjadrenie poroty

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. bola odbornou porotou udelená:

• za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov

• za optimálne použitie statickej sústavy a statických detailov

• za nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie pri použití náročných technológií výstavby

 

Stavebno-konštrukčné riešenie

Obalové konštrukcie novostavby sú ľahký obvodový plášť s požiarnou odolnosťou 30 minút a strešný plášť pozostávajúci z veľkorozponových prvkov a strešných svetlíkov, zabezpečujúcich korektný pracovný priestor bez umelého osvetlenia počas dňa. Priečny profil hangáru kopíruje hranice nevyhnutného pracovného priestoru nad limitným lietadlom počas jeho parkovania vo vnútri.

Podlaha hangáru je priemyselná, betónová, bezprašná so spádom do líniového žľabu. Systém žľabov je zaústený cez odlučovače ropných látok do dažďovej kanalizácie. Z požiarneho hľadiska má objekt jeden požiarny úsek, avšak z hľadiska prevádzkového je rozdelený demontovateľnými priečkami na tri samostatne fungujúce celky, so samostatným odpočtom energií a samostatnou reguláciou. Každý z troch prevádzkových priestorov umožní vstup limitného lietadla B 737-900 a je vybavený: administratívno-sociálnym vstavkom; veľkorozponovými vstupnými vrátami pre vstup lietadiel, celkovej sv. šírky 38,2 m a svetlej výšky 13,3 m (jeden segment), resp. 8,5 m (dva segmenty); technickými miestnosťami; zdravotechnickou inštaláciou; pitnou vodou z areálového rozvodu a technologickou vodou zo studne; požiarnou vodou z areálového požiarneho vodovodu; splaškovou kanalizáciou; dažďovou kanalizáciou; odlučovačmi ropných látok pre každý hangár; plynovou prípojkou s vnútorným rozvodom plynu; vykurovaním s kotolnou pre každý funkčný celok; systémom núteného vetrania a teplovzdušného vykurovania (VZT); elektroinštaláciou a slaboprúdovými rozvodmi; výrobou a distribúciou stlačeného vzduchu; bleskozvodom; náhradným zdrojom pre funkciu vrát; regulačnými a bezpečnostnými systémami. Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky je vonkajšia betónová manipulačná plocha a postranné plochy pre parkovanie motorových vozidiel. Nosná oceľová konštrukcia strechy objektu letiskového hangáru VIP Handling v Bratislave je koncipovaná pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho návrhu pri súčasnom splnení všetkých geometrických a technologických požiadaviek. Využitie veľkorozponových samonosných strešných panelov na rozpätie 13 m výrazne zjednodušuje a racionalizuje konštrukčný systém. Pre optimalizáciu konštrukcie a najmä normových účinkov vetra, ktoré sú pre geometriu hangára s otvorenými vrátami konzervatívne, bol vyhotovený aerodynamický model a vypočítaná numerická simulácia prúdenia vetra metódou konečných prvkov Langerovho typu s adaptívnou veľkosťou siete. Z výpočtov boli získané súčinitele tlaku vetra na steny a strechu, ktoré umožnili výslednú optimalizáciu konštrukčného riešenia a hmotnosti OK.

Výpočet samotnej oceľovej nosnej konštrukcie bol na modeli so zavedenými reálnymi tuhosťami podporujúcej železobetónovej konštrukcie. Tie boli v rôznych pozíciách pomerne významne odlišné. Popri bežnom statickom výpočte, bol riešený aj dynamický výpočet pre určenie vlastných frekvencií a tvarov kmitania pri hmotách podľa mimoriadnej seizmickej kombinácie zaťaženia.

Konštrukcia strechy je dilatovaná na rozhraniach hangárových lodí a tvorí tri samostatné segmenty. Každý so segmentov je tvorený hlavným nadvrátovým nosníkom na rozpätie 39 m a naňho kolmými rovinnými priehradovými väzníkmi na rozpätie 46,25 m s osovým rozstupom 13 m. Nadvrátový nosník je priestorový trojboký priehradovým nosník doplnený podružnými prvkami opláštenia na obdĺžnik. Väzníky sú rovinnej priehradovej konštrukcie so segmentovým horným pásom kopírujúcim zakrivený tvar strechy. Výška väzníkov v najvyššom mieste je 4,5 m, vyloženie konzoly nad priestorom vrát je 3,5 m, vyloženie konzoly v zadnej časti za atikovým žľabom je 2,6 m. Nadvrátový nosník je v pozdĺžnych osiach A a B uložený na železobetónových stĺpoch cez elastomerové ložiská. Priehradové väzníky sú uložené na jeho horný pás. Na opačnej strane sú uložené v osi J kĺbovo na železobetónové stĺpy. Na horné pásy väzníkov a medziľahlé nosníky svetlíkových obrúb sú osadené samonosné strešné panely prekleňujúce rozpon 13 m.

Pre elimináciu priehybu nadvrátového nosníka od stáleho zaťaženia a vlastnej tiaže bolo realizované nadvýšenie o 100 mm v polovici rozpätia, realizované montážnym zvarením troch dielcov každého nosníka do požadovaného tvaru.

  • Autoři: Miroslav Kubiš
  • Země: Slovensko
  • Zodpovědný projektant: PIO KERAMOPROJEKT a.s.
  • Stavebník: VIP Handling, a. s.
  • Město: Bratislava
  • Ulice, číslo: Letisko M. R. Štefánika
  • Suma: 9 600.00
  • Měna: EUR
  • Realizace: 2012
  • Hlavný zhotovitel: ZIPP Bratislava spol. s.r.o., oblasť Trenčín

Klíčová slova:

industriální architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři