Cena Petra Parléře 2012 - 1. kolo - Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách

Pátek, 15. Únor 2013 - 16:17
| Napsal:

Tento projekt obnovy centra Valašských Klobouk, který měl pořadové číslo 1, se bohužel do druhého kola soutěže nedostal, neboť podle poroty ve výsledku nenaplnil své záměry.

Fotoalbum: 

Umístění v soutěži

první kolo
Návrh č. 1
Téma: Valašské Klobouky
Autoři: Doc . Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Grosošová Radka, Ing. Chlebovská Sandra, Ing. Svobodová Markéta

Předmětem urbanisticko-architektonického řešení je Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách, které se nachází v srdci jižního Valašska. Řešené území zahrnuje plochu čtvercového náměstí, prostranství okolo kostela Povýšení svatého Kříže a tzv. Zákostelí - prostor mezi náměstím a kostelem. Náměstí se mírně svažuje k jihovýchodu a je pomyslně rozděleno na horní a dolní špalíčkem budov situovaných v jeho středu. Náměstí se otevírá krásnému panoramatu hřebenu Bílých Karpat.

Struktura zástavby je do jisté míry stabilizovaná. Současnými problémy náměstí jsou:

- neefektivní uspořádání,

- nesourodost nedokončených úprav a zásahů,

- roztříštěnost jednotlivých ploch, přítomnost nevyužívaných míst,

- organizace dopravy

  • diagonální vedení komunikace vytváří prostorovou bariéru,
  • parkovací místa zabírají téměř celou plochu horní části náměstí,
  • narušení systému dopravy v klidu,

- absence kvalitního veřejného prostoru.

Návrh se zaměřuje především na :
- vytvoření podmínek pro setkávání, společenský a kulturní život,

- vymezení funkčních ploch náměstí,

- chodce a jejich přednostní roli v městském prostoru,

- reorganizaci dopravy.

Situace

Hlavním záměrem návrhu bylo vytvořit reprezentativní prostor určený pro setkávání a společenský život. Návrh klade důraz na sjednocení prostoru a jednoduchost řešení.

V horní části náměstí je vytvořena jednotná klidová zóna s odpočinkovými místy pod korunami stromů, které oddělují obslužnou komunikaci od pěší zóny. V prostoru horní části náměstí jsou podtrženy historické dominanty pomocí dlažby, navržených výsadeb či nasvětlení.

Špalíček budov uprostřed náměstí je usazen do kompaktní travnaté plochy se skupinami a solitéry stromů. Na jihovýchodním okraji je pak ve svahu vytvořeno odpočívadlo s výhledem na panorama Bílých Karpat. Z hlediska prostupnosti a provázanosti byl kladen důraz na pohodlný pěší průchod mezi budovou muzea a městského úřadu. Pro pomník československé vzájemnosti bylo z důvodu podtržení urbanistického a architektonického významu špalíčku a sjednocení plochy nalezeno nové důstojné místo v západním cípu Masarykova náměstí.

V dolní části náměstí je zachováno autobusové nádraží, z provozních důvodů je přesunuta zastávka na jeho jižní okraj. Mariánský sloup je v návrhu obklopen výsadbou lip, pod jejichž korunami je vytvořeno příjemné místo pro pěší.
Po obvodu celého náměstí jsou zachována a obnovena stromořadí lip, která sjednocují tento mimořádný prostor.

Hodnocení poroty

Návrh správně analyzuje současný stav prostoru a pojmenovává jeho základní problémy. Autoři považují za nevhodnou především nesourodost a roztříštěnost tohoto prostoru. Sjednocení se snaží docílit hlavně výsadbou stromů po obvodu náměstí (s odkazem na historický stav) a scelením povrchů vějířovitě kladenou dlažbou.

Výsledné působení však dostatečně nenaplňuje tyto záměry. Efekt vymezení náměstí stromořadím oslabuje nepravidelná výsadba stromů v okolí vnitřního špalíčku a chaoticky působící pozice stromů v okolí mariánského sloupu.

Nevhodné se jeví umísťování rozměrem malých tvarově různorodých travnatých ploch.

Za diskutabilní lze považovat také vizuální vyloučení pomníku Jana Nepomuckého z prostoru náměstí výsadbou dvou solitérních stromů.

Zůstává také nenaplněna ambice výraznějšího propojení náměstí s prostorem v okolí kostela Povýšení sv. Kříže.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012