Domov důchodců – Dům seniorů FrantiškovČestné uznání v kategorii NovostavbaGrand Prix Obce architektů 2004

Čtvrtek, 20. Květen 2004 - 0:12
| Napsal:
Území pro výstavbu domova důchodců bylo zvoleno v obytné zóně liberecké čtvrti Františkov. Objekt domova o celkové kapacitě 200 klientů je situován v klidné lokalitě s výhledem na Jizerské hory a Ještědský hřeben. Konfigurace prudce svažitého území a jeho orientace na severní stranu byly základním problémem při řešení a vytvoření prvotní myšlenky a filozofie bydlení. Idea a hlavní koncept řešení domu pro seniory, nabízejícího kvalitní pobyt, zajímavé aktivity a samotné bydlení, byly v těsné spolupráci s investorem formulovány takto: celková vysoká kapacita domova je přínosná pro zajištění ekonomického provozu a vysokého standardu pro klienta a péči o něho (klubovny, terapie, zdravotní péče), což u nižší lůžkové kapacity není ekonomicky reálné, klient ale musí žít v menší komunitě lidí, aby převládal pocit každodenního všedního dne v domácnosti, celková kapacita a anonymita velkého komplexu nesmí být klientem vnímána.
Analýza zadaného úkolu a potřeba splnění zadání formulovaného investorem vyústila do následujících principů dispozičního, prostorového a hmotného řešení: předpokládaná a provozně nutná dlouhá horizontální páteřová chodba objektu nesmí nikde být nepříjemně dlouhá a ani ve svém průhledu nesmí přesahovat opticky příjemnou míru – stanoven limit cca 20 m; nikde, ani v podzemí, nesmí být chodba vedena prostorem bez kvalitního denního osvětlení, bez oken; ze všech míst při pohybu klienta na chodbách musí být zajištěn výhled do krajiny – to musí být dodrženo i u podzemních chodeb; všechna ukončení a zalomení krátkých komunikačních úseků musí být provedena v prostoru s nějakou aktivitou nebo s výhledem do exteriéru; do všech prostor užívaných klientem (i mimo obytnou část) musí pronikat v přiměřené míře slunce, to zvláště platí pro podzemní páteřovou komunikaci a na ni navazující plochy (klubovny, terasy, atria) situované do severního svahu; všichni obyvatelé ve všech obytných blocích musí mít zajištěn ještě nad rámec daných hygienických požadavků kvalitní oslunění, výhled do krajiny a možnost kontaktu s venkovním prostředím.
Splnění stanovených kritérií bylo po mnoha variantách dosaženo řešením komplexu tří budov (A – Adam, B – Bára, C – Cilka) o maximálně pěti nadzemních podlažích, propojených komunikačně navzájem jedno až třípodlažní podzemní podnoží do jednoho provozního celku. Rozeklaná půdorysná struktura celého komplexu o délce cca 160 m a jí odpovídající hmotná dynamika a průniky těles jednotlivých objektů je přímou odezvou a cíleným výsledkem dodržení stanovené koncepce formulované investorem a zpracovaná architekty. Tento komplex byl osazen ve vrchní části svažitého pozemku s celkovým výškovým rozdílem 23 m a orientován podélnou osou východ – západ. Podzemní podlaží jsou proto z jižní strany ponořena do terénu a ze severní strany vytvářejí ve svahu stupňovitě ustupující hmoty. V podzemních podlažích jsou umístěny všechny doplňující provozy potřebné pro chod domova – společenské a jídelní sály, klubovny, knihovna s fonotékou, čítárna, zdravotnické, rehabilitační (bazén) a terapeutické prostory a navíc diskotéka, videotéka, kaple. Převážně v západní části je situováno technické zázemí (kuchyň, sklady, strojovny).
Veškeré prostory užívané klienty jsou otevřeny velkými zasklenými plochami do klidové zóny parku s krásnými panoramatickými výhledy. Pomocí náročného výškového vrstvení hmot a jejich vzájemného posunu je dosaženo kvalitního osvětlení všech prostor včetně komunikací v podzemních podlažích. Současně jsou také vytvořena různá oddychová zákoutí a komorní terasy sloužící k odpočinku a relaxaci obyvatel domova (atrium před čítárnou a knihovnou, terasa u společenského sálu, venkovní šachy apod.).
Jako svébytný architektonický prvek oživující dispozici a přispívající k denní pobytové pohodě obyvatel byly v 1. podzemní podlaží navrženy trojúhelníkové oddychové plochy přilehlé k nejfrekventovanější páteřové komunikaci celého objektu. Železobetonové stěny trojúhelníku se rozevírají k celoprosklené stěně chodby do panoramatického severního výhledu a přitom z vrchu do bloku zeleně dopadá světlíkem jižní slunce. Zde jsou místa oddychu a setkávání – kulečník a herna malých dětí s ptačí voliérou. Tři samostatné objekty bydlení o pěti nadzemních podlažích, vždy s malou kapacitou (od sedmi do devatenácti ) lůžek, jsou také půdorysně specificky řešeny. Jejich tvar je odvozen od koncepce panoramatických průhledů do všech stran perspektivně se rozbíhajících chodeb. Tím bylo dosaženo splnění hygienických podmínek oslunění bytů i na exponovaném severním svahu. Současně půdorys patra ve svých zákoutích umožňuje denní pobyt klientů, oddech i relaxaci při výhledech na panoráma blízkých hor.

zpráva poroty
Jedná se o projekt Domov důchodců – Domov seniorů pro 200 rezidentů s množstvím přídavných služeb. Projekt je odpovědí na komplexní stavební program. Budova je umístěna na rovnoměrně komplikovaném místě s prudkým svahem směrem na sever. S přihlédnutím k tomu, že toto místo představuje místo odchodu, bylo použito mnoho forem a idejí především v souladu s dekonstruktivistickým architektonickým myšlením. Tento projekt užívá tuto inspiraci velmi citlivě a přesvědčivě. Ze základu, který je věnován komunikačním, léčebným a administrativním funkcím, vyrůstají tři čtyřpatrové „vily“, kde se nacházejí pokoje personálu a rezidentů. Toto dělení na tři obytné jednotky, které jsou umístěny v různých úhlech vůči základní linii, hodnotně přispívá k dalšímu členění tohoto velkého komplexu a poskytuje projektu přátelskou a přitažlivou lidskou tvář. Hlavní zásadou bylo provést stavbu za použití jednoduchých materiálů a detailů tak, aby se zužitkovaly zdroje na prostorné a poetické interiéry, kde je citlivě použito mnoho posunů v úhlech a směrech za účelem vytvoření prostorového uspořádání neobvyklé architektonické kvality. Z barev je použita teple červená, oranžová a odstíny žluté, a to jak v exteriérech, tak i interiérech, což přispívá k dobrosrdečné a velkorysé atmosféře, která charakterizuje celý komplex. Dobře promyšlené zacházení s exteriéry, s hlavním důrazem na slunečnou jižní zahradu, kombinované s pečlivě řešeným členěním přízemních fasád s malými polosoukromými terasami, poklidně poskytuje důležitý kontakt mezi stavbami a zahradami. Jako prostředí pro každodenní život množství starých rezidentů a personálu představuje tento projekt ukázku impozantní architektonické kvality.report of the jury
The project is Domov důchodců – Domov seniorů for 200 residents and a number of supporting functions. The project is thus the answer to a complex building programprograme and is situated on an equally complicated site with a steep fall towards the North. Taking as a departure point a number of forms and ideals developed –primarily- as part of de-constructivist architectural ideologies, the project sets forth to use this inspiration in a very sensitive and convincing manner. From a base containing communication, treatment and administration functions, three 4-storey „villas“ riseaises to house the wards and the residents’ rooms. This division in three residential units, placed at various angles to the base line, adds valuably to subdivide the big complex, and gives the project a friendly and inviting human scale. A governing principle has been to carry out the construction with simple materials and details, in order to utilize the resources on spacious and poetic interiors where the the many shifts in angles and directions are sensitively used to create spatial sequences of an unusual architectural quality. A color scheeme using warm red, orange and yellow shades, in both exterior and interior spaces, adds valuablevaluably to the caring and generous atmosphere which characterizes the entire complex. A well thought out treatment of the exteriors, with main emphasis on the sunlit southern garden, combined with a carefully worked out articulation of the groundfloorground floor facades with small semiprivate terrasseterraces,s quietly provides the important contact between the buildings and the garden.

Čestné uznání v kategorii Novostavba / New Construction/

Domov důchodců – Dům seniorů Františkov
Pavel Janoušek, Boris Šonský, Petr Kincl
spolupráce | Jan Lajksner

Domažlická 880/8, Liberec
investor | Okresní ústav sociálních služeb, Tanvaldská 269, Liberec
N - 37
Klíčová slova: