Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 32

Projekt se zabývá přístavbou - rozšířením stávajícího objektu vysoké školy. Dle programu rozšiřuje školu o 10 učeben a jednu aulu.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Projekt se zabývá přístavbou - rozšířením stávajícího objektu vysoké školy. Dle programu rozšiřuje školu o 10 učeben a jednu aulu.

Pro kvalitní fungování školy jsou potřebné i vlastní venkovní prostory, kde se mohou studenti setk ávat - při rozsahu programu a vzhledem k pozemku a sousedství by došlo k zastavení celé plochy budovou. Dali jsme tedy přednost voln ému prostoru mezi objekty před výškou budovy.

Vznikla tak pěti až šestipodlažn í budova. Pro potlačen í výšky budova ustupuje od uliční čáry. K sousedním pozemkům objekt přiléhá pouze v části podzemního podlaží. Jinak si zachovává odstup od hranic pozemků.

V podzemním podlaží je 23+1 parkovacích stání a technická místnost, případně sklad. Odtud vede do všech pater schodiště a v ýtah. V prvním patře se k těmto vertikálním komunikacím připojuje další schodiště a výtah.

Vlastní vstup těsně přiléhá ke stávající budově. Pro velký výškový rozdíl mezí přízemím a chodníkem je zde navrženo schodiště s plošinou pro hendikepovan é (integrována do stěny). Dali jsme přednost propojení obou částí objektu na jedné výškové úrovni v přízemí. Lze tak uskutečnit propojen í i vjiných místech.

Napravo od vstupu je vjezd pro vozidla do podzemního parkování. Směrem doprava pak následuje objem polozapuštěn é auly s horním osvětlením. Podél hranice sousedn ího pozemku vede servisní rampa pro zásobování celého objektu, údržbu zahrady, atp. Splňuje i pravidla pro vozíčkáře, může být tedy případně využita i jimi. Ústí do ní i další únikový východ z auly.

Za vstupním zádveřím se nachází propojení stávající a nové budovy. Ke vstupní části přiléhá aula a její příslušenství. Aula se tak stává propojovacím bodem obou částí školy a zároveň stojí na začátku směrů pohybu - extern í návštěvníci nemusejí vstupovat do prostor výuky. V přízemí je současně jedna třída, která má přímé napojení na venkovní zahradu a vstupní část. Lze ji tedy využít k různým účelům. V přízemí je také umístěna kuchyňka pro profesory, kde se nab ízí další možnost propojen í - rozšíření se stávající budovou.

Funkčně je obsah dalších pater shodný. Na jednom patře se nach ázejí dvě třídy a dva kabinety a jejich příslušenství. Pro interiérovou i exteriérovou pestrost jsou třídy vždy k sobě o 90 stupňů otočené. Základem je dvojí komunikační systém, jednou severo-jižn ĺ, podruhé západo-východní, který se střetává v centrální hale, do které ústí obě schodiště a dva výtahy.

V posledním patře je jedna třída a přístupná pobytová střecha s rostlinami ve velkých květináčích po obvodu střechy sloužící jako zábradlí.

Výhodou našeho řešen í je možnost v prvním období rozšíření školy postavit například výškově vhodnější tři patra. Později s rozrůstáním školy je možno přistavit další patra. Přistavět druhé schodiště nebo výtah, atp.

Učebny byly navrženy jako oboustranně osvětlen é, v případě rozdělení jednostranně. Okna jsou velkých rozměrů s nízkým parapetem pro maximální osvětlení a výhled i pro sedícího člověka. Učebna se dá rozdělit posuvnou akustickou příčkou, která je uložena v čele místnosti. Na povrch panelů příčky se dá psát, lepit magnety.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři