Obec architektů

Spolek
bio/motto:

Obec architektů byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989. Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Činnost Obce je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí volená Rada. Výkonným orgánem je sekretariát Obce.


Články

Generální partner
Hlavní partneři