Architektura / bytové domy

Nejlepší architektonická realizace roku 2013

Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze v rámci soutěže Stavba roku 2013 cenu za nejlepší architektonickou realizaci roku 2013.

Iveta Sikorová , 17. 3. 2014

Dům byl současně nominován na titul Stavba roku 2013 za vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby se zřetelem k citlivému vstupu mezi tradiční měšťanské vily. Pohledový beton v kombinaci se dřevem tvoří nejen fasádu, ale také hlavní povrch v interiérech.

Novostavba domu je situována v Praze 4 v Procházkově ulici mezi původními činžovními vilami, většími rodinnými vilami a malými obytnými domy. Okolní zástavba se pyšní kubistickými formami domů se střechami stanového nebo valbového typu, které se střídají s přístavbami s rovnou střechou a oblými nárožími, arkýři nebo balkóny. Domy jsou zasazené spíše doprostřed zahrad.

Architekt řešil otázku jak koncipovat moderní dům do více než sedmdesát let stabilizované obytné zástavby. Architektonické a urbanistické zásady prostředí se podařilo tvůrcům projektu skloubit s novodobými technolo giemi. Oblé tvary vstupních nároží novostavby odkazují na oblé formy sousedních domů. Velmi těsná formální sounáležitost novostavby s okolními domy je také udržena respektováním základního kubického objemu a členěním fasád pomocí jednotlivých, byť velkých, okenních otvorů. Nový dům sice nemá šikmou střechu, ale pomocí ustupujícího patra předvádí klasickou gradaci stavební hmoty.

Již na první pohled je patrné, že se jedná o ojedinělý a atypický dům. Od okolních staveb se liší svou konstrukcí, použitými materiály a složitostí konstrukčních detailů. Zvýšená niveleta terénu vůči chodníku umožňuje kontinuální propojení interiéru s exteriérem, a tím využití i prostoru kolem domu jako obytného.

Dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je určeno pro relaxaci obyvatel domu a pro jeho technické zázemí. V 1. NP je situována kuchyně, centrální obytný prostor a pracovna, venkovní terasa, garáž a kryté stání. Ve 2. NP jsou obytné prostory a venkovní terasa. Ve stropní konstrukci 1. NP jsou dva otvory tvořící galerii s průhledem do prvního nadzemního podlaží. Ve 3. NP je obytná místnost, koupelna, šatna a obytná terasa.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosnou konstrukcí stavby je kombinovaný železobetonový systém (sloupy, stěny a pilíře). Již při statickém návrhu bylo třeba zohlednit, že veškeré stěny a sloupy jsou požadovány z pohledového betonu. S tím souvisí např. přísnější požadavek na šířku trhlin.

Dům je založen na železobetonové desce. 80 % suterénu je pod úrovní terénu. Část přízemí, která není podsklepená, je založená na železobetonových pasech. Veškeré sloupy, stěny a pilíře jsou provedeny s pohledovou povrchovou úpravou. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými obousměrně pnutými stropními deskami.

Střechy jsou navrženy jako klasické, místy s přitěžovací vrstvou z kačírku nebo dřevěnou palubou. Části střechy nad 3. NP jsou navrženy jako soustava dvou železobetonových desek (vnitřní nosná deska a obkladová vnější deska), mezi které je vložena tepelněizolační vrstva z extrudovaného polystyrenu. Obě desky jsou propojeny nerezovými kotvami a seshora překryty geotextilií a hydroizolací.

Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje monolitické železobetonové schodiště vetknuté do nosných schodišťových stěn a do stěny výtahové šachty. Mezipodesta mezi 2. a 3. NP je skleněná, což umožňuje průhled do nižších pater. Další vertikální komunikací v objektu je personální výtah umístěný v železobetonové šachtě.

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY

Část fasády má dřevěný obklad, ovšem dominantní část je z pohledového betonu. Plochy fasády z pohledového beto nu jsou provedeny jako sendvičová konstrukce, která byla realizována ve dvou krocích. V prvním betonáž interiérové nosné stěny a po opláštění tepelnou izolací ve druhém realizace venkovního finálního povrchu. Celá fasáda je zavěšena na speciálních nerezových závěsech, které byly umístěny do předem vložených profilů v nosných železobetonových stěnách.

Na pohledovém betonu jsou otisknuta klasická prkna na svislo a části v místě stropních desek zůstaly hladké. Prkna do bednění byla pečlivě vybírána a upravována tak, aby konečný výsledek splňoval představu architekta.

Přerušení tepelných mostů v konstrukcích vrchní stavby je řešeno sériově vyráběnými isokorby, ale i atypickými nerezovými svařenci nebo nerezovými spřahovacími trny v kombinaci s izolací.

REALIZACE POHLEDOVÉHO BETONU

Splnění pohledovosti železobetonových stěn v interiéru vyžadovalo pečlivou přípravu a důslednou kontrolu bednicích dílců. Dále bylo nutné veškeré instalace, rozvody a světla přesně rozměřit a umístit, a to vždy po jednotlivých bednicích dílcích. Následný posun těchto instalací, z důvodu zachování pohledovosti železobetonových stěn, by již nebyl možný.

Pro pohledový beton byly použity nové bednicí desky a rastr bednicích dílců a spínacích tyčí byl konzultován s architekty, stejně jako typ bednění a materiál bednicích desek.

Při provádění pohledových betonů bylo nutné důsledně dodržovat technologický postup, obzvláště ošetření bednicích dílců, ukládání betonu, dodržování předepsaného krytí výztuže a konzistence betonové směsi v době ukládání betonu. Důraz byl také kladen na transport betonové směsi, odbedňování a následně i na kvalitní ošetřování uloženého betonu.

Po celou dobu výroby směsi bylo nutno dodržovat konstantní podmínky, aby monolitická konstrukce měla jednotnou barvu. To znamená, že bylo potřeba zachovat stálou křivku zrnitosti kameniva s přihlédnutím k jemným frakcím a stálou vlhkost kameniva.

Veškeré pohledové hrany železobetonových konstrukcí jsou na přání architekta pravoúhlé (bez vkládání lišt pro zkosení hrany). Proto bylo nutné velmi opatrné odbedňování a následná ochrana rohů před poškozením v průběhu další výstavby.

Betonové konstrukce jsou opatřeny pouze hydrofobním bezbarvým nátěrem.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A OSVĚTLENÍ

Jako nášlapná vrstva podlahy vstupního 1. NP je provedena kamenná dlažba. Podlahy mají ve své skladbě instalováno teplovodní podlahové topení. V obytných prostorách 2. a 3. NP bylo použito jako nášlapná vrstva dřevo. V suterénu byla jako podlahová vrstva použita tónovaná stěrka vhodná do vlhkého prostředí. Podružné místnosti suterénu mají betonovou podlahu upravenou kletováním.

Venkovní terasy jsou dřevěné – palubové. Prostory vjezdu, parkování vozidel a prostor před vstupem do domu byly provedeny z drážkovaného (vymetaného) betonu.

Do suterénních prostor přivádí světlo atypický anglický dvorek, který je založen na samostatné železobetonové desce, a jeho dno pokrývají říční kameny. Obytné a komunikační prostory prosvětlují velkoformátová okna. Velké prosklené plochy jsou vyplněny pevným bezrámovým zasklením se zvětšenou reflexí tak, aby jemně zrcadlila své okolí. Ostatní okna mají standardní průhlednost a jsou navržena s dřevěnými rámy z lepených europrofilů.

Vnitřní výplně jsou dřevěné, provedené z masivního dřeva, vložené do dřevěných masivních (rámových) zárubní. Veškeré vnitřní dveře jsou atypické na výšku podlaží. Do interiéru byla na míru vyrobena světla, přímo dle návrhu architekta.

PARKOVÁNÍ A ZAHRADA

Objekt garáže je samostatný, od nosné konstrukce hlavního objektu oddilatovaný. Nosná konstrukce je kombinovaná ocelovo-železobetonová, založená na základové desce lemované základovými pasy. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonová stěna a ocelové sloupy z válcovaných profilů. Vodorovné nosné konstrukce tvoří ocelové příčle částečně spřažené s železobetonovou stropní deskou pomocí spřahovacích trnů. Na příčné hlavní nosné rámy jsou osazeny podélné nosníky z válcovaných profilů, které jsou přestřešené sklem s tabulemi vrstveného tepelně tvrzeného skla.

OCENĚNÍ

Realizace bytového domu byla náročná řadou složitých konstrukčních detailů, použitých technologií a zejména prováděním betonových konstrukcí v pohledové kvalitě, přesto se vše podařilo úspěšně dokončit.

Dům získal cenu Za nejlepší architektonickou realizaci roku 2013 na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha v rámci soutěže Stavba roku 2013, byl nominován na titul Stavba roku 2013 a uspěl také v soutěži Realitní projekt roku 2013, kde získal cenu architektů, cenu odborné poroty a cenu veřejnosti.

V textu jsou použity části Technické zprávy k projektové dokumentaci, jejímž autorem je Ing. arch. Josef Pleskot.

  • Autoři: Josef Pleskot
  • Ateliér: AP ATELIER
  • Země: Česká republika
  • Generální dodavatel: STEP, spol. s r. o.
  • Město: Praha
  • Ulice, číslo: Procházkova 3
  • Realizace: 2012

Klíčová slova:

Josef Pleskot

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři