Semily vypisují soutěž na návrh nové mateřské školy

Datum konání: 07.12.2015, 12:00

Pátek, 9. Říjen 2015 - 14:33
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Semily vyhlašuje v souladu s pravidly České komory architektů veřejnou anonymní jednokolovou soutěž o návrh na novostavbu Mateřské školy Pod Vartou. Termín vyhlášení 7. října 2015. Návrhy musí být předloženy do 7. prosince tohoto roku.

Pohled na současnou budovu Mateřské školy Pod Vartou, Semily - © Město Semily - oficiální facebookový profil

Původní budova Mateřské školy Pod Vartou byla postavena v roce 1980, tehdy jako provizorní stavba. S minimálními úpravami však funguje až do dnešní doby.

Ing. arch. Martin Hilpert: „Stávající budovy již mnoho let neposkytují vhodné a inspirativní prostředí. Z hlediska dispozičního neskýtají možnosti uplatnění moderních výukových postupů a z hlediska stavebního jsou po všech stránkách zastaralé a provozně velmi neúsporné. Jakákoliv další investice do obnovy by jen prodloužila tento neutěšený stav. Navíc budovy byly stavěny jako provizorium, které již před mnoha lety překročilo svůj původně předpokládaný termín ukončení provozu.“

Návrh mateřské školy a její zahrady by se měl vyrovnat s faktem, že v budově budou sídlit dvě nezávisle vedené mateřské školy - Mateřská škola Pod Vartou a Mateřská škola waldorfská Semily, každá se dvěma třídami. Návrh bude zahrnovat jak vlastní budovu školky, tak i návrh zahrady vč. herních prvků a dalšího vybavení. Vedení města si od soutěže slibuje získání kvalitních návrhů na možná řešení výstavby školky a jejího okolí. Samotná soutěž o návrh by měla být ukončena v letošním roce, na podzim roku 2016 bude město žádat o dotaci z evropských fondů.

Lena Mlejnková, starostka města Semily: „Architektonické řešení interiéru i exteriéru musí reflektovat současné požadavky na zdravý a spokojený pobyt dětí i personálu v harmonickém a obohacujícím prostředí.“

Veškeré podklady zde.

Náhled části soutěžních podmínek, týkající se Předmětu a Účelu soutěže:

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu budovy Mateřské školy Pod Vartou a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Město má platný územní plán a záměr je s ním v souladu Cílem je pořídit projekt a poté zrealizovat novostavbu mateřské školy včetně zahrady a dalších stavebních součástí jako sjezd, parkování, přípojky apod. viz Podrobný stavební program - Příloha č. 1. Zároveň se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný a provozně úsporný v poměrech města velikosti a významu Semil.

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle doporučení poroty.

Ekonomické ukazatele

Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů na budovu max. 7.000,- vč. DPH (slovy sedm tisíc) za 1 m3 obestavěného prostoru budovy, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodným zvolením stavebních materiálů a přiměřenou komplikovaností architektonických detailů. Zároveň vycházíme z předpokladu, že objem budovy bude cca 5000 m3 a tedy celková cena nepřesáhne 35 mil. Kč vč. DPH. V této částce nejsou započteny demolice, venkovní i vnitřní vybavení, úpravy inženýrských sítí, zahrada, sjezd, parking a další zpevněné plochy exteriéru, oplocení. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat do maximální uvedené výše jednotkové ceny. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat řešení, vedoucí k uvedeným nákladům nebo nákladům nižším. V případě zjevného překročení nákladů musí účastník soutěže takový předpoklad podrobně zdůvodnit.